Bản mẫu:Sơ khai Nam Phi

(đổi hướng từ Bản mẫu:SouthAfrica-stub)