Bản mẫu:Tài liệu ngôi sao

Bản mẫu này được dùng để cung cấp tài liệu tổng quan về hầu hết các bản mẫungôi sao.

Các tham số khả dĩ là:

  • |for= Giải thích ngắn gọn phần thưởng cho cái gì
  • |alt= Gán bằng yes nếu có một tham số alt dùng đểm hiện ảnh thay thế
  • |nomessage= gán bằng yes nếu có bất cứ lựa chọn nào để tuỳ biến thông điệp
  • |autosign= set to yes if the template automatically signs the message.
  • |header= Used to add any header notes to docs. Add things such as shortcut links here.
  • |footer= Used to add any footer notes to docs.
  • |usage= Used to replace the standard Usage-section with a user defined.
  • |cat= Category name (without "Category:"), if it is something more specific than Barnstar award templates

Các bản mẫu bắt đầu bằng cụm từ "Ngôi sao" nên chứa lệnh {{DEFAULTSORT}} (chẳng hạn {{DEFAULTSORT:Kỹ thuật, Ngôi sao}}).

Tài liệu bản mẫu

Cách dùng

Để dùng bản mẫu này, chèn {{subst:Tài liệu ngôi sao|1=Điền thông điệp của bạn vào đây. ~~~~}} vào trang thảo luận của người dùng bạn muốn trao phần thưởng.