Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là cấp cao nhất cho tất cả các bản mẫu đơn vị phân loại trong Hệ thống bảng phân loại tự động. Nó phải được để trắng để hệ thống có thể hoạt động được.