Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Excavata  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Eozoa  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Loukozoa  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Malawimonadea  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Malawimonadida  [Taxonomy; sửa]
Họ: Malawimonadidae  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Malawimonadida [Taxonomy; sửa]
Cấp: familia (hiển thị là Họ)
Liên kết: Malawimonadidae
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Malawimonadidae/edithistory