Bản mẫu:TOKUmember

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Thành viên Tokusatsu)
Thành viên này tham gia Dự án Tokusatsu.