Bản mẫu:Thành viên Wikipedia

Người dùng này là một thành viên Wikipedia.
Tài liệu bản mẫu

Để xem tất cả các biến thể trên hộp người dùng này, hãy xem Special:Prefixindex/Template:User wikipedia/Special:Prefixindex/Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/.