Bản mẫu:Thông báo Bài viết tốt

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này được dùng để thế vào trang thảo luận của một Thành viên đã đóng góp nhiều cho bài viết chọn lọc. Nó sẽ thông báo thời gian bài viết được đưa lên Trang Chính và tạo một liên kết trong tới trang có bài viết chọn lọc. Hãy gán lần lượt các giá trị tên bài, thời gian được đưa lên Trang Chínhtrang ứng cử cho tham số 1, 2 và 3.

{{Thông báo Bài viết chọn lọc|tên bài|Thời gian (có thể bỏ trống)|trang ứng cử (chỉ cần nhập nếu tên trang khác với tên bài)}}

Ví dụ: {{Thông báo Bài viết tốt|Hiệu ứng chân lý ảo tưởng|tuần 25}}

sẽ cho ra:


{{Thông báo Bài viết tốt|Phêrô Huỳnh Văn Hai||Phêrô Huỳnh Văn Hai/2}}

sẽ cho ra: