Bản mẫu:Thông tin enzym

Thông tin enzym
Mã EC{{{EC_number}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This information box template is used to concisely display useful external links about a particular enzyme.

Cách sử dụng sửa

Để sử dụng bản mẫu này, chép bảng phía dưới vào phần đầu bài viết của bạn.

{{Infobox enzyme
| name = 
| image = 
| image_size = 
| caption = 
| EC_number = 
| CAS_number = 
| GO_code = 
}}

Xem thêm sửa