Bản mẫu:Thông tin enzym/doc

This information box template is used to concisely display useful external links about a particular enzyme.

Cách sử dụngSửa đổi

Để sử dụng bản mẫu này, chép bảng phía dưới vào phần đầu bài viết của bạn.

{{Infobox enzyme
| name = 
| image = 
| image_size = 
| caption = 
| EC_number = 
| CAS_number = 
| GO_code = 
}}

Xem thêmSửa đổi