Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được dùng với Bản mẫu:Thông tin viên chức.

Sử dụng sửa

Thông tin viên chức/office
Chức vụ
{{{office}}}
Tiền nhiệm{{{predecessor}}}
Kế nhiệm{{{successor}}}
Vị trí{{{district}}}
Thông tin chung
Đa số{{{majority}}}