Bản mẫu:Thư mời tham gia dự án Việt Nam/doc


Đây là bản mẫu dùng như một thư mời tham gia Dự án Việt Nam. Hãy viết dòng mã sau vào trang thảo luận của thành viên được mời:

 {{thế:Thư mời tham gia dự án Việt Nam}}

rồi ký tên bằng cách gõ 4 dấu ngã ~~~~.