Cách sử dụng sửa

Tiêu bản này không bắt buộc đưa vào giá trị cho những tham số dưới đây:

sinh
Năm sinh
mất
Năm mất
tên
Tên để xếp thể loại: các tên phương Tây theo dạng "họ, tên"; các nhân vật không thật (thí dụ trong tiểu thuyết) theo dạng "tên đầy đủ" hoặc " họ, tên" cho các tên phương Tây.

Xem thêm sửa