Bản mẫu:Sơ khai Thüringen

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Thuringen-stub)