Bản mẫu:Sơ khai Thüringen

(đổi hướng từ Bản mẫu:Thuringen-stub)