Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được dùng để đánh dấu rằng bot đang chạy trên Toolforge. Nó hiển thị văn bản cho các bảo quản viên để thông báo cho họ tắt tự động cấm nếu họ muốn cấm một bot Toolforge.

Cách sử dụng Sửa đổi

{{Toolforge bot}}

Tham số tùy chọn |account= cho phép bạn xác định tài khoản công cụ Toolforge – và tạo liên kết đến trang thông tin về tài khoản (từ https://toolsadmin.wikimedia.org/) và các báo cáo hoạt động gần đây (từ https://sge-jobs.toolforge.org).

Tham số tùy chọn |note= cho phép bạn thêm tin nhắn bổ sung.

Xem thêm Sửa đổi

  • {{Bot}} – Hộp thông báo bot thông thường.