Bản mẫu:Tsnds/nội dung

Bài viết này phải tuân thủ các quy định viết về tiểu sử của nhân vật còn sống. Những thông tin có thể gây tranh cãi trong bài viết hay trang thảo luận mà không có nguồn tham khảo đi kèm hoặc ghi nguồn yếu phải bị xóa ngay lập tức, đặc biệt nếu thông tin đó có tính bôi nhọ. Nếu những thông tin như vậy liên tục được đưa vào bài, hoặc nếu phát sinh những vấn đề liên quan đến tiểu sử của nhân vật còn sống, xin vui lòng thông báo vấn đề đó tại bàn thông báo này. Nếu bạn chính là người đang được đề cập đến trong bài viết này và cần được tư vấn về những vấn đề liên quan, vui lòng xem trang này.


Nội dung này được nhúng vào trang thảo luận của bài có liên quan đến người đang sống, chủ yếu là {{Tsnds}} và {{WP Tiểu sử}}.

Đừng thế tiêu bản này. Nó cần phải nhúng, để bất kỳ thay đổi về cách diễn đạt hoặc quy định sẽ tư động tác động.