Bản mẫu:Ứng cử viên bài viết chọn lọc mất sao

(Đổi hướng từ Bản mẫu:UCVMS)
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này sẽ thêm Thể loại:Ứng cử viên rút sao chọn lọc vào bài.