Bản mẫu:Sơ khai Uruguay

(đổi hướng từ Bản mẫu:Uruguay-stub)