Bất đẳng thức Golden–Thompson

Trong toán học, bất đẳng thức Golden–Thompson, chứng minh độc lập bởi Golden (1965)Thompson (1965), khẳng định rằng với mọi ma trận Hermit AB,

trong đó tr là vết của ma trận, và eAlũy thừa ma trận.

Tham khảoSửa đổi