Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVI

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16

sửa
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 (2002)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Vương Lệ Quân Bí thư Khu ủy Tân Cương
2 Vương Triệu Quốc Phó ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội
3 Hồi Lương Ngọc Phó thủ tướng
4 Lưu Kỳ Bí thư Thành ủy Bắc Kinh
5 Lưu Vân Sơn Bí thư thứ 2 Ban Bí thư,Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương
6 Lý Trường Xuân Chủ nhiệm Ủy ban Văn minh Trung ương Thành viên thứ 8 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
7 Ngô Nghi Phó Thủ tướng (nữ)
8 Ngô Bang Quốc Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Thành viên thứ 2 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
9 Ngô Quan Chính Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương Thành viên thứ 7 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
10 Trương Lập Xương Bí thư Thiên Tân
11 Trương Đức Giang Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông
12 Trần Lương Vũ Bí thư Thượng Hải kiêm Thị trưởng Thượng Hải. Đình chỉ chức vụ năm 2006
13 La Cán Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Thành viên thứ 9 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
14 Chu Vĩnh Khang Bí thư thứ 3 Ban Bí thư,

Ủy viên Quốc vụ viện

Bộ trưởng Công An

15 Hồ Cẩm Đào Tổng bí thư
Chủ tịch nướcPhó Chủ tịch Quân Ủy TW (2002 - 2004)
Chủ tịchQuân ủy Trung ương (từ 2004)

Chủ tịch Quân ủy nước CHNDTH

Thành viên thứ một trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
16 Du Chính Thanh Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc
17 Hạ Quốc Cường Bí thư thứ 4 Ban bí thư

Trưởng ban Tổ chức Trung ương

18 Giả Khánh Lâm Chủ tịch Chính hiệp Thành viên thứ 4 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
19 Quách Bá Hùng Phó Chủ tịch thứ 1 Quân ủy Trung ương
20 Hoàng Cúc Phó thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện Thành viên thứ 6 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị (mất năm 2007 khi còn tại nhiệm)
21 Tào Cương Xuyên Phó chủ tịch thứ 2 Quân ủy Trung ương

Ủy viên Quốc vụ viện

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

22 Tăng Khánh Hồng Phó Chủ tịch nướcBí thư thứ 1 ban bí thư

Hiệu trưởng trường Đảng TW

Thành viên thứ 5 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
23 Tăng Bồi Viêm Phó Thủ tướng thứ 2 Quốc vụ viện
24 Ôn Gia Bảo Thủ tướng Quốc vụ viện Thành viên thứ 3 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
Ủy viên Dự khuyết
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Vương Cương Bí thư Trung ương Đảng

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Tham khảo

sửa

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa