Bộ Chính trị

ban chấp hành của các đảng cộng sản


Bộ Chính trị là cơ quan có quyền lực tối cao của một Đảng cộng sản. Từ này có thể dùng để chỉ:

Tham khảo

sửa