Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV (1976–1981)

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên Xô khóa XXV (1976-1981) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV được tổ chức ngày 5/3/1976.

Ủy viên chính thức sửa

Thành viên chính thức
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Chức vụ
Andropov, YuriYuri Andropov
(1914–1984)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia (1967-1982)
Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (1966-1982)
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1977-1982)
Grechko, AndreiAndrei Grechko
(1903–1976)
5/3/1976 26/4/1976 52 ngày Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1967-1976)
Grishin, ViktorViktor Grishin
(1914–1992)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bí thư thứ nhất Thành ủy Moscow (1967-1985)
Gromyko, AndreiAndrei Gromyko
(1909–1989)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1957-1985)
Kirilenko, AndreiAndrei Kirilenko
(1906–1990)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bí thư Trung ương Đảng (1966-1982)
Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1950-1982)
Kosygin, AlexeiAlexei Kosygin
(1904–1980)
5/3/1976 21/10/1980 4 năm, 230 ngày Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1964-1980)
Kulakov, FyodorFyodor Kulakov
(1918–1978)
5/3/1976 17/7/1978 2 năm, 134 ngày Bí thư Trung ương Đảng (1965-1978)
Konayev, DinmukhamedDinmukhamed Konayev
(1912–1993)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Kazakhstan (1964-1986)
Mazurov, KirillKirill Mazurov
(1914–1989)
5/3/1976 27/11/1978 2 năm, 267 ngày Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (1965-1978)
Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1950-1979)
Pelše, ArvīdsArvīds Pelše
(1899–1983)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (1966-1983)
Podgorny, NikolaiNikolai Podgorny
(1908–1983)
5/3/1976 24/5/1977 1 năm, 80 ngày Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1965-1977)
Romanov, GrigoryGrigory Romanov
(1923–2008)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Leningrad (1970-1983)
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Xô viết Tối cao (1966-1989)
Phó Chủ tịch Xô viết Tối cao Nga Xô (1975-1990)
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1967-1982)
Bí thư Trung ương Đảng (1947-1982)
Shcherbytsky, VolodymyrVolodymyr Shcherbytsky
(1918–1990)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraina (1972-1989)
Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1958-1989)
Chernenko, KonstantinKonstantin Chernenko
(1911–1985)
27/11/1978 3/3/1981 2 năm, 96 ngày Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng (1965-1982)
Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1965-1982)
Tikhonov, NikolaiNikolai Tikhonov
(1905–1997)
27/11/1979 3/3/1981 1 năm, 96 ngày Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (1978-1980)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1980-1985)
Gorbachev, MikhailMikhail Gorbachev
(sinh 1931)
21/10/1980 3/3/1981 133 ngày Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1970-1989)
Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Xô viết Tối cao (1979-1984)

Ủy viên dự khuyết sửa

Dự khuyết
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Chức vụ
Aliyev, HeydarHeydar Aliyev
(1923–2003)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Azerbaijan (1969-1982)
Demichev, PyotrPyotr Demichev
(1917–2000)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên Xô (1974-1986)
Masherov, PyotrPyotr Masherov
(1918–1980)
5/3/1976 4/10/1980 4 năm, 213 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus (1965-1980)
Ponomarev, BorisBoris Ponomarev
(1905–1995)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đảng (1957-1986)
Rashidov, SharofSharof Rashidov
(1917–1983)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Uzbekistan (1959-1983)
Solomentsev, MikhailMikhail Solomentsev
(1913–2008)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nga Xô (1971-1983)
Kuznetsov, VasiliVasili Kuznetsov
(1901–1990)
3/10/1977 3/3/1981 3 năm, 151 ngày Phó Chủ tịch thứ nhất Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1977-1986)
Chernenko, KonstantinKonstantin Chernenko
(1911–1985)
3/10/1977 27/11/1978 1 năm, 55 ngày Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng (1965-1982)
Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1965-1982)
Thành viên chính thức Bộ Chính trị từ 1978
Tikhonov, NikolaiNikolai Tikhonov
(1905–1997)
27/11/1978 27/11/1979 1 năm, 0 ngày Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (1978-1980)
Thành viên chính thức Bộ Chính trị từ 1979
Shevardnadze, EduardEduard Shevardnadze
(1928-2014)
27/11/1978 3/3/1981 2 năm, 96 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Gruzia (1972-1985)
Gorbachev, MikhailMikhail Gorbachev
(sinh 1931)
27/11/1979 21/10/1980 329 ngày Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1970-1989)
Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Xô viết Tối cao (1979-1984)
Thành viên chính thức Bộ Chính trị từ 1980
Kiselyov, TikhonTikhon Kiselyov
(1917–1983)
21/10/1980 3/3/1981 133 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus (1980-1983)

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa