Bộ Chính trị

(đổi hướng từ Bộ chính trị)


Bộ Chính trị là cơ quan có quyền lực tối cao của một Đảng cộng sản. Từ này có thể dùng để chỉ:

Tham khảoSửa đổi