Beretta (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Từ Beretta có thể chỉ một trong các nghĩa sau: