Biên độ là một đại lượng vô hướng, không âm đặc trưng cho độ lớn của dao động.

Trong tín hiệu hình sin x = A sin(ωt+φ) thì A là biên độ dao động (hay li độ cực đại) (Đơn vị là m hay cm).

Biên độ phụSửa đổi

Biên độ phụ thuộc vào cách kích thích dao động và gốc thời gian.

Biên độ daoSửa đổi

Biên độ dao động nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng to.

Tham khảoSửa đổi