Mở trình đơn chính

Biên độ là một đại lượng vô hướng, không âm đặc trưng cho độ lớn của dao động.

Trong tín hiệu hình sin x = A sin(ωt+φ) thì A là biên độ dao động (hay li độ cực đại) (Đơn vị là m hay cm).

BIên độ phụ thuộc vào cách kích thích dao động và gốc thời gian.

Tham khảoSửa đổi