Cá hanh với nghĩa là tên cá được đề cập tại trang 85trang 406 sách Đại Nam quấc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của, và được viết tương ứng bằng chữ Hán là 𩵜亨.

Nó có thể là: