Cách thức là hình thức diễn ra của hành động, hay một sự thể hiện, có tính cụ thể và đặc trưng. Cách thức luôn hướng đến mục tiêu, được xem xét làm thế nào, phương tiện nào dễ dàng nhất, đáng tin cậy nhất để đạt mục tiêu. Cách thức được chọn lựa sau khi đã phân tích nhiều thứ, rồi được đưa vào hành động.[1]

Đường lối là hướng đi chung và tập hợp phương pháp, phương pháp là tập hợp các chỉ dẫn có tính lý luận và các cách thức được chọn lựa.[a]

Một số tiêu đề cụ thể liên quan cách thức:

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Đường lối trị dân lấy nhân tài làm đầu, mà phương pháp tìm nhân tài không cứ hạn chế ở một cách nào. Từ đời xưa, đặt ra tam vật để cử người hiền, thi cử 4 khoa để chọn kẻ sĩ... về phép thi thì phỏng theo cách thức thi Hội.[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ Aristotle, tr. 95.
  2. ^ Viện sử học 1992, tr. 201.

Sách sửa

  • Aristotle (2020). Luân lý học - Aristotle. Book Hunter.
  • Viện sử học (1992). Khẩm định Đại Nam hội điển sự lệ: Quyển 96-quyển 112. NXB Thuận Hóa.