Công an nhân dân vũ trang

trang định hướng Wikimedia

Công an nhân dân vũ trang có thể là: