Công thức cấu trúc của một hợp chất là một biểu diễn đồ họa của cấu trúc phân tử, cho thấy các nguyên tử được sắp xếp như thế nào. Liên kết hóa học trong phân tử cũng được hiển thị, hoặc rõ ràng hoặc ngầm. Không giống như công thức hóa học, mà chỉ có một số ký hiệu giới hạn và chỉ có sức mô tả hạn chế, các công thức cấu trúc cung cấp một mô tả đầy đủ của biểu diễn hình học của cấu trúc phân tử. Ví dụ, nhiều hợp chất hóa học tồn tại ở các dạng đồng phân khác nhau, với cấu trúc hình học khác nhau nhưng có công thức hóa học giống nhau. Công thức cấu trúc có thể cho thấy sự sắp xếp các nguyên tử trong không gian ba chiều theo cách mà một công thức hóa học không thể làm được.

Công thức cấu trúc dùng khung xương của Vitamin B12. Nhiều hợp chất hữu cơ là quá phức tạp để được xác định bằng một công thức hóa học (công thức phân tử).

Một số định dạng đặt tên hoá học có hệ thống, như trong các cơ sở dữ liệu hóa học, được sử dụng tương đương nhau và mạnh như các cấu trúc hình học. Những hệ thống danh pháp hóa học này bao gồm SMILES, InChI và CML. Những tên hóa học có hệ thống này có thể được chuyển đổi thành các công thức cấu trúc và ngược lại, nhưng các nhà khoa học gần như luôn luôn mô tả một phản ứng hóa học hoặc một tổng hợp hóa học sử dụng các công thức cấu trúc chứ không phải là các tên hóa học, bởi vì các công thức cấu trúc cho phép các nhà hoá học hình dung ra các phân tử và những thay đổi cơ cấu xảy ra bên trong chúng trong các phản ứng hóa học.

Xem thêm

sửa