Cơ Thân

trang định hướng Wikimedia

Cơ Thân (chữ Hán: 姬申) có thể là một trong các vị vua chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả Sái Chiêu hầu, Vệ Đái công và Lỗ Hi công đều là dòng dõi Chu Văn Vương Cơ Xương, trong đó Vệ Đái công thuộc thế hệ thứ 14, Sái Văn hầu thuộc thế hệ thứ 17, Sái Chiêu hầu thuộc thế hệ thứ 21 (Sái Văn hầu là ông tổ trực hệ của Sái Chiêu hầu) và Lỗ Hi công thuộc thế hệ thứ 12.