Cơ Xứng

trang định hướng Wikimedia

Cơ Xứng (姬稱) có thể là một trong các vị vua chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc sau:

Cả Lỗ Hiếu công và Tấn Vũ công đều là dòng dõi Chu Văn vương, trong đó Lỗ Hiếu công thuộc thế hệ thứ 7 và Tấn Vũ công thuộc thế hệ thứ 14.