Cơ quan đăng ký Internet khu vực

Cơ quan đăng ký Internet khu vực (RIR) là một tổ chức quản lý việc cấp phát và đăng ký nguồn số Internet trong một khu vực cụ thể trên thế giới. Nguồn số Internet bao gồm địa chỉ IP và số hệ thống tự quản (AS).

Khu vực đăng ký Internet

Có năm cơ quan RIR:

Tham khảo

sửa

Bản mẫu:Regional Internet Registry