Mở trình đơn chính

Cơ vân trong tiếng Việt có thể là: