Cổng thông tin:Chiến tranh Việt Nam/Nhân vật chọn lọc/9

Ngô Đình Diệm (19011963) là một chính trị gia Việt Nam. Ông là Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam và là Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa. [ Đọc tiếp ]