Chữ ký sinh học

Một chữ ký sinh học là bất kỳ chất gì – như một nguyên tố, đồng vị, phân tử, hoặc hiện tượng – cung cấp bằng chứng khoa học về cuộc sống quá khứ hoặc hiện tại.[1][2][3] Thuộc tính  có thể đo được của cuộc sống bao gồm các cấu trúc hóa học và vật lý phức tạp, việc sử dụng năng lượng động lực học miễn phí,  việc sản xuất nhiên liệu sinh học và chất thải của nó. Do đặc điểm độc đáo của nó, một chữ ký sinh học có thể được giải thích như sản phẩm do sinh vật sống tạo ra; tuy nhiên, điều quan trọng là các chữ ký sinh học này không được coi là chắc chắn vì không có cách nào biết trước rằng những chữ ký này là phổ quát cho mọi sự sống hay chỉ là kết quả của những trường hợp đặc biệt của sự sống trên Trái Đất.[4] Dù sao, các hình thức sống được biết đến đều có các hóa chất độc đáo, bao gồm DNA,  đưa vào trong môi trường như một bằng chứng về sự hiện diện của  hình thức sự sống đó tại một vị trí cụ thể.[5]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Steele; Beaty; và đồng nghiệp (ngày 26 tháng 9 năm 2006). “Final report of the MEPAG Astrobiology Field Laboratory Science Steering Group (AFL-SSG)” (.doc). The Astrobiology Field Laboratory. U.S.A.: the Mars Exploration Program Analysis Group (MEPAG) - NASA. tr. 72.Quản lý CS1: postscript (liên kết)
  2. ^ “Biosignature - definition”. Science Dictionary. 2011. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 3 năm 2010. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2011.
  3. ^ Summons, Roger E.; Jan P. Amend; David Bish; Roger Buick; George D. Cody; David J. Des Marais; Dromart, G; Eigenbrode, J. L.; Knoll, A. H.; Sumner, D. Y. (ngày 23 tháng 2 năm 2011). “Preservation of Martian Organic and Environmental Records: Final Report of the Mars Biosignature Working Group” (PDF). Astrobiology. 11 (2): 157–81. Bibcode:2011AsBio..11..157S. doi:10.1089/ast.2010.0506. PMID 21417945. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 28 tháng 11 năm 2019. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2013.
  4. ^ Carol Cleland; Gamelyn Dykstra; Ben Pageler (2003). “Philosophical Issues in Astrobiology”. NASA Astrobiology Institute. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2011.
  5. ^ Zimmer, Carl (ngày 22 tháng 1 năm 2015). “Even Elusive Animals Leave DNA, and Clues, Behind”. New York Times. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2015.