Chiến tranh văn hóa là sự xung đột giữa hai tập hợp những nền văn hóa đối lập nhau.

Theo cách dùng từ của người Mỹ, thuật ngữ "chiến tranh văn hóa" nói về một cuộc xung đột giữa những giá trị văn hóa được coi là truyền thống hoặc bảo thủ và những giá trị được coi là tiến bộ hoặc tự do. Thuật ngữ "chiến tranh văn hóa" trong cách hiểu này được cho là ra đời vào những năm 1960.

Rally for Proposition 8, an item on the 2008 California ballot to ban same-sex marriage

Tham khảoSửa đổi