Colledara là một đô thịthị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Teramo trong vùng Abruzzo. Colledara có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Colledara giáp với các đô thị:

Tham khảo

sửa