Cossoidea là một liên họ bướm đêm thuộc bộ Lepidoptera. Giống như liên họ gần gũi của nó Sesioidea, chúng là sâu đục thân, trên thân có nhiều gai với cáv đốt có thể di chuyển được cho phép chúng bò ra khỏi lỗ đục trong cây (Edwards et al., 1999).

Họ Limacodidae đôi khi cũng được xếp vào liên họ này ở bậc phân họ.

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

  • Edwards, E.D., Gentili, P., Horak, M., Kristensen, N.P. and Nielsen, E.S. (1999). The cossoid/sesioid assemblage. Ch. 11, các trang 181–185 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Tài liệu sửa

  • Firefly Encyclopedia of Insects and Spiders, edited by Christopher O'Toole, ISBN 1-55297-612-2, 2002

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Lepidopteran superfamilies