Sesioidea là một liên họ gồm bướm đêm cánh trong (Sesiidae), bướm đêm castniid (Castniidae) và bướm đêm gấu nhỏ (Brachodidae). Dấu hiệu hình thái ở đầu và ngực cho thấy hai họ đứng đầu ăn thân của thực vật (hay là sâu đục thân) có quan hệ gần nhau, trong khi đó, một số loài của họ thứ 3 thì ăn bề mặt lá (Edwards et al., 1999). Sesioidea được xem là nhóm có quan hệ rất gần với Cossoidea[1] which contain the also internal-feeding Goat and Leopard moths.

Sesioidea
Pyropteron chrysidiforme - Sesioidea
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Lepidoptera
Liên họ (superfamilia)Sesioidea
Tính đa dạng
over 1,300 species
Families

Tài liệu Sửa đổi

  • Edwards, E.D., Gentili, P., Horak, M., Kristensen, N.P. and Nielsen, E.S. (1999). The cossoid/sesioid assemblage. Ch. 11, pp. 181–185 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
  • Firefly Encyclopedia of Insects and Spiders, edited by Christopher O'Toole, ISBN 1-55297-612-2, 2002

Tham khảo Sửa đổi