Tham khảoSửa đổi

Dấu hiệu giá là thông báo được gửi tới khách hàng dưới hình thức là giá của một mặt hàng; điều này ám chỉ nhà sản xuất sẽ tăng cung hoặc người tiêu dùng sẽ giảm cầu.

Ví dụ như trong hệ thống giá bán tự do (free price system), giá tăng ám chỉ đang thiếu nguồn cung, sự gia taăng trong nhu cầu hoặc sự gia tăng về giá nhập khẩu (input costs). Chưa bàn đến nguyên nhân cơ bản - và bỏ qua sự quan tâm của khách hàng đến nguyên do - giá tăng đồng nghĩa với việc