Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Giang Tô

bài viết danh sách Wikimedia

Giang Tô Sửa đổi

Nam Kinh Sửa đổi

Thành phố cấp phó tỉnh Nam Kinh quản lí 11 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là quận. Các quận này được chia thành 101 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 95 nhai đạo và 6 trấn.
Huyền Vũ Nhai đạo
Mai Viên Tân Thôn, Tân Nhai Khẩu, Huyền Vũ Môn, Tỏa Kim Thôn, Hồng Sơn, Hiếu Lăng Vệ, Huyền Vũ Hồ
Tần Hoài Nhai đạo
Tần Hồng, Phu Tử Miếu, Hồng Hoa, Song Đường, Trung Hoa Môn, Ngũ Lão Thôn, Hồng Vũ Lộ, Đại Quang Lộ, Thụy Kim Lộ, Nguyệt Nha Hồ, Quang Hoa Lộ, Triêu Thiên Cung
Kiến Nghiệp Nhai đạo
Mạc Sầu Hồ, Sa Châu, Song Áp, Giang Tâm Châu, Hưng Long, Nam Uyển
Cổ Lâu Nhai đạo
Ninh Hải Lộ, Hoa Kiều Lộ, Hồ Nam Lộ, Trung Ương Môn, Ấp Giang Môn, Giang Đông, Phượng Hoàng, Hạ Quan, Nhiệt Hà Nam Lộ, Mạc Phủ Sơn, Kiến Ninh Lộ, Bảo Tháp Kiều, Tiểu Thị
Phổ Khẩu Nhai đạo
Thái Sơn, Đỉnh Sơn, Duyên Giang, Giang Phổ, Kiều Lâm, Thang Tuyền, Bàn Thành, Tinh Điện, Vĩnh Ninh
Thê Hà Nhai đạo
Nghiêu Hóa, Mã Quần, Mại Cao Kiều, Yến Tử Ki, Thê Hà, Long Đàm, Tiên Lâm, Bát Quái Châu, Tây Cương
Vũ Hoa Đài Nhai đạo
Vũ Hoa, Tái Hồng Kiều, Tây Thiện Kiều, Bản Kiều, Thiết Tâm Kiều, Mai Sơn, Cổ Hùng
Giang Ninh Nhai đạo
Đông Sơn, Mạt Lăng, Thang Sơn, Thuần Hóa, Lộc Khẩu, Giang Ninh, Cốc Lý, Hồ Thục, Hoành Khê, Kỳ Lân
Lục Hợp Nhai đạo
Đại Hán, Cát Đường, Trường Lô, Hùng Châu, Long Trì, Trình Kiều, Kim Ngưu Hồ, Hoành Lương, Long Bào, Mã An, Dã Sơn
Trấn
Trúc Trấn
Lật Thủy Nhai đạo
Vĩnh Dương, Chá Đường, Đông Bình, Thạch Tưu, Hồng Lam
Trấn
Bạch Mã, Tinh Kiều, Hòa Phượng
Cao Thuần Nhai đạo
Thuần Khê, Cổ Bách, Tất Kiều, Cố Thành, Đông Bá, Nha Khê
Trấn
Dương Giang, Chuyên Tường

Vô Tích Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Vô Tích quản lí 7 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 5 quận và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 79 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 49 nhai đạo và 30 trấn.
Tích Sơn Nhai đạo
Đông Đình, An Trấn, Đông Bắc Đường
Trấn
Dương Tiêm, Nga Hồ, Tích Bắc, Đông Cảng
Huệ Sơn Nhai đạo
Yển Kiều, Trường An, Tiền Kiều, Tiền Châu, Ngọc Kỳ
Trấn
Lạc Xã, Dương Sơn
Tân Hồ Nhai đạo
Hà Liệt, Vinh Hạng, Lễ Viên, Lễ Hồ, Hoa Trang, Thái Hồ, Tuyết Lãng, Mã Sơn
Trấn
Hồ Đại
Lương Khê Nhai đạo
Sùng An Tự, Thông Giang, Quảng Thụy Lộ, Thượng Mã Đôn, Giang Hải, Quảng Ích, Nghênh Long Kiều, Nam Thiền Tự, Thanh Danh Kiều, Kim Tinh, Kim Quỹ, Dương Danh, Hoàng Hạng, Sơn Bắc, Bắc Đại Nhai, Huệ Sơn
Tân Ngô Nhai đạo
Vượng Trang, Thạc Phóng, Giang Khê, Tân An, Mai Thôn, Hồng Sơn
Giang Âm Nhai đạo
Trừng Giang, Nam Áp, Vân Đình, Thân Cảng, Lợi Cảng, Hạ Cảng
Trấn
Hoàng Thổ, Nguyệt Thành, Thanh Dương, Từ Hà, Hoa Sĩ, Chu Trang, Tân Kiều, Trường Kính, Cố Sơn, Chúc Đường
Nghi Hưng Nhai đạo
Nghi Thành, Dĩ Đình, Tân Trang, Tân Nhai, Phương Kiều
Trấn
Trương Chử, Tây Chử, Thái Hoa, Từ Xá, Quan Lâm, Dương Hạng, Tân Kiến, Hòa Kiều, Cao Thăng, Vạn Thạch, Chu Thiết, Đinh Thục, Hồ Phụ

Từ Châu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Từ Châu quản lí 10 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 5 quận, 3 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 162 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 66 nhai đạo và 96 trấn.
Cổ Lâu Nhai đạo
Hoàng Lâu, Phong Tài, Tỳ Bà, Bài Lâu, Đồng Phái, Hoàn Thành, Cửu Lý
Vân Long Nhai đạo
Bành Thành, Hoàng Sơn, Lạc Đà Sơn, Đại Quách Trang, Thúy Bình Sơn, Đại Long Hồ, Phan Đường, Hán Phong
Giả Uông Nhai đạo
Lão Khoáng, Đại Tuyền, Đại Ngô, Phan An Hồ, Thù Du Sơn
Trấn
Thanh Sơn Tuyền, Tử Trang, Tháp Sơn, Biện Đường, Giang Trang
Tuyền Sơn Nhai đạo
Vương Lăng, Thất Lý Câu, Vĩnh An, Hồ Tân, Đoạn Trang, Địch Sơn, Khuê Sơn, Hòa Bình, Kim Sơn, Thái Sơn, Bàng Trang, Hỏa Hoa, Đào Viên, Tô Sơn
Đồng Sơn Nhai đạo
Tam Hà Tiêm, Trương Song Lâu, Tra Thành, Trương Tập, Lợi Quốc, Điện Hán, Thập Truân, Đồng Sơn, Duyên Hồ, Tân Khu, Tam Bảo
Trấn
Hà Kiều, Hoàng Tập, Mã Pha, Trịnh Tập, Liễu Tân, Lưu Tập, Đại Bành, Hán Vương, Đường Trương, Trương Tập, Phòng Thôn, Y Trang, Đan Tập, Lợi Quốc, Đại Hứa, Mao Thôn, Liễu Tuyền
Phong Nhai đạo
Trung Dương Lý, Phượng Thành, Tôn Lâu
Trấn
Thủ Tiện, Thuận Hà, Thường Điếm, Hoan Khẩu, Sư Trại, Hoa Sơn, Lương Trại, Phạm Lâu, Tống Lâu, Đại Sa Hà, Vương Câu, Triệu Trang
Bái Nhai đạo
Bái Thành, Đại Truân, Hán Nguyên, Hán Hưng
Trấn
Long Cố, Dương Truân, Hồ Trại, Ngụy Miếu, Ngũ Đoạn, Trương Trang, Trương Trại, Kính An, Hà Khẩu, Tê Sơn, Lộc Lâu, Chu Trại, An Quốc
Tuy Ninh Nhai đạo
Tuy Thành, Kim Thành, Tuy Hà
Trấn
Vương Tập, Song Câu, Lam Sơn, Lý Tập, Đào Viên, Quan Sơn, Cao Tác, Sa Tập, Lăng Thành, Khâu Tập, Cổ Bi, Diêu Tập, Ngụy Tập, Lương Tập, Khánh An
Tân Nghi Nhai đạo
Tân An, Bắc Câu, Mặc Hà, Đường Điếm
Trấn
Ngõa Diêu, Cảng Đầu, Hợp Câu, Thảo Kiều, Diêu Loan, Kỳ Bàn, Mã Lăng Sơn, Tân Điếm, Thiệu Điếm, Thì Tập, Cao Lưu, A Hồ, Song Đường
Bi Châu Nhai đạo
Đông Hồ, Vận Hà, Đái Vu, Pháo Xa
Trấn
Bi Thành, Quan Hồ, Tứ Hộ, Túc Dương Sơn, Bát Nghĩa Tập, Thổ Sơn, Niễn Trang, Cảng Thượng, Trâu Trang, Chiêm Thành, Tân Hà, Bát Lộ, Thiết Phú, Xóa Hà, Trần Lâu, Hình Lâu, Đái Trang, Xa Phúc Sơn, Yến Tử Phụ, Triệu Đôn, Nghị Đường

Thường Châu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Thường Châu quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 5 quận và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 58 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 25 nhai đạo và 33 trấn.
Thiên Ninh Nhai đạo
Điêu Trang, Thanh Long, Trà Sơn, Hồng Mai, Thiên Ninh, Lan Lăng
Trấn
Trịnh Lục
Chung Lâu Nhai đạo
Ngũ Tinh, Vĩnh Hồng, Bắc Cảng, Tây Lâm, Nam Đại Nhai, Hà Hoa Trì, Tân Áp
Trấn
Trâu Khu
Tân Bắc Nhai đạo
Tam Tỉnh, Long Hổ Đường, Xuân Giang, Ngụy Thôn, Tân Kiều
Trấn
Mạnh Hà, Tiết Gia, La Khê, Tây Hạ Thự, Bôn Ngưu
Vũ Tiến Nhai đạo
Thích Thự Yển, Đinh Yển, Lộ Thành
Trấn
Hồ Đường, Ngưu Đường, Lạc Dương, Diêu Quan, Hoành Lâm, Hoành Sơn Kiều, Tuyết Yển, Tiền Hoàng, Lễ Gia, Gia Trạch, Hoàng Lý
Kim Đàn Nhai đạo
Tây Thành
Trấn
Kim Thành, Nho Lâm, Trực Khê, Chu Lâm, Tiết Phụ, Chỉ Tiền
Lật Dương Nhai đạo
Côn Lôn, Lật Thành, Cổ Huyện
Trấn
Đại Đầu, Thượng Hoàng, Đái Phụ, Thiên Mục Hồ, Biệt Kiều, Thượng Hưng, Trúc Trách, Nam Độ, Xã Chử

Tô Châu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tô Châu quản lí 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 5 quận và quản lí đại thể 4 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 89 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 37 nhai đạo và 52 trấn.
Hổ Khâu Nhai đạo
Hoành Đường, Sư Sơn, Phong Kiều, Trấn Hồ, Đông Chử
Trấn
Hử Thự Quan, Thông An
Ngô Trung Nhai đạo
Trường Kiều, Việt Khê, Quách Hạng, Hoành Kính, Hương Sơn, Thành Nam, Thái Hồ
Trấn
Lộ Trực, Mộc Độc, Tư Khẩu, Đông Sơn, Quang Phúc, Kim Đình, Lâm Hồ
Tương Thành Nhai đạo
Nguyên Hòa, Thái Bình, Hoàng Kiều, Bắc Kiều, Bắc Hà, Tào Hồ, Trừng Dương
Trấn
Vọng Đình, Hoàng Đại, Vị Đường, Dương Trừng Hồ
Cô Tô Nhai đạo
Bạch Dương Loan, Bình Giang, Kim Xương, Thương Lãng, Song Tháp, Hổ Khâu, Tô Cẩm, Ngô Môn Kiều
Ngô Giang Nhai đạo
Tùng Lăng, Hoành Phiến, Bát Sách, Giang Lăng
Trấn
Bình Vọng, Thịnh Trạch, Thất Đô, Chấn Trạch, Đào Nguyên, Lê Lý, Đồng Lý
Thường Thục Nhai đạo
Ngu Sơn, Thường Phúc, Cầm Xuyên, Mạc Thành, Bích Khê, Đông Nam
Trấn
Mai Lý, Hải Ngu, Cổ Lý, Sa Gia Banh, Chi Đường, Đổng Banh, Tân Trang, Thượng Hồ
Trương Gia Cảng Trấn
Dương Xá, Đường Kiều, Kim Cảng, Cẩm Phong, Nhạc Dư, Phượng Hoàng, Nam Phong, Đại Tân
Côn Sơn Trấn
Ngọc Sơn, Ba Thành, Chu Thị, Lục Gia, Hoa Kiều, Điến Sơn Hồ, Trương Phổ, Chu Trang, Thiên Đăng, Cẩm Khê
Thái Thương Trấn
Thành Sương, Sa Khê, Lưu Hà, Phù Kiều, Hoàng Kính, Song Phượng

Nam Thông Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Nam Thông quản lí 8 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận, 1 huyện và quản lí đại thể 4 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 84 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 24 nhai đạo và 60 trấn.
Sùng Xuyên Nhai đạo
Thành Đông, Hòa Bình Kiều, Nhậm Cảng, Tân Thành Kiều, Hồng Kiều, Học Điền, Chung Tú, Văn Phong, Quan Âm Sơn, Lang Sơn Trấn
Cảng Áp Nhai đạo
Vĩnh Hưng, Đường Áp Trấn, Thiên Sinh Cảng Trấn, Tần Táo, Trần Kiều, Hạnh Phúc
Thông Châu Nhai đạo
Kim Sa, Hưng Đông, Tiên Phong, Kim Tân
Trấn
Tây Đình, Nhị Giáp, Đông Xã, Tam Dư, Thập Tổng, Thạch Cảng, Lưu Kiều, Bình Triều, Ngũ Tiếp, Hưng Nhân, Trương Chi Sơn, Xuyên Khương
Như Đông Nhai đạo
Quật Cảng, Thành Trung, Tư Trấn
Trấn
Kiên Hà, Dương Khẩu, Trường Sa, Đại Dự, Mã Đường, Phong Lợi, Tào Phụ, Xóa Hà, Song Điện, Tân Điếm, Hà Khẩu, Viên Trang
Khải Đông Trấn
Hối Long, Bắc Tân, Huệ Bình, Đông Hải, Nam Dương, Hải Phục, Hợp Tác, Vương Bảo, Lữ Tứ Cảng
Như Cao Nhai đạo
Như Thành
Trấn
Đông Trần, Đinh Yển, Bạch Bồ, Hạ Nguyên, Cửu Hoa, Thạch Trang, Trường Giang, Ngô Diêu, Giang An, Bàn Kinh, Ma Đầu
Hải Môn Trấn
Thường Nhạc, Duyệt Lai, Tứ Giáp, Dư Đông, Chính Dư, Hải Vĩnh
Hải An Trấn
Hải An, Thành Đông, Khúc Đường, Lý Bảo, Giác Tà, Đại Công, Nhã Chu, Bạch Điện, Nam Mạc, Đôn Đầu

Liên Vân Cảng Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Liên Vân Cảng quản lí trực tiếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận và 3 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 84 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 24 nhai đạo, 53 trấn và 7 hương.
Liên Vân Nhai đạo
Khư Câu, Liên Vân, Vân Sơn, Bản Kiều, Liên Đảo, Từ Vu, Hải Châu Loan, Túc Thành, Cao Công Đảo
Hương
Tiền Tam Đảo
Hải Châu Nhai đạo
Cù Dương, Tân Hải, Vân Đài, Tân Phổ, Hải Châu, Hạnh Phúc Lộ, Hồng Môn, Ninh Hải, Phổ Tây, Tân Đông Nhai, Tân Nam Nhai, Lộ Nam
Trấn
Cẩm Bình, Tân Bá, Bản Phổ, Phổ Nam
Cám Du Trấn
Thanh Khẩu, Chá Uông, Thạch Kiều, Kim Sơn, Hắc Lâm, Lệ Trang, Hải Đầu, Tháp Sơn, Cống Mã, Ban Trang, Thành Đầu, Thành Tây, Tống Trang, Sa Hà, Đôn Thượng
Đông Hải Nhai đạo
Ngưu Sơn, Thạch Lưu
Trấn
Bạch Tháp Phụ, Hoàng Xuyên, Thạch Lương Hà, Thanh Hồ, Ôn Tuyền, Song Điếm, Đào Lâm, Hồng Trang, An Phong, Phòng Sơn, Bình Minh
Hương
Đà Phong, Lý Niệm, Sơn Tả Khẩu, Thạch Hồ, Khúc Dương, Trương Loan
Quán Vân Nhai đạo
Thị Trang
Trấn
Y Sơn, Dương Tập, Yến Vĩ Cảng, Đồng Hưng, Tứ Đội, Vu Phong, Long Tư, Hạ Xa, Đồ Hà, Đông Vương Tập, Tiểu Y, Nam Cương
Quán Nam Trấn
Tân An, Đôi Câu Cảng, Điền Lâu, Bắc Trần Tập, Trương Điếm, Tam Khẩu, Mạnh Hưng Trang, Thang Câu, Bách Lộc, Tân Tập, Lý Tập

Hoài An Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hoài An quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 4 quận và 3 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 90 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 34 nhai đạo và 56 trấn.
Hoài An Nhai đạo
Hoài Thành, Hà Hạ, Sơn Dương
Trấn
Bình Kiều, Chu Kiều, Thi Hà, Xa Kiều, Lưu Quân, Bác Lý, Phục Hưng, Tô Chủy, Khâm Công, Thuận Hà, Tào Vận, Thạch Đường
Hoài Âm Nhai đạo
Trường Giang Lộ, Vương Gia Doanh, Tân Độ Khẩu, Cổ Thanh Khẩu
Trấn
Nam Trần Tập, Đinh Tập, Từ Lưu, Ngư Câu, Tam Thụ, Cao Gia Yển, Mã Đầu, Lưu Lão Trang, Hoài Cao
Thanh Giang Phố Nhai đạo
Thành Nam, Thanh Giang, Phổ Lâu, Áp Khẩu, Thanh Phổ, Phủ Tiền, Trường Tây, Hoài Hải, Trường Đông, Liễu Thụ Loan, Thủy Độ Khẩu, Thanh Hà, Vũ Đôn, Diêm Hà
Trấn
Hòa Bình, Hoàng Mã
Hồng Trạch Nhai đạo
Cao Lương Giản, Chu Bá, Hoàng Tập
Trấn
Tưởng Bá, Xóa Hà, Tây Thuận Hà, Lão Tử Sơn, Tam Hà, Đông Song Câu
Liên Thủy Nhai đạo
Liên Thành, Chu Mã, Trần Sư, Bảo Than
Trấn
Cao Câu, Đường Tập, Đại Đông, Ngũ Cảng, Lương Xóa, Thạch Hồ, Xóa Miếu, Đông Hồ Tập, Nam Tập, Thành Tập, Hồng Diêu, Hoàng Doanh
Hu Dị Nhai đạo
Hu Thành, Thái Hòa, Cổ Tang
Trấn
Mã Bá, Quan Than, Quế Ngũ, Hà Kiều, Bảo Tập, Hoàng Hoa Đường, Hoài Hà, Thiên Tuyền Hồ, Quản Trọng, Mục Điếm
Kim Hồ Nhai đạo
Lê Thành, Đái Lâu, Kim Bắc
Trấn
Kim Nam, Tháp Tập, Tiền Phong, Lữ Lương, Ngân Đồ

Diêm Thành Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Diêm Thành quản lí 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận, 5 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 121 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 27 nhai đạo và 94 trấn.
Đình Hồ Nhai đạo
Ngũ Tinh, Văn Phong, Tiên Phong, Dục Long, Tân Dương, Đại Dương, Ngũ Hữu, Hoàng Hải, Tân Hà
Trấn
Nam Dương, Tân Hưng, Tiện Thương, Diêm Đông, Hoàng Tiêm
Diêm Đô Nhai đạo
Trương Trang, Diêm Long, Phan Hoàng, Diêm Độc, Tân Đô, Khoa Thành
Trấn
Đại Tung Hồ, Lâu Vương, Học Phú, Thượng Trang, Tần Nam, Long Cương, Quách Mãnh, Đại Cương
Đại Phong Nhai đạo
Phong Hoa, Đại Trung
Trấn
Thảo Yển, Bạch Câu, Lưu Trang, Tây Đoàn, Tiểu Hải, Đại Kiều, Thảo Miếu, Vạn Doanh, Nam Dương, Tân Phong, Tam Long
Hưởng Thủy Trấn
Hưởng Thủy, Trần Gia Cảng, Tiểu Tiêm, Hoàng Vu, Đại Hữu, Song Cảng, Nam Hà, Vận Hà
Tân Hải Nhai đạo
Đông Khảm, Khảm Nam, Khảm Bắc
Trấn
Ngũ Tấn, Thái Kiều, Chính Hồng, Thông Du, Giới Bài, Bát Cự, Bát Than, Tân Hoài, Thiên Tràng, Trần Đào, Tân Hải Cảng
Phụ Ninh Nhai đạo
Phụ Thành, Ngô Than, Hoa Viên, Kim Sa Hồ
Trấn
Câu Đôn, Trần Lương, Tam Táo, Quách Thự, Tân Câu, Trần Tập, Dương Trại, Lô Bồ, Bản Hồ, Đông Câu, Ích Lâm, Cổ Hà, La Kiều
Xạ Dương Trấn
Hợp Đức, Lâm Hải, Thiên Thu, Tứ Minh, Hải Hà, Hải Thông, Hưng Kiều, Tân Than, Trường Đãng, Bàn Loan, Đặc Dung, Dương Mã, Hoàng Sa Cảng
Kiến Hồ Nhai đạo
Cận Hồ, Chung Trang, Đường Hà
Trấn
Kiến Dương, Cửu Long Khẩu, Hằng Tế, Nhan Đan, Duyên Hà, Lô Câu, Khánh Phong, Thượng Cương, Cương Tây, Bảo Tháp, Cao Tác
Đông Đài Trấn
Trăn Đông, Thì Yển, Ngũ Liệt, Lương Đóa, An Phong, Nam Thẩm Táo, Phú An, Đường Dương, Tân Nhai, Hứa Hà, Tam Thương, Đầu Táo, Cương Cảng, Đông Đài

Dương Châu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Dương Châu quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận, 1 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 75 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 15 nhai đạo, 56 trấn, 3 hương và 1 hương dân tộc.
Quảng Lăng Nhai đạo
Đông Quan, Vấn Hà, Văn Phong, Khúc Giang
Trấn
Lý Điển, Sa Đầu, Đầu Kiều, Loan Đầu
Hương
Thang Uông
Hàn Giang Nhai đạo
Hàn Thượng, Tưởng Vương, Xá Hà, Song Kiều, Mai Lĩnh, Cam Tuyền, Tân Thịnh, Trúc Tây, Sấu Tây Hồ, Thành Bắc
Trấn
Công Đạo, Phương Hạng, Hòe Tứ, Qua Châu, Dương Thọ, Dương Miếu, Tây Hồ
Hương
Song Kiều, Bình Sơn
Giang Đô Trấn
Tiên Nữ, Tiểu Kỳ, Vũ Kiên, Phiền Xuyên, Chân Vũ, Nghi Lăng, Đinh Câu, Quách Thôn, Thiệu Bá, Đinh Hỏa, Đại Kiều, Ngô Kiều, Phổ Đầu
Bảo Ứng Trấn
An Nghi, Phiếm Thủy, Hạ Tập, Liễu Bảo, Xạ Dương Hồ, Quảng Dương Hồ, Lỗ Đóa, Tiểu Quan Trang, Vọng Trực Cảng, Tào Điện, Tây An Phong, Hoàng Thăng, Kính Hà
Nghi Chinh Trấn
Chân Châu, Tân Tập, Tân Thành, Mã Tập, Lưu Tập, Trần Tập, Đại Nghi, Nguyệt Đường, Thanh Sơn
Cao Bưu Nhai đạo
Cao Bưu
Trấn
Long Cầu, Thang Trang, Tá Giáp, Tam Đóa, Cam Đóa, Giới Thủ, Chu Sơn, Lâm Trạch, Tống Kiều
Hương dân tộc
Lăng Đường

Trấn Giang Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Trấn Giang quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận và quản lí đại thể 3 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 48 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 20 nhai đạo và 28 trấn.
Kinh Khẩu Nhai đạo
Chính Đông Lộ, Kiện Khang Lộ, Đại Thị Khẩu, Tứ Bài Lâu, Tượng Sơn, Gián Bích
Nhuận Châu Nhai đạo
Bảo Tháp Lộ, Hòa Bình Lộ, Kim Sơn, Thất Lý Điện, Tưởng Kiều, Quan Đường Kiều, Vi Cương, Nam Sơn
Đan Đồ Nhai đạo
Cao Tư, Nghi Thành
Trấn
Cao Kiều, Tân Phong, Cốc Dương, Thượng Đảng, Bảo Yển, Thế Nghiệp
Đan Dương Nhai đạo
Vân Dương, Khúc A
Trấn
Tư Đồ, Diên Lăng, Nhị Lăng, Đạo Thự, Hoàng Đường, Lữ Thành, Lăng Khẩu, Phóng Tiên, Giới Bài, Đan Bắc
Dương Trung Nhai đạo
Tam Mao
Trấn
Tân Bá, Du Phường, Bát Kiều, Tây Lai Kiều
Cú Dung Nhai đạo
Hoa Dương
Trấn
Hạ Thục, Bạch Thỏ, Biên Thành, Mao Sơn, Hậu Bạch, Quách Trang, Thiên Vương, Bảo Hoa

Thái Châu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Thái Châu quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận và quản lí đại thể 3 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 85 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 19 nhai đạo, 64 trấn và 2 hương.
Hải Lăng Nhai đạo
Thành Đông, Thành Tây, Thành Nam, Thành Trung, Thành Bắc, Kinh Thái Lộ, Hồng Kỳ
Trấn
Cửu Long, Cương Dương, Tô Trần, Hoa Cảng
Cao Cảng Nhai đạo
Khẩu Ngạn, Điêu Phô, Hứa Trang
Trấn
Vĩnh An Châu, Bạch Mã, Hồ Trang, Đại Tứ
Khương Yển Nhai đạo
La Đường, Tam Thủy, Thiên Mục Sơn, Lương Từ
Trấn
Trăn Đồng, Tưởng Đóa, Cố Cao, Đại Luân, Trương Điện, Ứ Khê, Bạch Mễ, Lâu Trang, Thẩm Cao, Du Đóa
Hưng Hóa Nhai đạo
Chiêu Dương, Lâm Thành, Đóa Điền
Trấn
Đái Diêu, Hợp Trần, Vĩnh Phong, Tân Đóa, An Phong, Hải Nam, Điếu Ngư, Đại Trâu, Sa Câu, Trung Bảo, Trúc Hoằng, Thẩm Luân, Đại Đóa, Địch Đóa, Đào Trang, Xương Vinh, Mao Sơn, Chu Trang, Trần Bảo, Đái Nam, Trương Quách, Đại Doanh, Hưng Đông, Thiên Đóa
Hương
Lâm Hồ
Tĩnh Giang Nhai đạo
Tĩnh Thành
Trấn
Tân Kiều, Đông Hưng, Tà Kiều, Tây Lai, Quý Thị, Cô Sơn, Sinh Từ, Mã Kiều
Thái Hưng Nhai đạo
Tế Xuyên
Trấn
Hoàng Kiều, Phân Giới, Cổ Khê, Nguyên Trúc, San Hô, Quảng Lăng, Khúc Hà, Trương Kiều, Hà Thất, Tân Nhai, Diêu Vương, Tuyên Bảo, Tân Giang, Hồng Kiều
Hương
Căn Tư

Túc Thiên Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Túc Thiên quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận và 3 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 105 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 21 nhai đạo, 66 trấn và 18 hương.
Túc Thành Nhai đạo
Hạnh Phúc, Hạng Lý, Hà Tân, Cổ Thành, Song Trang, Chi Khẩu
Trấn
Cảnh Xa, Phụ Tử, Long Hà, Dương Bắc, Trung Dương, Trần Tập, Thái Tập, Vương Quan Tập, Dương Hà
Hương
La Vu, Đồ Viên
Túc Dự Nhai đạo
Thuận Hà, Dự Tân, Hạ Tương
Trấn
Ngưỡng Hóa, Đại Hưng, Đinh Chủy, Lai Long, Lục Tập, Quan Miếu, Thị Lĩnh, Tân Trang, Hiểu Điếm, Tạo Hà, Hoàng Đôn
Hương
Tào Tập, Bảo An, Tỉnh Đầu
Thuật Dương Nhai đạo
Thuật Thành, Nam Hồ, Mộng Khê, Thập Tự, Chương Tập, Thất Hùng
Trấn
Lũng Tập, Hồ Tập, Tiền Tập, Đường Câu, Mã Hán, Nghi Đào, Miếu Đầu, Hàn Sơn, Hoa Trùng, Tang Khư, Duyệt Lai, Lưu Tập, Lý Hằng, Trát Hạ, Nhan Tập, Đồng Dương, Long Miếu, Cao Khư, Cảnh Vu, Thang Giản, Tân Hà, Hiền Quan, Ngô Tập, Hồ Đông, Thanh Y Hồ
Hương
Bắc Đinh Tập, Chu Tập, Đông Tiểu Điếm, Trương Vu, Lữu Vu, Tây Vu, Vạn Thất, Quan Đôn
Tứ Dương Nhai đạo
Chúng Hưng, Thành Sương, Lai An
Trấn
Ái Viên, Vương Tập, Bùi Vu, Tân Viên, Lý Khẩu, Lâm Hà, Xuyên Thành, Lư Tập, Tam Trang
Hương
Trang Vu
Tứ Hồng Nhai đạo
Thanh Dương, Đại Lâu, Trọng Cương
Trấn
Song Câu, Thượng Đường, Ngụy Doanh, Lâm Hoài, Bán Thành, Tôn Viên, Mai Hoa, Quy Nhân, Kim Tỏa, Chu Hồ, Giới Tập, Long Tập
Hương
Thiên Cương Hồ, Xa Môn, Dao Câu, Thạch Tập

Tham khảo Sửa đổi