Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Nội Mông

bài viết danh sách Wikimedia

Nội MôngSửa đổi

Hô Hòa Hạo Đặc (Hohhot)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hohhot (Hô Hòa Hạo Đặc) quản lí trực tiếp 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 4 quận, 4 huyện và 1 kỳ. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành ??? đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm ??? nhai đạo, ??? trấn và ??? hương.
Tân Thành Nhai đạo
Hải Lạp Nhĩ Đông Lộ, Tích Lâm Bắc Lộ, Trung Sơn Đông Lộ, Đông Nhai, Tây Nhai, Đông Phong Lộ, Nghênh Tân Lộ, Thành Cát Tư Hãn Đại Nhai
Trấn
Bảo Hợp Thiếu
Hồi Dân Nhai đạo
Tân Hoa Tây Lộ, Trung Sơn Tây Lộ, Quang Minh Lộ, Hải Lạp Nhĩ Tây Lộ, Hoàn Hà Nhai, Thông Đạo Nhai, Cương Thiết Lộ Nhai
Trấn
Du Du Bản
Ngọc Tuyền Nhai đạo
Tiểu Triệu Tiền Nhai, Hưng Long Hạng, Trường Hòa Lang, Thạch Đông Lộ, Đại Nam Nhai, Ngạc Nhĩ Đa Tư Lộ, Tây Thái Viên, Chiêu Quân Lộ
Trấn
Tiểu Hắc Hà
Tái Hãn Nhai đạo
Nhân Dân Lộ, Đại Học Tây Lộ, Ô Lan Sát Bố Đông Lộ, Đại Học Đông Lộ, Trung Chuyên Lộ, Chiêu Ô Đạt Lộ, Ba Ngạn, Sắc Lặc Xuyên Lộ
Trấn
Du Lâm, Hoàng Hợp Thiếu, Kim Hà
Thác Khắc Thác Trấn
Song Hà, Tân Doanh Tử, Ngũ Thân, Ngũ Thập Gia, Cổ Thành
Hòa Lâm Cách Nhĩ Trấn
Thành Quan, Thịnh Nhạc, Tân Điếm Tử, Xảo Thập Doanh
Hương
Xá Tất Nhai, Đại Hồng Thành, Dương Quần Câu, Hắc Lão Yêu
Thanh Thủy Hà Trấn
Thành Quan, Hoành Hà, Lạt Ma Loan, Lão Ngưu Loan
Hương
Diêu Câu, Bắc Bảo, Cửu Thái Trang, Ngũ Lương Thái
Vũ Xuyên Trấn
Khả Khả Dĩ Lực Canh, Cáp Nhạc, Tây Ô Lan Bất Lãng
Hương
Đại Thanh Sơn, Thượng Ngốc Hợi, Đắc Thắng Câu, Nhị Phân Tử, Cáp Lạp Hợp Thiếu, Háo Lại Sơn
Thổ Mặc Đặc Tả Trấn
Sát Tố Tề, Tất Khắc Tề, Thiện Đại, Đài Các Mục, Bạch Miếu Tử, Sa Nhĩ Thấm, Sắc Lặc Xuyên
Hương
Bắc Thập Trục, Tháp Bố Tái

Bao ĐầuSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Bao Đầu quản lí trực tiếp 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 6 quận, 1 huyện và 2 kỳ. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành ??? đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm ??? nhai đạo, ??? trấn và ??? hương.
Đông Hà Nhai đạo
Hòa Bình Lộ, Tài Thần Miếu, Tây Não Bao, Nam Môn Ngoại, Nam Khất Động, Đông Trạm, Hồi Dân, Thiên Kiêu, Hà Đông, Thiết Tây, Đông Hưng, Dương Khất Lăng
Trấn
Hà Đông, Sa Nhĩ Thấm
Côn Đô Luân Nhai đạo
Thiếu Tiên Lộ, Chiểu Đàm, Lâm Ấm Lộ, Hữu Nghị Đại Nhai, A Nhĩ Đinh Đại Nhai, Đoàn Kết Đại Nhai, An Sơn Đạo, Tiền Tiến Đạo, Thị Phủ Đông Lộ, Bạch Vân Lộ, Hoàng Hà Tây Lộ, Côn Đông Lộ, Côn Bắc
Trấn
Côn Hà, Bặc Nhĩ Hán Đồ
Thanh Sơn Nhai đạo
Tiên Phong Đạo, Hạnh Phúc Lộ, Vạn Thanh Lộ, Phú Cường Lộ, Khoa Học Lộ, Thanh Sơn Lộ, Tự Do Lộ, Ô Tố Đồ
Trấn
Thanh Phúc, Hưng Thắng
Thạch Quải Nhai đạo
Thạch Quải, Đại Phát, Đại Từ, Ngũ Đương Câu, Bạch Hồ Câu, Đại Đức Hằng
Trấn
Ngũ Đương Triệu
Tô mộc
Cát Hốt Luân Đồ
Bạch Vân Ngạc Bác Nhai đạo
Khoáng Sơn Lộ, Thông Dương Đạo
Cửu Nguyên Nhai đạo
Sa Hà, Tái Hãn, Tát Như Lạp, Bạch Âm Tịch Lặc
Trấn
Ma Trì, Cáp Lâm Cách Nhĩ, Cáp Nghiệp Hồ Đồng
Tô mộc
A Dát Như Thái
Cố Dương Trấn
Kim Sơn, Tây Đấu Phô, Hạ Thấp Hào, Ngân Hào, Hoài Sóc, Hưng Thuận Tây
Thổ Mặc Đặc Hữu Trấn
Tát Lạp Tề, Song Long, Mỹ Đại Triệu, Câu Môn, Tương Quân Nghiêu
Hương
Hải Tử, Minh Sa Náo, Tô Ba Cái
Đạt Nhĩ Hãn - Mậu Minh An Trấn
Mãn Đô Lạp, Hi Lạp Mục Nhân, Bách Linh Miếu, Thạch Bảo, Ô Khắc Hốt Động, Minh An, Ba Âm Hoa
Hương
Tây Hà, Tiểu Văn Công
Tô mộc
Đạt Nhĩ Hãn, Tra Cán Cáp Đạt, Ba Âm Ngao Bao

Ô HảiSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Ô Hải quản lí trực tiếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là quận. Các quận này được chia thành ??? đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm ??? nhai đạo, ??? trấn và ??? hương.
Hải Bột Loan Nhai đạo
Phượng Hoàng Lĩnh, Hải Bắc, Tân Hoa, Tân Hoa Tây, Tân Hà, Lâm Ấm
Trấn
Thiên Lý Sơn
Hải Nam Nhai đạo
Tăng Trọng, Tây Trác Tử Sơn
Trấn
Công Ô Tố, Lạp Tăng Miếu, Ba Âm Đào Hợi
Ô Đạt Nhai đạo
Tam Đạo Khảm, Ngũ Hổ Sơn, Tân Đạt, Ba Âm Tái, Lương Gia Câu, Tô Hải Đồ, Tân Hải
Trấn
Ô Lan Náo Nhĩ

Xích PhongSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Xích Phong quản lí trực tiếp 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận, 2 huyện và 7 kỳ. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành ??? đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm ??? nhai đạo, ??? trấn và ??? hương.
Hồng Sơn Nhai đạo
Tây Đồn, Tam Trung Nhai, Vĩnh Cự, Đông Thành, Nam Tân Nhai, Trạm Tiền, Thiết Nam, Trường Thanh, Cáp Đạt, Tây Thành, Kiều Bắc
Trấn
Hồng Miếu Tử, Văn Chung
Nguyên Bảo Sơn Nhai đạo
Tây Lộ Thiên, Bình Trang Thành Khu, Bình Trang Đông Thành, Bình Trang Tây Thành, Mã Lâm, Vân Sam Lộ
Trấn
Phong Thủy Câu, Nguyên Bảo Sơn, Mỹ Lệ Hà, Bình Trang, Ngũ Gia
Hương
Tiểu Ngũ Gia
Tùng Sơn Nhai đạo
Chấn Hưng, Hướng Dương, Tùng Châu, Thiết Đông
Trấn
Mục Gia Doanh Tử, Sơ Đầu Lãng, Đại Miếu, Vương Phủ, Lão Phủ, Cáp Lạp Đạo Khẩu, Thượng Quan Địa, An Khánh, Thái Bình Địa
Hương
Hạ Ga Điếm, Thành Tử, Đại Phu Doanh Tử, Cương Tử
Hương dân tộc
Đương Phô Địa
Lâm Tây Trấn
Lâm Tây, Tân Thành Tử, Tân Lâm, Ngũ Thập Gia Tử, Quan Địa, Đại Tỉnh, Thống Bộ
Hương
Đại Doanh Tử, Thập Nhị Thổ
Ninh Thành Trấn
Thiên Nghĩa, Tiểu Thành Tử, Đại Thành Tử, Bát Lý Hãn, Hắc Lý Hà, Hữu Bắc Bình, Đại Song Miếu, Tịch Tử, Đại Minh, Mang Mông, Ngũ Hóa, Tam Tọa Điếm, Tất Tư Doanh Tử
Hương
Nhất Khẳng Trung, Tồn Kim Câu
A Lỗ Khoa Nhĩ Thấm Trấn
Thiên Sơn, Thiên Sơn Khẩu, Song Thắng, Khôn Đô, Ba Ngạn Hoa, Thiệu Căn, Trát Dát Tư Đài
Hương
Tân Dân, Tiên Phong, Ô Lan Cáp Đạt
Tô mộc
Hãn Tô Mộc, Tái Hãn Tháp Lạp, Ba Lạp Kỳ Như Đức, Ba Ngạn Ôn Đô Nhĩ
Ba Lâm Tả Trấn
Lâm Đông, Long Xương, Thập Tam Ngao Bao, Bích Lưu Đài, Phú Hà, Bạch Âm Vật Lạp, Cáp Lạp Cáp Đạt
Hương
Tam Sơn, Hoa Gia Lạp Dát
Tô mộc
Tra Cán Cáp Đạt, Ô Lan Đạt Bá
Ba Lâm Hữu Trấn
Đại Bản, Tác Bác Nhật Dát, Bảo Nhật Vật Tô, Tra Cán Nặc Nhĩ, Ba Ngạn Hổ Thạc
Tô mộc
Tây Lạp Mộc Luân, Ba Ngạn Tháp Lạp, Hạnh Phúc Chi Lộ, Tra Cán Mộc Luân
Khắc Thập Khắc Đằng Trấn
Kinh Bằng, Vũ Trụ Địa, Thổ Thành Tử, Đồng Hưng, Vạn Hợp Vĩnh, Chi Thụy, Đạt Lai Nặc Nhật
Hương
Tân Khai Địa, Hồng Sơn Tử
Tô mộc
Đạt Nhật Hãn Ô Lạp, Ba Ngạn Tra Cán, Hạo Lai Hô Nhiệt, Ô Lan Bố Thống
Ông Ngưu Đặc Trấn
Ô Đan, Ô Đôn Sáo Hải, Ngũ Phân Địa, Kiều Đầu, Quảng Đức Công, Ngô Đồng Hoa, Hải Lạp Tô, Ức Hợp Công
Hương
Giải Phóng Doanh Tử, Mao Sơn Đông
Tô mộc
A Thập Hãn, Tân Tô Mạc, Bạch Âm Sáo Hải, Cách Nhật Tăng
Khách Lạt Thấm Trấn
Cẩm Sơn, Mỹ Lâm, Vương Gia Phủ, Tiểu Ngưu Quần, Ngưu Gia Doanh Tử, Nãi Lâm, Tây Kiều
Hương
Nam Đài Tử
Hương dân tộc
Thập Gia
Ngao Hán Trấn
Tân Huệ, Tứ Gia Tử, Trường Thắng, Bối Tử Phủ, Tứ Đạo Loan Tử, Hạ Oa, Kim Hán Câu Lương, Hưng Long Oa, Hoàng Dương Oa, Cổ Lỗ Bản Hao, Ngưu Cổ Thổ
Hương
Mộc Đầu Doanh Tử, Phong Thu, Mã Ni Hãn, Tát Lực Ba
Tô mộc
Ngao Nhuận Tô Mạc

Thông LiêuSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Thông Liêu quản lí 8 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 1 huyện, 5 kỳ và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành ??? đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm ??? nhai đạo, ??? trấn và ??? hương.
Khoa Nhĩ Thấm Nhai đạo
Khoa Nhĩ Thấm, Tây Môn, Vĩnh Thanh, Minh Nhân, Thi Giới, Đoàn Kết, Đông Giao, Thiết Lộ, Hồng Tinh, Hoắc Lâm Hà, Kiến Quốc
Trấn
Đại Lâm, Tiền Gia Điếm, Dư Lương Bảo, Mộc Lý Đồ, Phong Điền, Thanh Hà, Dục Tân, Khánh Hòa, Ngao Lực Bố Cao
Tô mộc
Mạc Lực Miếu
Khai Lỗ Trấn
Khai Lỗ, Đại Du Thụ, Hắc Long Bá, Mạch Tân, Nghĩa Hòa Tháp Lạp, Kiến Hoa, Tiểu Nhai Cơ, Đông Phong, Cát Nhật Dát Lang Thổ, Đông Lai
Khoa Nhĩ Thấm Tả Dực Trung Trấn
Bảo Khang, Bảo Long Sơn, Xá Bá Thổ, Ba Ngạn Tháp Lạp, Môn Đạt, Giá Mã Thổ, Yêu Lâm Mao Đô, Hi Bá Hoa, Hoa Thổ Cổ Lạp, Đại Lực Cát, Nỗ Nhật Mộc
Hương
Thắng Lợi
Tô mộc
Hoa Đồ Thạc, Hiệp Đại, Bạch Hưng Thổ, Đồ Bố Tín, Ngao Bao
Khoa Nhĩ Thấm Tả Dực Hậu Trấn
Cam Kỳ Tạp, Cát Nhĩ Dát Lãng, Kim Bảo Truân, Thường Thắng, Tra Nhật Tô, Song Thắng, A Cổ Lạp, Triêu Lỗ Thổ, Nỗ Cổ Tư Đài, Hải Lỗ Thổ
Tô mộc
A Đô Thấm, Mậu Đạo Thổ, Ba Hồ Tháp, Tán Đô, Ba Ngạn Mao Đô
Khố Luân Trấn
Khố Luân, Khấu Hà Tử, Bạch Âm Hoa, Lục Gia Tử, Ngạch Lặc Thuận
Hương
Thủy Tuyền
Tô mộc
Mang Hãn, Tiên Tiến
Nại Mạn Trấn
Đại Thấm Tha Lạp, Bát Tiên Động, Thanh Long Sơn, Tân, Trị An, Đông Minh, Sa Nhật Hạo Lai, Nghĩa Long Vĩnh
Hương
Thổ Thành Tử, Vi Liên Tô
Tô mộc
Cố Nhật Ban Hoa, Bạch Âm Tha Lạp, Minh Nhân, Hoàng Hoa Tháp Lạp
Trát Lỗ Đặc Trấn
Lỗ Bắc, Hoàng Hoa Sơn, Dát Hợi Đồ, Cự Nhật Hợp, Ba Nhã Nhĩ Thổ Hồ Thạc, Hương Sơn, A Nhật Côn Đô Lăng
Tô mộc
Ba Ngạn Tháp Lạp, Ô Lực Cát Mộc Nhân, Đạo Lão Đỗ, Cách Nhật Triêu Lỗ, Tiền Đức Môn, Ô Lan Cáp Đạt, Tra Bố Dát Đồ, Ô Ngạch Cách Kỳ
Hoắc Lâm Quách Lặc Trấn
Châu Tư Hoa, Mạc Tư Đài, Bảo Nhật Hô Cát Nhĩ, Sa Nhĩ Hô Nhiệt
Tô mộc
Đạt Lai Hồ Thạc

Ngạc Nhĩ Đa Tư (Ordos)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Ordos (Ngạc Nhĩ Đa Tư) quản lí trực tiếp 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận và 7 kỳ. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 72 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 21 nhai đạo, 43 trấn, 2 hương và 6 tô mộc.
Đông Thắng Nhai đạo
Giao Thông, Công Viên, Lâm Ấm, Kiến Thiết, Phú Hưng, Thiên Kiêu, Ha Ngạch Luân, Ba Âm Môn Khắc, Hạnh Phúc, Phưởng Chức, Hưng Thắng, Dân Tộc
Trấn
Bạc Nhĩ Giang Hải Tử, Hãn Đài, Đồng Xuyên
Khang Ba Thập Nhai đạo
Cáp Ba Cách Hi, Thanh Xuân Sơn, Tân Hà, Khang Tân
Đạt Lạp Đặc Nhai đạo
Công Nghiệp, Chiêu Quân, Tích Ni, Bạch Tháp, Tây Viên, Bình Nguyên
Trấn
Thụ Lâm Triệu, Cát Cách Tư Thái, Bạch Nê Tỉnh, Vương Ái Triệu, Chiêu Quân, Ân Cách Bối, Trung Hòa Tây, Phong Thủy Lương
Tô mộc
Triển Đán Triệu
Chuẩn Cách Nhĩ Nhai đạo
Hưng Long, Nghênh Trạch, Lam Thiên, Hữu Nghị
Trấn
Tiết Gia Loan, Sa Khất Đổ, Đại Lộ, Nạp Nhật Tùng, Long Khẩu, Chuẩn Cách Nhĩ Triệu, Ngụy Gia Mão
Hương
Noãn Thủy, Thập Nhị Liên Thành
Tô mộc
Bố Nhĩ Đào Hợi
Ngạc Thác Khắc Tiền Trấn
Ngao Lặc Triệu Kỳ, Thượng Hải Miếu, Thành Xuyên, Ngang Tố
Ngạc Thác Khắc Trấn
Ô Lan, Kỳ Bàn Tỉnh, Mông Tây, Mộc Khải Náo Nhĩ
Tô mộc
Tô Mễ Đồ, A Nhĩ Ba Tư
Hàng Cẩm Trấn
Tích Ni, Ba Lạp Cống, Cát Nhật Dát Lãng Đồ, Độc Quý Tháp Lạp, Hô Hòa Mộc Độc
Tô mộc
Y Hòa Ô Tố
Ô Thẩm Trấn
Dát Lỗ Đồ, Ô Thẩm Triệu, Đồ Khắc, Ô Lan Đào Lặc Cái, Vô Định Hà
Tô mộc
Tô Lực Đức
Y Kim Hoắc Lạc Trấn
A Lặc Đằng Tịch Nhiệt, Trát Tát Khắc, Ô Lan Mộc Truân, Nạp Lâm Đào Hợi, Tô Bố Nhĩ Dát, Hồng Khánh Hà, Y Kim Hoắc Lạc

Hô Luân Bối Nhĩ (Hulunbuir)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hulunbuir (Hô Luân Bối Nhĩ) quản lí 14 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 4 kỳ, 3 kỳ tự trị và quản lí đại thể 5 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 142 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 36 nhai đạo, 68 trấn, 6 hương, 13 hương dân tộc, 18 tô mộc và 1 tô mộc dân tộc.
Hải Lạp Nhĩ Nhai đạo
Chính Dương, Kiện Khang, Kháo Sơn, Thắng Lợi, Hô Luân, Kiến Thiết, Đông Sơn
Trấn
Cáp Khắc, Phấn Đấu
Trát Nãi Nặc Nhĩ Nhai đạo
Đệ Tam, Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tứ, Đệ Ngũ
Trấn
Linh Tuyền
A Vinh Trấn
Na Cát, Lục Hợp, Á Đông, Hoắc Nhĩ Kỳ, Hướng Dương Dục, Tam Xóa Hà, Phục Hưng, Hưng An
Hương dân tộc
Đắc Lực Kỳ Nhĩ, Tra Ba Kỳ, Âm Hà, Tân Phát
Trần Ba Nhĩ Hổ Trấn
Ba Ngạn Khố Nhân, Bảo Nhật Hi Lặc, Hô Hòa Nặc Nhĩ
Tô mộc
Tây Ô Châu Nhĩ, Đông Ô Châu Nhĩ, Ba Ngạn Cáp Đạt
Tô mộc dân tộc
Ngạc Ôn Khắc
Tân Ba Nhĩ Hổ Tả Trấn
Tha Cương, A Mộc Cổ Lang
Tô mộc
Tân Bảo Lực Cách, Ô Bố Nhĩ Bảo Lực Cách, Hãn Đạt Cái, Cát Bố Hồ Lang Đồ, Cam Châu Nhĩ
Tân Ba Nhĩ Hổ Hữu Trấn
A Lạp Thản Ngạch Mạc Lặc, A Nhật Cáp Sa Đặc, Hô Luân
Tô mộc
Bối Nhĩ, Khắc Nhĩ Luân, Đạt Lãi, Bảo Cách Đức Ô Lạp
Mạc Lực Đạt Ngõa Trấn
Ni Nhĩ Cơ, Bảo Sơn, Cáp Đạt Dương, A Nhĩ Lạp, Hán Cổ Nhĩ Hà, Tây Ngõa Nhĩ Đồ, Đằng Khắc, Khuê Lặc Hà, Tháp Ôn Ngao Bảo, Đăng Đặc Khoa, Hồng Ngạn
Hương
Khố Như Kỳ, Ngạch Nhĩ Hòa
Hương dân tộc
Đỗ Lạp Nhĩ, Ba Ngạn
Ngạc Luân Xuân Trấn
A Lý Hà, Đại Dương Thụ, Cam Hà, Cát Văn, Nặc Mẫn, Ô Lỗ Bố Thiết, Nghi Lý, Khắc Nhất Hà
Hương
Cổ Lý, Thác Trát Mẫn
Ngạc Ôn Khắc Trấn
Ba Ngạn Thác Hải, Đại Nhạn, Y Mẫn Hà, Hồng Hoa Nhĩ Cơ
Hương dân tộc
Ba Ngạn Tháp Lạp
Tô mộc
Ba Ngạn Tha Cương, Tích Ni Hà Tây, Tích Ni Hà Đông, Y Mẫn, Huy
Mãn Châu Lý Nhai đạo
Đông Sơn, Đạo Nam, Đạo Bắc, Hưng Hoa, Ngao Nhĩ Kim
Trấn
Tân Khai Hà
Nha Khắc Thạch Nhai đạo
Thắng Lợi, Hồng Kỳ, Tân Công, Vĩnh Hưng, Kiến Thiết, Noãn Tuyền
Trấn
Miễn Độ Hà, Bác Khắc Đồ, Xước Hà Nguyên, Ô Nhĩ Kỳ Hán, Khố Đô Nhĩ, Đồ Lý Hà, Ô Nô Nhĩ, Tháp Nhĩ Khí, Y Đồ Lý Hà, Mục Nguyên
Trát Lan Đồn Nhai đạo
Hưng Hoa, Chính Dương, Phồn Vinh, Hướng Dương, Cao Đài Tử, Thiết Đông, Hà Tây
Trấn
Ma Cô Khí, Ngọa Ngưu Hà, Thành Cát Tư Hãn, Đại Hà Loan, Hạo Nhiêu Sơn, Sài Hà, Trung Hòa, Cáp Đa Hà
Hương
Oa Đê
Hương dân tộc
Đạt Oát Nhĩ, Ngạc Luân Xuân, Tát Mã Nhai
Ngạch Nhĩ Cổ Nạp Nhai đạo
Lạp Bố Đại Lâm, Thượng Khố Lực
Trấn
Hắc Sơn Đầu, Mạc Nhĩ Đạo Dát, Ân Hòa Cáp Đạt
Hương
Kỳ Càn
Hương dân tộc
Tam Hà, Ân Hòa
Tô mộc
Mông Ngột Thất Vi
Căn Hà Nhai đạo
Hà Đông, Hà Tây, Sâm Công, Hảo Lý Bảo
Trấn
Kim Hà, A Long Sơn, Mãn Quy, Đắc Nhĩ Bố Nhĩ
Hương dân tộc
Ngao Lỗ Cổ Nhã

Ba Ngạn Náo Nhĩ (Bayan Nur)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Bayan Nur (Ba Ngạn Náo Nhĩ) quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận, 2 huyện và 4 kỳ. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 70 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 11 nhai đạo, 46 trấn, 3 hương và 10 tô mộc.
Lâm Hà Nhai đạo
Đoàn Kết, Xa Trạm, Tiên Phong, Giải Phóng, Tân Hoa, Đông Hoàn Lộ, Thiết Nam, Tây Hoàn Lộ, Bắc Hoàn, Kim Xuyên, Hối Phong
Trấn
Lang Sơn, Tân Hoa, Cán Triệu Miếu, Ô Lan Đồ Khắc, Song Hà, Thành Quan, Bạch Não Bao
Hương
Thự Quang, Bát Nhất
Ngũ Nguyên Trấn
Long Hưng Xương, Tháp Nhĩ Hồ, Ba Ngạn Sáo Hải, Tân Công Trung, Thiên Cát Thái, Thắng Phong, Ngân Định Đồ, Phục Hưng
Hương
Hòa Thắng
Đặng Khẩu Trấn
Ba Ngạn Cao Lặc, Long Thịnh Hợp, Độ Khẩu, Bổ Long Náo
Tô mộc
Sa Kim Sáo Hải
Ô Lạp Đặc Tiền Trấn
Ô Lạp Sơn, Bạch Ngạn Hoa, Tiên Phong, Tân An, Tây Tiểu Triệu, Đại Xà Thái, Minh An, Tiểu Xà Thái, Tô Độc Lôn
Tô mộc
Ngạch Nhĩ Đăng Bố Lạp Cách, Sa Đức Cách
Ô Lạp Đặc Trung Trấn
Hải Lưu Đồ, Ô Gia Hà, Đức Lĩnh Sơn, Thạch Cáp Hà, Cam Kỳ Mao Đô, Ôn Canh
Tô mộc
Hô Lặc Tư Thái, Xuyên Tỉnh, Ba Âm Ô Lan, Tân Hốt Nhiệt
Ô Lạp Đặc Hậu Trấn
Ba Âm Bảo Lực Cách, Hô Hòa Ôn Đô Nhĩ, Triều Cách Ôn Đô Nhĩ
Tô mộc
Hoạch Các Kỳ, Ba Âm Tiền Đạt Môn, Ô Cái
Hàng Cẩm Hậu Trấn
Thiểm Bá, Đầu Đạo Kiều, Nhị Đạo Kiều, Tam Đạo Kiều, Man Hội, Đoàn Kết, Song Miếu, Sa Hải, Mông Hải

Ô Lan Sát Bố (Ulanqab)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Ulanqab (Ô Lan Sát Bố) quản lí 11 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 5 huyện, 4 kỳ và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 105 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 13 nhai đạo, 51 trấn, 31 hương, 9 tô mộc và 1 hương dân tộc.
Tập Ninh Nhai đạo
Tân Thể Lộ, Kiều Đông, Tiền Tiến Lộ, Thường Thanh, Hổ Sơn, Kiều Tây, Tân Hoa Nhai, Tuyền Sơn
Trấn
Bạch Hải Tử
Hương
Mã Liên Cừ
Trác Tư Trấn
Trác Tư Sơn, Kỳ Hạ Doanh, Thập Bát Đài, Ba Âm Tích Lặc, Lê Hoa
Hương
Đại Du Thụ, Hồng Triệu, Phục Hưng
Hóa Đức Trấn
Trường Thuận, Triêu Dương, Thất Hào
Hương
Đức Bao Đồ, Công Tịch Hồ Động, Bạch Âm Đặc Lạp
Thương Đô Trấn
Thất Đài, Thập Bát Khoảnh, Đại Hắc Sa Thổ, Tây Tỉnh Tử, Truân Khẩn Đội, Tiểu Hải Tử
Hương
Đại Khố Luân, Mão Đô, Pha Ly Hốt Kính, Tam Đại Khoảnh
Hưng Hòa Trấn
Thành Quan, Trương Cao, Tái Ô Tố, Ngạc Nhĩ Đống, Điếm Tử
Hương
Đại Khố Liên, Dân Tộc Đoàn Kết, Đại Đồng Yêu, Ngũ Cổ Tuyền
Lương Thành Trấn
Hồng Mao, Lục Tô Mộc, Mạch Hồ Đồ, Vĩnh Hưng, Man Hán, Đại Hải
Hương
Thiên Thành
Hương dân tộc
Tào Niễn
Sát Cáp Nhĩ Hữu Dực Tiền Trấn
Thổ Quý Ô Lạp, Bình Địa Tuyền, Mân Côi Doanh, Ba Âm Tháp Lạp, Hoàng Kỳ Hải
Hương
Ô Lạp Cáp Ô Lạp, Hoàng Mậu Doanh, Tam Xóa Khẩu, Lão Quyển Câu
Sát Cáp Nhĩ Hữu Dực Trung Trấn
Khoa Bố Nhĩ, Thiết Sa Cái, Hoàng Dương Thành, Quảng Ích Long, Ô Tố Đồ
Hương
Đại Than, Hoành Bàn, Ba Âm, Thổ Thành Tử
Tô mộc
Khố Luân, Ô Lan Cáp Hiệt
Sát Cáp Nhĩ Hữu Dực Hậu Trấn
Bạch Âm Sát Cán, Thổ Mục Nhĩ Đài, Hồng Cách Nhĩ Đồ, Bí Hồng, Đại Lục Hào
Hương
Tích Lặc
Tô mộc
Đương Lang Hốt Động, Ô Lan Cáp Đạt
Tứ Tử Vương Trấn
Ô Lan Hoa, Cát Sinh Thái, Khố Luân Đồ, Cung Tế Đường, Bạch Âm Triêu Khắc Đồ
Hương
Đông Bát Hào, Hốt Kê Đồ, Đại Hắc Hà
Tô mộc
Hồng Cách Nhĩ, Giang Ngạn, Tra Cán Bổ Lực Cách, Não Mộc Canh, Ba Âm Ngao Bao
Phong Trấn Nhai đạo
Tân Thành Khu, Cựu Thành Khu, Bắc Thành Khu, Công Nghiệp Khu, Nam Thành Khu
Trấn
Long Thịnh Trang, Hắc Thổ Đài, Hồng Sa Bá, Cự Bảo Trang, Tam Nghĩa Tuyền
Hương
Hồn Nguyên Diêu, Nguyên Sơn Tử, Quan Đồn Bảo

Hưng AnSửa đổi

Minh Hưng An quản lí trực tiếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố cấp huyện, 1 huyện và 3 kỳ. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 69 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 13 nhai đạo, 37 trấn, 6 hương, 12 tô mộc và 1 hương dân tộc.
Ô Lan Hạo Đặc Nhai đạo
Ái Quốc, Hòa Bình, Hưng An, Thắng Lợi, Thiết Tây, Đô Lâm, Ngũ Nhất, Thành Giao, Tân Thành
Trấn
Ô Lan Cáp Đạt, Cát Căn Miếu, Thái Bản Trạm, Nghĩa Lặc Lực Đặc
A Nhĩ Sơn Nhai đạo
Lâm Hải, Tân Thành, Ôn Tuyền, Y Nhĩ Thi
Trấn
Thiên Trì, Bạch Lang, Ngũ Xóa Câu, Minh Thủy Hà
Đột Tuyền Trấn
Đột Tuyền, Lục Hộ, Đông Đỗ Nhĩ Cơ, Vĩnh An, Thủy Tuyền, Bảo Thạch
Hương
Học Điền, Cửu Long, Thái Bình
Khoa Nhĩ Thấm Hữu Dực Tiền Trấn
Khoa Nhĩ Thấm, Tác Luân, Đức Bá Tư, Đại Thạch Trại, Quy Lưu Hà, Cư Lực Ngận, Sát Nhĩ Sâm, Ngạch Nhĩ Cách Đồ, Nga Thể
Hương
Ba Nhật Dát Tư Đài
Hương dân tộc
Mãn Tộc Đồn
Tô mộc
Ô Lan Mao Đô, A Lực Đắc Nhĩ, Đào Hợp Mộc
Khoa Nhĩ Thấm Hữu Dực Trung Trấn
Ba Ngạn Hô Thư, Ba Nhân Thiết Lý Mộc, Thổ Liệt Mao Đỗ, Đỗ Nhĩ Cơ, Cao Lực Bản, Hảo Yêu Tô Mộc
Tô mộc
Đại Khâm Tháp Lạp, Tân Giai Mộc, Cáp Nhật Nặc Nhĩ, Ngạch Mộc Đình Cao Lặc, Ba Ngạn Mang Cáp, Ba Ngạn Náo Nhĩ
Trát Lãi Đặc Trấn
Âm Đức Nhĩ, Tân Lâm, Ba Ngạn Cao Lặc, Hồ Nhĩ Lặc, A Nhĩ Bản Cách Lặc, Ba Đạt Nhĩ Hồ, Đồ Mục Cát, Hảo Lực Bảo
Hương
Ba Ngạn Trát Lạp Dát, Nỗ Văn Mộc Nhân
Tô mộc
Ba Ngạn Ô Lan, Bảo Lực Căn Hoa, A Lạp Đạt Nhĩ Thổ

Tích Lâm Quách Lặc (Xilin Gol)Sửa đổi

Minh Xilin Gol (Tích Lâm Quách Lặc) quản lí trực tiếp 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố cấp huyện, 1 huyện và 9 kỳ. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 81 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 11 nhai đạo, 35 trấn, 3 hương và 32 tô mộc.
Nhị Liên Hạo Đặc Nhai đạo
Ô Lan, Tích Lâm, Đông Thành
Tô mộc
Cách Nhật Lặc Ngao Đô
Tích Lâm Hạo Đặc Nhai đạo
Hi Nhật Tháp Lạp, Bảo Lực Căn, Hàng Cái, Sở Cổ Lan, Ngạch Nhĩ Đôn, Nam Giao, Ba Ngạn Tra Cán, Ba Ngạn Tích Lặc
Trấn
A Nhĩ Thiện Bảo Lạp Cách
Tô mộc
Bảo Lực Căn, Triêu Khắc Ô Lạp, Ba Ngạn Bảo Lạp Cách
Đa Luân Trấn
Đại Bắc Câu, Đa Luân Nặc Nhĩ, Loan Nguyên
Hương
Thái Mộc Sơn, Tây Cán Câu
A Ba Ca Trấn
Biệt Lực Cổ Đài, Hồng Cách Nhĩ Cao Lặc, Tra Cán Náo Nhĩ
Tô mộc
Na Nhân Bảo Lạp Cách, Y Hòa Cao Lặc, Cát Nhĩ Dát Lang Đồ, Ba Ngạn Đồ Dát
Tô Ni Đặc Tả Trấn
Mãn Đô Lạp Đồ, Tra Cán Ngao Bao, Ba Ngạn Náo Nhĩ
Tô mộc
Ba Ngạn Ô Lạp, Tái Hãn Cao Tất, Hồng Cách Nhĩ, Đạt Lai
Tô Ni Đặc Hữu Trấn
Tái Hán Tháp Lạp, Chu Nhật Hòa, Ô Nhật Căn Tháp Lạp
Tô mộc
Tang Bảo Lạp Cách, Ngạch Nhân Náo Nhĩ, Tái Hãn Ô Lực Cát, A Kỳ Đồ Ô Lạp
Đông Ô Châu Mục Thấm Trấn
Ô Lý Nhã Tư Thái, Đạo Đặc Náo Nhĩ, Dát Đạt Bố Kỳ, Mãn Đô Hồ Bảo Lạp Cách, Ngạch Cát Náo Nhĩ
Tô mộc
Hô Nhiệt Đồ Náo Nhĩ, Tát Mạch, Dát Hải Nhạc, A Lạp Thản Hợp Lực
Tây Ô Châu Mục Thấm Trấn
Ba Lạp Dát Nhĩ Cao Lặc, Ba Ngạn Hoa, Cát Nhân Cao Lặc, Hạo Lặc Đồ Cao Lặc, Cao Nhật Hãn
Tô mộc
Ba Ngạn Hồ Thư, Ô Lan Cáp Lạp Dát
Thái Bộc Tự Trấn
Bảo Xương, Thiên Cân Câu, Hồng Kỳ, Lạc Đà Sơn, Vĩnh Phong
Hương
Hạnh Phúc
Tô mộc
Cống Bảo Lạp Cách
Tương Hoàng Trấn
Tân Bảo Lạp Cách, Ba Ngạn Tháp Lạp
Tô mộc
Ông Cống Ô Lạp, Bảo Cách Đạt Âm Cao Lặc
Chính Tương Bạch Trấn
Minh An Đồ, Tinh Diệu
Tô mộc
Y Hòa Náo Nhĩ, Ô Lan Tra Bố, Bảo Lạp Căn Đào Hải
Chính Lam Trấn
Thượng Đô, Tang Căn Đạt Lai, Cáp Tất Nhật Dát
Tô mộc
Bảo Thiệu Đại, Na Nhật Đồ, Tái Âm Hô Đô Dát, Trát Cách Tư Đài

A Lạp Thiện (Alxa)Sửa đổi

Minh Alxa (A Lạp Thiện) quản lí trực tiếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là các kỳ. Các kỳ này được chia thành 32 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 2 nhai đạo, 14 trấn và 16 tô mộc.
A Lạp Thiện Tả Trấn
Ôn Đô Nhĩ Lặc Đồ, Ba Nhuận Biệt Lập, Ba Ngạn Hạo Đặc, Gia Nhĩ Dát Lặc Tái Hán, Cát Lan Thái, Tông Biệt Lập, Ngao Luân Bố Lạp Cách, Đằng Cách Lý Ngạch Lý Tư
Tô mộc
Ba Ngạn Mộc Nhân, Ô Lực Cát, Ba Ngạn Nặc Nhật Công, Ngạch Nhĩ Khắc Cáp Thập Cáp, Ngân Căn, Siêu Cách Đồ Hô Nhiệt
A Lạp Thiện Hữu Trấn
Ba Đan Cát Lâm, Nhã Bố Lại, A Lạp Đằng Ngao Bao
Tô mộc
Mạn Đức Lạp, A Lạp Đằng Triêu Cách, Ba Âm Cao Lặc, Tháp Mộc Tố Bố Lạp Cách
Ngạch Tế Nạp Nhai đạo
Hàng Không, Đông Phong
Trấn
Đạt Lai Hô Bố, Đông Phong, Cáp Nhật Bố Nhật Cách Đức Âm Ô Lạp
Tô mộc
Tái Hán Đào Lai, Mã Tông Sơn, Tô Bạc Náo Nhĩ, Ba Ngạn Đào Lai, Ôn Đồ Cao Lặc, Ba Âm Đào Hải

Tham khảoSửa đổi