Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Ninh Hạ

bài viết danh sách Wikimedia

Ninh HạSửa đổi

Ngân XuyênSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Ngân Xuyên quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận, 2 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 53 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 26 nhai đạo, 21 trấn và 6 hương.
Hưng Khánh Nhai đạo
Phượng Hoàng Bắc Nhai, Giải Phóng Tây Nhai, Văn Hóa Nhai, Phú Ninh Nhai, Tân Hoa Nhai, Ngọc Hoàng Các Bắc Nhai, Tiền Tiến Nhai, Trung Sơn Nam Nhai, Ngân Cổ Lộ, Thắng Lợi Nhai, Lệ Cảnh Nhai
Trấn
Chưởng Chính, Đại Tân
Hương
Thông Quý, Nguyệt Nha Hồ
Tây Hạ Nhai đạo
Tây Hoa Viên Lộ, Bắc Kinh Tây Lộ, Văn Xương Lộ, Sóc Phương Lộ, Ninh Hoa Lộ, Hạ Lan Sơn Tây Lộ, Hoài Viễn Lộ
Trấn
Hưng Kính, Trấn Bắc Bảo
Kim Phượng Nhai đạo
Mãn Thành Bắc, Hoàng Hà Đông Lộ, Trường Thành Trung Lộ, Bắc Kinh Trung Lộ, Thượng Hải Tây Lộ
Trấn
Lương Điền, Phong Đăng
Vĩnh Ninh Nhai đạo
Đoàn Kết Tây Lộ
Trấn
Dương Hòa, Lý Tuấn, Vọng Viễn, Vọng Hồng, Mân Ninh
Hương
Thắng Lợi
Hạ Lan Nhai đạo
Phú Hưng Nhai
Trấn
Tập Cương, Kim Quý, Lập Cương, Hồng Quảng
Hương
Thường Tín
Linh Vũ Nhai đạo
Thành Khu
Trấn
Đông Tháp, Hách Gia Kiều, Sùng Hưng, Ninh Đông, Mã Gia Than, Lâm Hà
Hương
Ngô Đồng Thụ, Bạch Thổ Cương

Thạch Chủy SơnSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Thạch Chủy Sơn quản lí trực tiếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận và 1 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 36 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 16 nhai đạo, 11 trấn và 9 hương.
Đại Vũ Khẩu Nhai đạo
Trường Thắng, Triêu Dương, Nhân Dân Lộ, Trường Thành, Thanh Sơn, Thạch Thán Tỉnh, Bạch Cập Câu, Câu Khẩu, Trường Hưng, Cẩm Lâm
Trấn
Tinh Hải
Huệ Nông Nhai đạo
Dục Tài Lộ, Nam Nhai, Trung Nhai, Bắc Nhai, Hà Tân, Hỏa Xa Trạm
Trấn
Hồng Quả Tử, Vĩ Áp, Viên Nghệ
Hương
Miếu Đài, Lễ Hòa, Yến Tử Đôn
Bình La Trấn
Thành Quan, Hoàng Cừ Kiều, Bảo Phong, Đầu Áp, Diêu Phục, Sùng Cương, Đào Nhạc
Hương
Cao Trang, Linh Sa, Cừ Khẩu, Thông Phục, Cao Nhân, Hồng Nhai Tử

Ngô TrungSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Ngô Trung quản lí 5 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 2 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 47 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 2 nhai đạo, 30 trấn và 15 hương.
Lợi Thông Trấn
Kim Tích, Kim Ngân Than, Cao Áp, Biển Đam Câu, Thượng Kiều, Cổ Thành, Kim Tinh, Thắng Lợi
Hương
Đông Tháp Tự, Bản Kiều, Mã Liên Cừ, Quách Gia Kiều
Hồng Tự Bảo Nhai đạo
Tân Dân
Trấn
Hồng Tự Bảo, Thái Dương Sơn
Hương
Đại Hà, Tân Trang Tập, Liễu Tuyền
Diêm Trì Trấn
Hoa Mã Trì, Đại Thủy Khanh, Huệ An Bảo, Cao Sa Oa, Diêm Châu Lộ
Hương
Vương Nhạc Tỉnh, Phùng Ký Câu, Thanh Sơn, Ma Hoàng Sơn
Đồng Tâm Trấn
Dự Hải, Hà Tây, Vi Châu, Hạ Mã Quan, Dự Vượng, Vương Đoàn, Đinh Đường
Hương
Điền Lão Trang, Mã Cao Trang, Trương Gia Nguyên, Hưng Long
Thanh Đồng Hạp Nhai đạo
Dụ Dân
Trấn
Tiểu Bá, Đại Bá, Thanh Đồng Hạp, Diệp Thịnh, Cù Tĩnh, Hạp Khẩu, Thiệu Cương, Trần Viên Than

Cố NguyênSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Cố Nguyên quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 4 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 65 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 3 nhai đạo, 21 trấn và 41 hương.
Nguyên Châu Nhai đạo
Nam Quan, Cổ Nhạn, Bắc Nguyên
Trấn
Tam Doanh, Quan Sảnh, Khai Thành, Trương Dịch, Bành Bảo, Đầu Doanh, Hoàng Đạc Bảo
Hương
Trung Hà, Hà Xuyên, Thán Sơn, Trại Khoa
Tây Cát Trấn
Cát Cường, Hưng Long, Bình Phong, Tương Đài Bảo
Hương
Tân Doanh, Hồng Diệu, Điền Bình, Mã Kiến, Chấn Hồ, Hưng Bình, Tây Than, Vương Dân, Thập Tự, Mã Liên, Tiêu Hà, Thiên Thành, Sa Câu, Bạch Nhai, Hỏa Thạch Trại
Long Đức Trấn
Thành Quan, Sa Đường, Liên Tài
Hương
Trần Cận, Hảo Thủy, Quan Trang, Dương Hà, Thần Lâm, Trương Trình, Phượng Lĩnh, Sơn Hà, Ôn Bảo, Diện An
Kính Nguyên Trấn
Hương Thủy, Kính Hà Nguyên, Lục Bàn Sơn
Hương
Tân Dân, Hưng Thịnh, Hoàng Hoa, Đại Loan
Bành Dương Trấn
Bạch Dương, Vương Oa, Cổ Thành, Hồng Hà
Hương
Tân Tập, Thành Dương, Phùng Trang, Tiểu Xóa, Mạnh Nguyên, La Oa, Giao Xóa, Thảo Miếu

Trung VệSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Trung Vệ quản lí trực tiếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 40 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 21 trấn và 19 hương.
Sa Pha Đầu Trấn
Tân Hà, Văn Xương, Đông Viên, Nhu Viễn, Trấn La, Tuyên Hòa, Vĩnh Khang, Thường Lạc, Nghênh Thủy Kiều, Hưng Nhân
Hương
Hương Sơn
Trung Ninh Trấn
Ninh An, Minh Sa, Thạch Không, Tân Bảo, Ân Hòa, Đại Chiến Trường
Hương
Chu Tháp, Bạch Mã, Dư Đinh, Hảm Khiếu, Từ Sáo, Thái Dương
Hải Nguyên Trấn
Hải Thành, Lý Vượng, Tây An, Tam Hà, Thất Doanh
Hương
Sử Điếm, Thụ Đài, Quan Kiều, Cao Nhai, Trịnh Kỳ, Giả Đường, Tào Oa, Cửu Thải, Lý Tuấn, Hồng Dương, Quan Trang, Cam Thành

Tham khảoSửa đổi