Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Quý Châu

bài viết danh sách Wikimedia

Quý Châu

sửa

Quý Dương

sửa
Thành phố cấp địa khu Quý Dương quản lí 10 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 6 quận, 3 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Nam Minh Nhai đạo
Tân Hoa Lộ, Tây Hồ Lộ, Thủy Khẩu Tự, Trung Hoa Nam Lộ, Hà Tân, Tuân Nghĩa Lộ, Hưng Quan Lộ, Sa Trùng Lộ, Vọng Thành, Thái Từ Kiều, Tương Nhã, Du Trá, Trung Tào Ti, Nhị Qua, Long Động Bảo, Hoa Quả Viên, Tiểu Xa Hà, Ngũ Lý Trùng
Hương
Hậu Sào, Vân Quan, Vĩnh Nhạc
Hương dân tộc
Tiểu Bích
Vân Nham Nhai đạo
Đại Doanh Lộ, Kiềm Linh Đông Lộ, Văn Xương Các, Diêm Vụ Nhai, Phổ Đà Lộ, Bát Cáp Nham, Dục Tú Lộ, Uy Thanh Môn, Thị Tây Hà, Đầu Kiều, Tam Kiều Lộ, Mã Vương, Kim Quan, Trà Viên Lộ, Dương Huệ, Ngư An, Thủy Đông Lộ
Trấn
Kiềm Linh
Hoa Khê Nhai đạo
Quý Trúc, Dương Quang, Thanh Khê, Khê Bắc, Hoàng Hà Lộ, Bình Kiều, Tiểu Mạnh, Kim Trúc
Trấn
Thanh Nham, Thạch Bản, Đảng Vũ, Mạch Bình, Yến Lâu
Hương
Cửu An
Hương dân tộc
Mạnh Quan, Hồ Triều, Cao Pha, Kiềm Đào, Mã Linh
Ô Đương Nhai đạo
Quan Khê Lộ, Tân Quang Lộ, Tân Sang Lộ, Long Quảng Lộ, Cao Tân Lộ
Trấn
Đông Phong, Thủy Điền, Dương Xương, Hạ Bá, Tân Tràng, Bách Nghi
Hương dân tộc
Tân Bảo, Thiên Pha
Bạch Vân Nhai đạo
Tuyền Hồ, Đại Sơn Động, Vân Thành, Cung Gia Trại, Đô Lạp Doanh
Trấn
Diễm Sơn Hồng, Mạch Giá, Sa Văn
Hương dân tộc
Đô Lạp, Ngưu Tràng
Quan Sơn Hồ Nhai đạo
Tây Dương, Vân Đàm, Kim Hoa Viên, Trường Lĩnh, Quan Sơn, Thế Kỷ Thành, Kim Dương
Trấn
Kim Hoa, Chu Xương, Bách Hoa Hồ
Khai Dương Nhai đạo
Tây Thành, Vân Khai, Tử Hưng
Trấn
Song Lưu, Kim Trung, Phùng Tam, Nam Mộc Độ, Long Cương, Vĩnh Ôn, Hoa Lê
Hương
Nam Long, Trạch Cát, Long Thủy, Mễ Bình, Mao Vân
Hương dân tộc
Hòa Phong, Nam Giang, Cao Trại
Tức Phong Nhai đạo
Vĩnh Dương
Trấn
Vĩnh Tĩnh, Ôn Tuyền, Cửu Trang, Tiểu Trại Bá, Tây Sơn, Dưỡng Long Ti, Thạch Đồng, Lộc Oa, Lưu Trường
Hương dân tộc
Thanh Sơn
Tu Văn Nhai đạo
Long Tràng, Dương Minh Động, Cảnh Dương, Trát Tá, Cửu Trường
Trấn
Lục Quảng, Lục Truân, Sái Bình, Lục Dũng, Cốc Bảo, Tiểu Thiến
Hương dân tộc
Đại Thạch
Thanh Trấn Nhai đạo
Thanh Long Sơn, Sào Phượng, Tân Hồ
Trấn
Hồng Phong Hồ, Trạm Nhai, Vệ Thành, Tân Điếm, Ám Lưu, Lê Uy
Hương dân tộc
Mạch Cách, Vương Trang, Lưu Trường

Lục Bàn Thủy

sửa
Thành phố cấp địa khu Lục Bàn Thủy quản lí 4 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 1 đặc khu cấp huyện, 1 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Chung Sơn Nhai đạo
Hoàng Thổ Pha, Hồng Nham, Hà Tuyền, Hà Thành, Dương Liễu, Phượng Hoàng, Đức Ổ, Nguyệt Chiếu, Song Kiết
Trấn
Đại Hà, Uông Gia Trại, Đại Loan
Lục Chi Nhai đạo
Cửu Long, Ngân Hồ, Tháp Sơn
Trấn
Nham Cước, Mộc Cương, Đại Dụng, Quan Trại, Tang Ca, Tân Hoa, Long Hà, Tân Diêu, Lang Đại
Hương
Tân Tràng
Hương dân tộc
Toa Kiết, Ngưu Tràng, Trung Trại, Lạc Biệt, Nguyệt Lượng Hà
Thủy Thành Nhai đạo
Song Thủy, Tiêm Sơn, Lão Ưng Sơn, Đổng Địa, Tân Kiều, Dĩ Đóa, Hồng Kiều, Thạch Long, Hải Bình
Trấn
Bỉ Đức, Hóa Nhạc, Bàn Long, A Kiết, Chước Mễ, Ngọc Xá, Đô Cách, Phát Nhĩ, Kê Tràng, Mộc Quả, Bảo Hoa, Đẩu Thiến, Mễ La
Hương dân tộc
Nam Khai, Thanh Lâm, Kim Bồn, Bình Trại, Long Tràng, Doanh Bàn, Thuận Tràng, Hoa Kiết, Dương Mai, Tân Nhai, Dã Chung, Quả Bố, Hầu Tràng
Bàn Châu Nhai đạo
Diệc Tư, Hàn Lâm, Lưỡng Hà, Hồng Quả, Thắng Cảnh, Lưu Quan
Trấn
Dân Chủ, Đại Sơn, Bảo Điền, Thạch Kiều, Hưởng Thủy, Bách Quả, Tân Dân, Bàn Quan, Trúc Hải, Anh Vũ, Kê Tràng Bình, Song Phượng, Đan Hà, Ô Mông
Hương dân tộc
Phổ Điền, Bình Địa, Ứ Nê, Phổ Cổ, Cựu Doanh, Dương Tràng, Bảo Cơ

Tuân Nghĩa

sửa
Thành phố cấp địa khu Tuân Nghĩa quản lí 14 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận, 7 huyện, 2 huyện tự trị và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Hồng Hoa Cương Nhai đạo
Lão Thành, Vạn Lý Lộ, Trung Hoa Lộ, Nghênh Hồng, Diên An Lộ, Chu Thủy Kiều, Trung Sơn Lộ, Bắc Kinh Lộ, Trường Chinh, Lễ Nghi, Nam Quan, Trung Trang, Tân Bồ, Tân Trung
Trấn
Hạng Khẩu, Hải Long, Thâm Khê, Kim Đỉnh Sơn, Tân Chu, Hà Tử, Tam Độ, Vĩnh Nhạc, Lạt Bá
Hối Xuyên Nhai đạo
Thượng Hải Lộ, Tẩy Mã Lộ, Đại Liên Lộ, Cao Kiều, Đổng Công Tự, Cao Bình
Trấn
Đoàn Trạch, Bản Kiều, Tứ Độ, Sa Loan, Sơn Bồn, Chi Ma, Tùng Lâm, Mao Thạch
Bá Châu Nhai đạo
Nam Bạch, Bá Nam, Ảnh Sơn Hồ, Quế Hoa Kiều, Long Khanh
Trấn
Tam Xóa, Cẩu Giang, Tam Hợp, Ô Giang, Long Bình, Đoàn Khê, Thiết Hán, Tây Bình, Thượng Kê, Mao Lật, Tân Dân, Áp Khê, Thạch Bản, Nhạc Sơn, Phong Hương, Phán Thủy, Mã Đề
Hương dân tộc
Bình Chính, Hồng Quan
Đồng Tử Nhai đạo
Hải Giáo, Lâu Sơn Quan
Trấn
Sở Mễ, Tân Trạm, Tùng Khảm, Cao Kiều, Thủy Bá Đường, Quan Thương, Hoa Thu, Dương Đặng, Cửu Bá, Đại Hà, Dạ Lang, Mộc Qua, Pha Độ, Liệu Nguyên, Sư Khê, Mao Thạch, Nghiêu Long Sơn, Phong Thủy, Dung Quang, Ba Tiêu
Hương
Tiểu Thủy, Hoàng Liên
Hương dân tộc
Mã Tông
Tuy Dương Nhai đạo
Dương Xuyên
Trấn
Trịnh Tràng, Vượng Thảo, Bồ Tràng, Phong Hoa, Mao Ô, Kiển Bá, Khoan Khoát, Hoàng Dương, Thanh Giang Đường, Thái Bạch, Ôn Tuyền, Bình Nhạc
Hương
Đại Lộ Tào, Tiểu Quan
Chính An Nhai đạo
Phượng Nghi, Thụy Hào
Trấn
Thụy Khê, Hòa Khê, An Tràng, Thổ Bình, Lưu Độ, Cách Lâm, Tân Châu, Miếu Đường, Tiểu Nhã, Trung Quan, Phù Dung Giang, Ban Trúc, Bích Phong, Nhạc Kiệm, Dương Hưng, Phù Yên
Hương dân tộc
Tạ Bá, Thị Bình
Phụng Cương Trấn
Long Tuyền, Tiến Hóa, Gia Xuyên, Phong Nham, Vĩnh Hòa, Hoa Bình, Tuy Dương, Thổ Khê, Vĩnh An, Hà Bá, Thiên Kiều, Vương Trại, Tân Kiến
Hương
Thạch Kính
Mi Đàm Nhai đạo
Mi Giang, Hoàng Gia Bá, Ngư Tuyền
Trấn
Vĩnh Hưng, Phục Hưng, Mã Sơn, Cao Đài, Mao Bình, Hưng Long, Tân Nam, Thạch Liên, Tây Hà, Tẩy Mã, Sao Nhạc, Thiên Thành
Dư Khánh Nhai đạo
Tử Doanh
Trấn
Long Khê, Cấu Bì Than, Đại Ô Giang, Ngao Khê, Long Gia, Tùng Yên, Quan Hưng, Bạch Nê
Hương dân tộc
Hoa Sơn
Tập Thủy Nhai đạo
Đông Hoàng, Cửu Long, Sam Vương, Mã Lâm
Trấn
Thổ Thành, Đồng Dân, Tỉnh Dân, Long Hưng, Tập Tửu, Hồi Long, Tang Mộc, Vĩnh An, Lương Thôn, Ôn Thủy, Tiên Nguyên, Quan Điếm, Trại Bá, Dân Hóa, Nhị Lang, Nhị Lý, Tam Xóa Hà, Đại Pha, Đào Lâm, Trình Trại
Hương
Song Long, Nê Bá
Đạo Chân Trấn
Ngọc Khê, Tam Giang, Long Hưng, Cựu Thành, Trung Tín, Lạc Long, Dương Khê, Tam Kiều, Đại Liêm, Bình Mô, Hà Khẩu
Hương
Tông Bình, Đào Nguyên
Hương dân tộc
Thượng Bá
Vụ Xuyên Nhai đạo
Đan Sa, Đô Nhu, Đại Bình
Trấn
Phong Nhạc, Hoàng Đô, Phù Dương, Trấn Nam, Nghiễn Sơn, Trác Thủy, Mao Thiên, Bách Thôn, Nê Cao, Phân Thủy, Tiêu Bá
Hương
Hồng Ti, Thạch Triêu
Xích Thủy Nhai đạo
Thị Trung, Văn Hoa, Kim Hoa
Trấn
Thiên Đài, Phục Hưng, Đại Đồng, Vượng Long, Hồ Thị, Nguyên Hậu, Quan Độ, Trường Kỳ, Trường Sa, Lưỡng Hà Khẩu, Bính An
Hương
Bảo Nguyên, Thạch Bảo, Bạch Vân
Nhân Hoài Nhai đạo
Diêm Tân, Trung Xu, Thương Long, Đàn Hán, Lỗ Ban
Trấn
Trường Cương, Ngũ Mã, Ngao Bá, Cửu Thương, Hỉ Đầu, Đại Bá, Tam Hợp, Hợp Mã, Hỏa Thạch, Học Khổng, Long Tỉnh, Mỹ Tửu Hà, Cao Đại Bình, Mao Đài
Hương dân tộc
Hậu Sơn

An Thuận

sửa
Thành phố cấp địa khu An Thuận quản lí trực tiếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận, 1 huyện và 3 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Tây Tú Nhai đạo
Nam Nhai, Đông Nhai, Tây Nhai, Bắc Nhai, Đông Quan, Hoa Tây, Tây Hàng, Tân An
Trấn
Tống Kỳ, Yêu Phô, Ninh Cốc, Long Cung, Song Bảo, Đại Tây Kiều, Thất Nhãn Kiều, Thái Quan, Kiệu Tử Sơn, Cựu Châu
Hương
Đông Truân, Lưu Quan
Hương dân tộc
Tân Tràng, Nham Tịch, Kê Tràng, Dương Vũ, Hoàng Tịch
Bình Bá Nhai đạo
An Bình, Cổ Lâu
Trấn
Bạch Vân, Cao Phong, Thiên Long, Hạ Vân, Mã Tràng, Nhạc Bình, Tề Bá
Hương dân tộc
Thập Tự, Dương Xương
Phổ Định Nhai đạo
Định Nam, Xuyên Động, Hoàng Dũng, Ngọc Tú
Trấn
Mã Quan, Hóa Xử, Mã Tràng, Bạch Nham, Bình Thượng, Kê Tràng Pha
Hương dân tộc
Bổ Lang, Hầu Tràng, Miêu Động
Trấn Ninh Nhai đạo
Bạch Mã Hồ, Hoàn Thúy, Đinh Kỳ, Song Long Sơn, Ninh Tây
Trấn
Hoàng Quả Thụ, Mã Hán, Lương Điền, Biển Đam Sơn, Mộ Dịch, Giang Long, Bản Trại, Lực Mã
Hương
Sa Tử, Cách Lợi, Giản Dát
Quan Lĩnh Nhai đạo
Đỉnh Vân, Quan Tác, Long Đàm, Bách Hợp
Trấn
Vĩnh Ninh, Cương Ô, Thượng Quan, Pha Cống, Bạch Thủy, Tân Phô, Sa Doanh, Hoa Giang, Đoạn Kiều
Hương
Phổ Lợi
Tử Vân Nhai đạo
Tùng Sơn, Ngũ Phong, Vân Lĩnh
Trấn
Cách Đột Hà, Hầu Tràng, Miêu Doanh, Bản Dương, Tông Địa, Đại Doanh, Bá Dương, Hỏa Hoa
Hương
Bạch Thạch Nham, Tứ Đại Trại

Tất Tiết

sửa
Thành phố cấp địa khu Tất Tiết quản lí trực tiếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận, 6 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Thất Tinh Quan Nhai đạo
Thị Tây, Thị Đông, Tam Bản Kiều, Đại Tân Kiều, Quan Âm Kiều, Hồng Sơn, Ma Viên, Bích Dương, Đức Khê, Bích Hải, Thanh Long, Bách Dương Lâm
Trấn
Áp Trì, Lê Thụ, Xóa Hà, Chu Xương, Điền Bá, Trường Xuân Bảo, Tát Lạp Khê, Dương Gia Loan, Phóng Châu, Thanh Tràng, Thủy Thiến, Hà Quan Truân, Đối Pha, Đại Ngân, Lâm Khẩu, Sinh Cơ, Thanh Thủy Phô, Lượng Nham, Yến Tử Khẩu, Bát Trại, Điền Bá Kiều, Hải Tử Nhai, Tiểu Bá, Tằng Đài, Tiểu Cát Tràng, Phổ Nghi, Long Tràng Doanh
Hương
Dã Giác, Đại Hà
Hương dân tộc
Thiên Khê, Âm Để, Đoàn Kết, A Thị, Đại Truân, Điền Khảm
Đại Phương Nhai đạo
Hồng Kỳ, Thuận Đức, Mộ Nga Cách Cổ Thành, Cửu Dịch, Quy Hóa, Bằng Trình
Trấn
Song Sơn, Miêu Tràng, Mã Tràng, Dương Tràng, Hoàng Nê Đường, Lục Long, Đạt Khê, Biều Tỉnh, Trường Thạch, Đối Giang
Hương
Đông Quan, Văn Các, Lục Đường, Tiểu Truân, Quả Ngõa, Vũ Trùng
Hương dân tộc
Trúc Viên, Hưởng Thủy, Đỉnh Tân, Ngưu Tràng, Lý Hóa, Phượng Sơn, An Nhạc, Hạch Đào, Bát Bảo, Hưng Long, Đại Sơn, Hoàng Nê, Đại Thủy, Sa Hán, Phổ Để, Bách Nạp, Tam Nguyên, Tinh Túc
Kiềm Tây Nhai đạo
Liên Thành, Thủy Tây, Văn Phong, Đỗ Quyên, Cẩm Tú
Trấn
Kim Bích, Vũ Đóa, Đại Quan, Cốc Lý, Tố Phác, Trung Bình, Trọng Tân, Lâm Tuyền, Kim Lan, Cam Đường, Hồng Thủy, Cẩm Tinh, Chung Sơn, Hiệp Hòa, Quan Âm Động
Hương dân tộc
Ngũ Lý, Lục Hóa, Tân Nhân, Thiết Thạch, Thái Lai, Vĩnh Sân, Trung Kiến, Hoa Khê, Định Tân, Kim Pha, Nhân Hòa, Hồng Lâm
Kim Sa Nhai đạo
Tây Lạc, Nham Khổng, Ngũ Long, Cổ Tràng, Dân Hưng
Trấn
An Để, Sa Thổ, Vũ Mô, Lam Đầu, Thanh Trì, Liễu Đường, Bình Bá, Nguyên Thôn, Cao Bình, Hóa Giác, Trà Viên, Mộc Khổng, Trường Bá, Hậu Sơn
Hương
Quế Hoa
Hương dân tộc
Thạch Tràng, Thái Bình, An Lạc, Tân Hóa, Đại Điền, Mã Lộ
Chức Kim Nhai đạo
Song Yển, Văn Đằng, Kim Phượng, Tam Giáp, Khỉ Mạch, Bát Bộ, Huệ Dân
Trấn
Quế Quả, Ngưu Tràng, Miêu Tràng, Hóa Khởi, Long Tràng, Dĩ Na, Tam Đường, A Cung, Châu Tàng, Trung Trại, Mã Tràng, Bản Kiều, Bạch Nê, Thiếu Phổ, Hùng Gia Tràng, Hắc Thổ
Hương
Thục Hưng, Thượng Bình Trại, Nạp Ung
Hương dân tộc
Tự Cường, Đại Bình, Quan Trại, Trà Điếm, Kim Long, Hậu Trại, Kê Tràng
Nạp Ung Nhai đạo
Ung Hi, Văn Xương, Cư Nhân, Tuyên Úy, Lợi Viên, Củng Đồng
Trấn
Trung Lĩnh, Dương Trường, Duy Tân, Long Tràng, Nhạc Trị, Bách Hưng, Trương Gia Loan, Chước Oa, Trại Nhạc, Ngọc Long Bá, Sa Bao, Thủy Đông, Thự Quang
Hương dân tộc
Tân Phòng, Xá Đông Quan, Đổng Địa, Hóa Tác, Cô Khai, Dương Tràng, Oa Quyển Nham, Côn Trại, Tả Cưu Kiết, Trư Tràng
Hách Chương Nhai đạo
Song Hà, Bạch Quả, Hán Dương, Kim Ngân Sơn, Thất Gia Loan
Trấn
Mụ Cô, Tài Thần, Lục Khúc Hà, Dã Mã Xuyên, La Châu, Bình Sơn, Triết Trang, Cổ Cơ, Chu Minh, Đức Trác
Hương
Đạt Y, An Nhạc Khê, Uy Xa
Hương dân tộc
Thủy Đường, Hưng Phát, Tùng Lâm, Trĩ Nhai, Châu Thị, Song Bình, Thiết Tượng, Phụ Xử, Khả Nhạc, Hà Trấn, Kết Cấu, Cổ Đạt
Uy Ninh Nhai đạo
Hải Biên, Ngũ Lý Cương, Lục Kiều, Thiểm Kiều, Khai Hoa, Hùng Sơn
Trấn
Thảo Hải, Yêu Trạm, Kim Chung, Lô Sơn, Long Tràng, Hắc Thạch Đầu, Triết Giác, Quan Phong Hải, Ngưu Bằng, Dĩ Na, Trung Thủy, Long Nhai, Tuyết Sơn, Dương Nhai, Tiểu Hải, Diêm Thương, Đông Phong, Nhị Đường, Hầu Tràng, Tú Thủy, Song Long, Ma Sạ, Thố Nhai, Hải Lạp, Ngọc Long, Cáp Lạt Hà, Đấu Cổ, Kim Đấu, Xóa Hà, Hắc Thổ Hà
Hương
Thạch Môn, Vân Quý, Bản Để, Đại Nhai
Hương dân tộc
Tân Phát

Đồng Nhân

sửa
Thành phố cấp địa khu Đồng Nhân quản lí trực tiếp 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận, 4 huyện và 4 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Bích Giang Nhai đạo
Hoàn Bắc, Hà Tây, Đăng Tháp, Xuyên Đồng, Cẩm Giang, Đồng Hưng, Chính Quang
Trấn
Bá Hoàng, Vân Tràng Bình, Dạng Đầu
Hương dân tộc
Đồng Mộc Bình, Hoạt Thạch, Hòa Bình, Ngõa Ốc, Lục Long Sơn
Vạn Sơn Nhai đạo
Tạ Kiều, Trà Điếm, Nhân Sơn, Đan Đô
Trấn
Vạn Sơn
Hương dân tộc
Cao Lâu, Hoàng Đạo, Ngao Trại, Hạ Khê, Ngư Đường, Đại Bình
Giang Khẩu Nhai đạo
Song Giang, Khải Đức
Trấn
Mẫn Hiếu, Thái Bình, Bá Hàn, Dân Hòa, Đào Ánh, Nộ Khê
Hương dân tộc
Đức Vượng, Quan Hòa
Thạch Thiên Nhai đạo
Thang Sơn, Tuyền Đô, Trung Bá
Trấn
Bản Trang, Bạch Sa, Long Đường, Hoa Kiều, Ngũ Đức, Hà Bá
Hương
Quốc Vinh
Hương dân tộc
Tụ Phượng, Long Tỉnh, Đại Sa Bá, Phong Hương, Thanh Dương, Thạch Cố, Bình Địa Tràng, Cam Khê, Bình Sơn
Tư Nam Nhai đạo
Tư Đường, Quan Trung Bá, Song Đường
Trấn
Đường Đầu, Hứa Gia Bá, Đại Bá Tràng, Văn Gia Điếm, Anh Vũ Khê, Hợp Bằng Khê, Trương Gia Trại, Tôn Gia Bá, Thanh Giang Pha, Úng Khê, Lương Thủy Tỉnh, Thiệu Gia Kiều, Đại Hà Bá, Đình Tử Bá, Hương Bá, Trường Bá, Đại Bản Kiều
Hương dân tộc
Tư Lâm, Hổ Gia Loan, Khoan Bình, Phong Vân, Tam Đạo Thủy, Thiên Kiều, Hưng Long, Dương Gia Ao
Đức Giang Nhai đạo
Thanh Long, Ngọc Thủy, An Hóa
Trấn
Tiên Trà, Triều Chỉ, Phong Hương Khê, Ổn Bình, Phục Hưng, Hợp Hưng, Cao Sơn, Tuyền Khẩu, Trường Bảo, Cộng Hòa, Bình Nguyên
Hương dân tộc
Kinh Giác, Yển Đường, Long Tuyền, Tiền Gia, Sa Khê, Nam Can, Trường Phong, Dũng Tỉnh
Ngọc Bình Nhai đạo
Tạo Giác Bình, Bình Khê, Đại Long, Ma Âm Đường
Trấn
Tân Điếm, Chu Gia Tràng, Điền Bình
Hương
Á Ngư
Ấn Giang Nhai đạo
Nga Lĩnh, Long Tân, Trung Hưng
Trấn
Bản Khê, Sa Tử Pha, Thiên Đường, Mộc Hoàng, Hợp Thủy, Lãng Khê, Triền Khê, Dương Khê, Tân Trại, Sam Thụ, Đao Bá, Tử Vi, Dương Liễu
Hương
La Tràng
Duyên Hà Nhai đạo
Đoàn Kết, Hòa Bình, Sa Tử
Trấn
Hắc Thủy, Tiếu Gia, Giáp Trạch, Kỳ Than, Quan Chu, Thổ Địa Ao, Tư Cừ, Khách Điền, Hồng Độ, Trung Giới, Cam Khê, Bản Tràng, Tuyền Bá, Trung Trại, Hoàng Thổ, Tân Cảnh, Đường Bá
Hương
Hiểu Cảnh, Hậu Bình
Tùng Đào Nhai đạo
Đại Hưng, Liệu Cao, Thế Xương, Thái Bình Doanh, Cửu Giang
Trấn
Bàn Thạch, Bàn Tín, Đại Bình Tràng, Phổ Giác, Trại Anh, Mạnh Khê, Ô La, Cam Long, Trường Hưng Bảo, Nhạ Giá, Ngưu Lang, Hoàng Bản, Bình Đầu, Đại Lộ, Mộc Thụ, Lãnh Thủy Khê, Chính Đại
Hương
Trường Bình, Diệu Ải, Thạch Lương, Ngõa Khê, Vĩnh An, Sa Bá Hà

Kiềm Tây Nam

sửa
Châu tự trị Kiềm Tây Nam quản lí trực tiếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố cấp huyện và 6 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Hưng Nghĩa Nhai đạo
Hoàng Thảo, Hưng Thái, Kết Sơn, Phong Đô, Bình Đông, Mộc Giả, Hạ Ngũ Truân, Vạn Phong Lâm, Sái Kim, Mã Lĩnh, Đỉnh Hiệu, Mộc Lũng
Trấn
Kính Nam, Nê Đãng, Nam Bàn Giang, Phủng Sạ, Lỗ Bố Cách, Tam Giang Khẩu, Ô Sa, Bạch Oản Diêu, Uy Xá, Thanh Thủy Hà, Trịnh Truân, Vạn Truân, Lỗ Truân, Thương Canh, Thất Xá, Tắc Nhung, Trư Tràng Bình
Hương
Thương Giang, Lạc Vạn, Hùng Vũ
Hưng Nhân Nhai đạo
Đông Hồ, Thành Nam, Chân Vũ Sơn, Thành Bắc, Lục Quan, Ý Phẩm Điền Viên
Trấn
Truân Cước, Ba Linh, Bách Đức, Vũ Chương, Phan Gia Trang, Hồi Long, Hạ Sơn, Tân Long Tràng, Đại Sơn, Mã Mã Nhai, Ba Dương
Hương dân tộc
Lỗ Sở Doanh
Phổ An Nhai đạo
Bàn Thủy, Nam Hồ, Trà Nguyên, Cửu Phong
Trấn
Long Ngâm, Giang Tây Pha, Địa Qua, Lâu Hạ, Hưng Trung, Thanh Sơn, La Hán, Tân Điếm
Hương
Bạch Sa, Cao Miên
Tình Long Nhai đạo
Đông Quan, Liên Thành, Tam Bảo, Đằng Long
Trấn
Sa Tử, Bích Ngân, Đại Hán, Kê Tràng, Hoa Cống, Trung Doanh, Quang Chiếu, Trà Mã
Hương
Trường Lưu, Tử Mã, An Cốc
Hương dân tộc
Tam Bảo
Trinh Phong Nhai đạo
Vĩnh Phong, Mân Cốc, Phong Mậu, Long Hưng, Song Phong
Trấn
Long Tràng, Giả Tương, Bắc Bàn Giang, Bạch Tằng, Lỗ Cống, Tiểu Truân, Trường Điền, Sa Bình, Vãn Lan
Hương
Liên Hoàn, Bình Nhai, Lỗ Dung
Vọng Mô Nhai đạo
Vương Mẫu, Bình Động, Tân Truân, Bàn Đào
Trấn
Nhạc Nguyên, Đả Dịch, Nhạc Vượng, Tang Lang, Ma Sơn, Thạch Truân, Giá Hương, Giao Nạp, Đại Quan, Biên Nhiêu, Ngang Vũ
Hương dân tộc
Du Mại
Sách Hanh Nhai đạo
Giả Lâu, Nạp Phúc, Cao Lạc
Trấn
Nha Tha, Xảo Mã, Ương Bá, Nham Giá, Bát Độ, Nhũng Độ, Pha Muội, Song Giang, Bật Hữu
Hương
Bách Khẩu
An Long Nhai đạo
Chiêu Đê, Tê Phượng, Tiền Tương, Ngũ Phúc, Xuân Đàm
Trấn
Long Quảng, Đức Ngọa, Vạn Phong Hồ, Mộc Cha, Sái Vũ, Phổ Bình, Long Sơn, Tân Kiều, Hài Tử, Đốc Sơn

Kiềm Đông Nam

sửa
Châu tự trị Kiềm Đông Nam quản lí trực tiếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện và 15 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Khải Lý Nhai đạo
Thành Tây, Đại Thập Tự, Tây Môn, Tẩy Mã Hà, Loan Khê, Áp Đường, Khai Hoài, Bạch Ngọ, Bạch Quả Tỉnh
Trấn
Tam Khỏa Thụ, Chu Khê, Bàng Hải, Loan Thủy, Lô Sơn, Vạn Triều, Long Tràng, Bích Ba, Hạ Ti, Khải Đường, Đại Phong Động
Hoàng Bình Trấn
Tân Châu, Cựu Châu, Trọng An, Cốc Lũng, Bình Khê, Dã Động Hà, Lãng Động, Thượng Đường
Hương
Nhất Oản Thủy, Chỉ Phòng, Ông Bình
Thi Bỉnh Trấn
Thành Quan, Dương Liễu Đường, Song Tỉnh, Ngưu Đại Tràng, Mã Hào
Hương
Bạch Đóa, Cam Khê, Mã Khê
Tam Huệ Nhai đạo
Văn Bút, Vũ Bút
Trấn
Bát Cung, Đài Liệt, Ngõa Trại, Đồng Lâm, Tuyết Động, Trường Cát, Lương Thượng
Hương
Cổn Mã, Khoản Tràng
Trấn Viễn Trấn
Vũ Dương, Tiêu Khê, Thanh Khê, Dương Bình, Dương Tràng, Đô Bình, Kim Bảo, Giang Cổ
Hương
Dũng Khê, Báo Kinh, Đại Địa
Hương dân tộc
Thượng Trại
Sầm Củng Nhai đạo
Vũ Thủy
Trấn
Tư Dương, Thủy Vĩ, Thiên Mã, Long Điền, Đại Hữu, Chú Khê, Khải Bản, Bình Trang, Khách Lâu
Hương
Thiên Tinh
Hương dân tộc
Dương Kiều
Thiên Trụ Nhai đạo
Phượng Thành, Bang Động, Xã Học, Liên Sơn
Trấn
Bình Địa, Lam Điền, Úng Động, Cao Nhưỡng, Thạch Động, Viễn Khẩu, Bộn Xử, Bạch Thị, Độ Mã, Giang Đông, Trúc Lâm
Hương
Chú Khê, Địa Hồ
Cẩm Bình Trấn
Tam Giang, Mao Bình, Đôn Trại, Khải Mông, Bình Thu, Đồng Cổ, Bình Lược
Hương
Đại Đồng, Tân Hóa, Long Lý, Chung Linh, Ngẫu Lý, Cố Bản, Hà Khẩu, Ngạn Động
Kiếm Hà Nhai đạo
Ngưỡng A Toa
Trấn
Liễu Xuyên, Sầm Tùng, Quan Gia, Nam Minh, Cách Đông, Thái Ủng, Bàn Khê, Cửu Ngưỡng, Nam Tiếu, Nam Trại, Quan Yêu
Hương
Mẫn Động
Đài Giang Nhai đạo
Đài Củng, Tụy Văn
Trấn
Thi Động, Nam Cung, Cách Nhất, Phương Triệu
Hương
Bài Dương, Đài Bàn, Lão Truân
Lê Bình Nhai đạo
Đức Phượng, Cao Truân, Long Hình
Trấn
Trung Triều, Mạnh Ngạn, Ngao Thị, Cửu Triều, Nham Động, Thủy Khẩu, Hồng Châu, Thượng Trọng, Song Giang, Triệu Hưng, Long Ngạch, Vĩnh Tòng, Mao Cống, Địa Bình
Hương
La Lý, Bá Trại, Khẩu Giang, Đức Thuận, Đại Giá, Bình Trại, Đức Hóa
Hương dân tộc
Thuận Hóa, Lôi Động
Dong Giang Nhai đạo
Xa Dân
Trấn
Cổ Châu, Trung Thành, Trại Hao, Bình Vĩnh, Nhạc Lý, Lãng Động, Tài Ma, Bình Giang, Bát Khai
Hương
Sùng Nghĩa, Kế Hoa, Bình Dương, Lưỡng Uông
Hương dân tộc
Tam Giang, Nhân Lý, Tháp Thạch, Định Uy, Hưng Hoa, Thủy Vĩ
Tùng Giang Trấn
Bính Muội, Quán Động, Lạc Hương, Hạ Giang, Tể Tiện, Tây Sơn, Đình Động, Vãng Động, Khánh Vân, Đấu Lý, Đông Lãng, Gia Cưu
Hương
Cao Tăng, Cốc Bình, Gia Bảng, Gia Miễn
Hương dân tộc
Cương Biên, Tú Đường, Thúy Lý
Lôi Sơn Trấn
Đan Giang, Tây Giang, Vĩnh Nhạc, Lang Đức, Đại Đường
Hương
Vọng Phong, Phương Tường
Hương dân tộc
Đạt Địa
Ma Giang Nhai đạo
Hạnh Sơn, Kim Trúc
Trấn
Cốc Đồng, Tuyên Uy, Long Sơn, Hiền Xương
Hương dân tộc
Bá Mang
Đan Trại Nhai đạo
Kim Tuyền
Trấn
Long Tuyền, Hưng Nhân, Bài Điều, Dương Vũ
Hương
Nhã Hôi, Nam Cao

Kiềm Nam

sửa
Châu tự trị Kiềm Nam quản lí trực tiếp 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố cấp huyện, 9 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Đô Quân Nhai đạo
Quảng Huệ, Văn Phong, Tiểu Vi Trại, Sa Bao Bảo, Lục Nhân Hồ
Trấn
Mặc Trùng, Bình Lãng, Mao Tiêm, Quân Đông
Hương dân tộc
Quy Lan
Phúc Tuyền Nhai đạo
Kim Sơn, Mã Tràng Bình
Trấn
Phượng Sơn, Lục Bình, Long Xương, Ngưu Tràng, Đạo Bình
Hương
Tiên Kiều
Lệ Ba Nhai đạo
Ngọc Bình
Trấn
Triêu Dương, Mậu Lan, Giáp Lương, Giai Vinh, Tiểu Thất Khổng
Hương dân tộc
Dao Sơn, Lê Minh Quan
Quý Định Nhai đạo
Kim Nam, Bảo Sơn
Trấn
Tân Ba, Đức Tân, Bàn Giang, Duyên Sơn, Xương Minh, Vân Vụ
Úng An Nhai đạo
Ung Dương, Úng Thủy
Trấn
Bình Định Doanh, Trung Bình, Kiến Trung, Vĩnh Hòa, Châu Tàng, Ngọc Sơn, Thiên Văn, Ngân Trản, Hầu Tràng, Giang Giới Hà
Hương
Lam Quan
Độc Sơn Nhai đạo
Tỉnh Thành
Trấn
Bách Tuyền, Ảnh Sơn, Cơ Trường, Hạ Ti, Ma Vĩ, Ma Vạn, Thượng Ti, Ngọc Thủy
Bình Đường Nhai đạo
Kim Bồn
Trấn
Bình Chu, Nha Chu, Thông Châu, Đại Đường, Khắc Độ, Đường Biên, Giáp Trà, Giả Mật, Chưởng Bố
Hương dân tộc
Tạp Bồ
La Điện Nhai đạo
Hộc Hưng
Trấn
Long Bình, Biên Dương, Mạt Dương, Phùng Đình, La Khổn, Mậu Tỉnh, Hồng Thủy Hà, Mộc Dẫn
Hương
Phượng Đình
Trường Thuận Nhai đạo
Trường Trại
Trấn
Quảng Thuận, Bãi Sở, Đại Hóa, Bạch Vân Sơn, Cổ Dương
Hương
Đôn Thao
Long Lý Nhai đạo
Quan Sơn
Trấn
Long Sơn, Tỉnh Sư, Cốc Cước, Loan Than Hà, Tẩy Mã
Huệ Thủy Nhai đạo
Liên Giang, Mông Giang, Minh Điền
Trấn
Hảo Hoa Hồng, Bãi Kim, Nhã Thủy, Đoạn Sam, Lô Sơn, Vương Hữu, Tiện Đường, Cương Độ
Tam Đô Nhai đạo
Tam Hợp, Phượng Vũ
Trấn
Đại Hà, Phổ An, Đô Giang, Trung Hòa, Chu Đàm, Cửu Thiên

Tham khảo

sửa