Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Sơn Tây

bài viết danh sách Wikimedia

Sơn Tây

sửa

Thái Nguyên

sửa
Thành phố cấp địa khu Thái Nguyên quản lí 10 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 6 quận, 3 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Tiểu Điếm Nhai đạo
Ổ Thành, Doanh Bàn, Bắc Doanh, Bình Dương Lộ, Hoàng Lăng, Tiểu Điếm, Long Thành
Trấn
Bắc Cách
Hương
Tây Ôn Trang, Lưu Gia Bảo
Nghênh Trạch Nhai đạo
Liễu Hạng, Văn Miếu, Miếu Tiền, Nghênh Trạch, Kiều Đông, Lão Quân Doanh
Trấn
Hách Trang
Hạnh Hoa Lĩnh Nhai đạo
Cự Luân, Tam Kiều, Cổ Lâu, Hạnh Hoa Lĩnh, Bá Lăng Kiều, Đại Đông Quan, Chức Công Tân Nhai, Đôn Hóa Phường, Giản Hà, Dương Gia Dục
Hương
Trung Giản Hà, Tiểu Phản
Tiêm Thảo Bình Nhai đạo
Tiêm Thảo Bình, Quang Xã, Thượng Lan, Nam Trại, Nghênh Tân, Cổ Thành, Hối Phong, Sài Thôn, Tân Thành
Trấn
Hướng Dương, Dương Khúc
Hương
Mã Đầu Thủy, Bách Bản, Tây Yển
Vạn Bách Lâm Nhai đạo
Thiên Phong, Hạ Nguyên, Hòa Bình, Hưng Hoa, Vạn Bách Lâm, Đỗ Nhi Bình, Bạch Gia Trang, Nam Hàn, Đông Xã, Hóa Khách Đầu, Tiểu Tỉnh Dục, Tây Minh, Trường Phong Tây, Thần Đường Câu
Hương
Vương Phong
Tấn Nguyên Nhai đạo
Nghĩa Tỉnh, La Thành, Tấn Nguyên
Trấn
Kim Thắng, Tấn Từ, Diêu Thôn
Thanh Từ Trấn
Thanh Nguyên, Từ Câu, Đông Vu, Mạnh Phong
Hương
Mã Dục, Liễu Đỗ, Tây Cốc, Vương Đáp, Tập Nghĩa
Dương Khúc Trấn
Hoàng Trại, Đại Vu, Đông Hoàng Thủy, Nê Truân
Hương
Cao Thôn, Hầu Thôn, Lăng Tỉnh, Tây Lăng, Bắc Tiểu Điếm, Dương Hưng
Lâu Phàn Trấn
Lâu Phàn, Tĩnh Du, Đỗ Giao Khúc
Hương
Miếu Loan, Mã Gia Trang, Cái Gia Trang, Mễ Dục Trấn, Thiên Trì Điếm
Cổ Giao Nhai đạo
Đông Khúc, Tây Khúc, Đào Viên, Truân Lan
Trấn
Hà Khẩu, Trấn Thành Để, Mã Lan
Hương
Các Thượng, Gia Nhạc Tuyền, Toa Dục, Xóa Khẩu, Thường An, Nguyên Tương, Hình Gia Xã

Đại Đồng

sửa
Thành phố cấp địa khu Đại Đồng quản lí trực tiếp 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 4 quận và 6 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Tân Vinh Trấn
Tân Vinh, Cổ Điếm
Hương
Phá Lỗ Bảo, Quách Gia Diêu, Hoa Viên Truân, Tây Thôn, Thượng Thâm Giản, Bảo Tử Loan
Bình Thành Nhai đạo
Nam Quan, Bắc Quan, Đông Nhai, Tây Nhai, Nam Nhai, Bắc Nhai, Tân Kiến Nam Lộ, Tân Kiến Bắc Lộ, Đại Khánh Lộ, Tân Hoa Nhai, Hướng Dương Lý, Chấn Hoa Nam Nhai, Khai Nguyên Nhai
Hương
Tân Vượng, Thủy Bạc Tự, Mã Quân Doanh
Vân Cương Nhai đạo
Tân Thắng, Tân Bình Vượng, Môi Dục Khẩu, Vĩnh Định Trang, Đồng Gia Lương, Tứ Lão Câu, Hãn Châu Diêu, Bạch Động, Nhạn Nhai, Oạt Kim Loan, Tấn Hoa Cung, Mã Tích Lương, Đại Đấu Câu, Vương Thôn, Khương Gia Loan, Tân Tuyền Lộ, Dân Thắng, Khẩu Tuyền, Mã Khẩu, Yến Tử Sơn, Hạnh Nhi Câu, Thanh Từ Diêu, Bình Tuyền Lộ, Tứ Đài Câu, Hòa Thuận, Hòa Thụ y, Bình Thịnh Lộ, Thanh Tuyền Nhai, Tây Hoa Viên, Lão Bình Vượng
Trấn
Cao Sơn, Vân Cương
Hương
Khẩu Tuyền, Tây Hàn Lĩnh, Bình Vượng, Nha Nhi Nhai
Vân Châu Trấn
Tây Bình, Bội Gia Tạo, Chu Sĩ Trang
Hương
Cát Gia Trang, Phong Dục, Đỗ Trang, Đảng Lưu Trang, Qua Viên, Tụ Nhạc, Hứa Bảo
Dương Cao Trấn
Long Tuyền, La Văn Tạo, Đại Bạch Đăng, Vương Quan Truân, Cổ Thành, Đông Tiểu Thôn, Hữu Tể
Hương
Trường Thành, Bắc Từ Truân, Sư Tử Truân, Hạ Thâm Tỉnh, Ngao Thạch
Thiên Trấn Trấn
Ngọc Tuyền, Cốc Tiền Bảo, Mễ Tân Quan, Lục Gia Loan, Tân Bình Bảo
Hương
Tạp Lý Phô, Nam Hà Bảo, Giả Gia Truân, Triệu Gia Câu, Nam Cao Nhai, Trương Tây Hà, Mã Gia Tạo
Quảng Linh Trấn
Hồ Tuyền, Nam Thôn
Hương
Nhất Đấu Tuyền, Tiêu Sơn, Gia Đấu, Nghi Hưng, Tác Thoản, Lương Trang, Vọng Hồ
Linh Khâu Trấn
Vũ Linh, Đông Hà Nam, Thượng Trại
Hương
Lạc Thủy Hà, Sử Trang, Triệu Bắc, Thạch Gia Điền, Liễu Khoa, Bạch Nhai Đài, Hồng Thạch Lăng, Hạ Quan, Độc Dục
Hồn Nguyên Trấn
Vĩnh An, Tây Phường Thành, Thái Thôn, Sa Khất Đà, Vương Trang Bảo, Đại Từ Diêu
Hương
Đông Phường Thành, Bùi Thôn, Đà Phong, Tây Lưu Thôn, Hạ Hàn Thôn, Nam Du Lâm, Ngô Thành, Hoàng Hoa Than, Đại Nhân Trang, Thiên Phật Lĩnh, Quan Nhi, Thanh Từ Diêu
Tả Vân Trấn
Vân Hưng, Thước Nhi Sơn, Điếm Loan
Hương
Quản Gia Bảo, Trương Gia Tràng, Tam Truân, Mã Đạo Đầu, Tiểu Kinh Trang, Thủy Diêu

Dương Tuyền

sửa
Thành phố cấp địa khu Dương Tuyền quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Thành Nhai đạo
Thượng Trạm, Hạ Trạm, Bắc Đại Nhai, Nam Sơn Lộ, Nghĩa Tỉnh, Pha Để
Trấn
Nghĩa Tỉnh
Khoáng Nhai đạo
Bình Đàm Nhai, Thái Oa, Tái Ngư, Sa Bình, Quý Thạch Câu, Kiều Đầu
Giao Trấn
Ấm Doanh, Hà Để, Bình Thản
Hương
Tây Nam Dư, Dương Gia Trang, Lý Gia Trang, Cựu Nhai
Bình Định Trấn
Quan Sơn, Dã Tây, Tỏa Hoàng, Trương Trang, Đông Hồi, Bách Tỉnh, Nương Tử Quan, Cự Thành
Hương
Thạch Môn Khẩu, Xóa Khẩu
Vu Trấn
Tú Thủy, Tôn Gia Trang, Lộ Gia Thôn, Nam Lâu, Ngưu Thôn, Trường Trì, Thượng Xã, Tây Yên
Hương
Tiên Nhân, Bắc Hạ Trang, Hạ Xã, Lương Gia Trại, Tây Phan, Đông Lương

Trường Trị

sửa
Thành phố cấp địa khu Trường Trị quản lí trực tiếp 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 4 quận và 8 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Lộ Châu Nhai đạo
Đông Nhai, Tây Nhai, Anh Hùng Nam Lộ, Anh Hùng Trung Lộ, Tử Kim Nhai, Thái Hành Đông Nhai, Thái Hành Tây Nhai, Diên An Nam Lộ, Thường Thanh, Ngũ Mã, Trường Bắc, Cố Huyện
Trấn
Lão Đỉnh Sơn, Hậu Bắc Trang, Đại Tân Trang, Mã Hán, Hoàng Niễn
Hương
Tây Bạch Thố
Thượng Đảng Nhai đạo
Hàn Điếm
Trấn
Tô Điếm, Ấm Thành, Tây Hỏa, Bát Nghĩa, Giả Chưởng, Hách Gia Trang
Hương
Tây Trì, Bắc Trình, Đông Hòa, Nam Tống
Đồn Lưu Nhai đạo
Lân Giáng
Trấn
Thượng Thôn, Ngư Trạch, Dư Ngô, Ngô Nguyên, Trương Điếm, Phong Nghi
Hương
Lý Cao, Lộ Thôn, Hà Thần Miếu, Tây Giả
Lộ Thành Nhai đạo
Lộ Hoa, Thành Gia Xuyên
Trấn
Điếm Thượng, Vi Tử, Tân An Tuyền, Địch Điếm, Sử Hồi
Hương
Hợp Thất, Hoàng Ngưu Để
Tương Viên Trấn
Cổ Hàn, Vương Kiều, Hầu Bảo, Hạ Điếm, Ti Đình, Tây Doanh, Vương Thôn, Hạ Lương
Hương
Thiện Phúc, Bắc Để, Thượng Mã
Bình Thuận Trấn
Thanh Dương, Long Khê, Thạch Thành, Miêu Trang, Hạnh Thành
Hương
Tây Câu, Đông Tự Đầu, Hồng Thê Quan, Dương Cao, Bắc Đam Xa, Trung Ngũ Tỉnh, Bắc Xã
Lê Thành Trấn
Lê Hầu, Đông Dương Quan, Thượng Diêu, Tây Tỉnh, Hoàng Nhai Động
Hương
Tây Ngỗ, Đình Hà Phô, Trình Gia Sơn, Hồng Tỉnh
Hồ Quan Trấn
Long Tuyền, Bách Xích, Điếm Thượng, Tấn Trang, Thụ Chưởng, Đại Hạp Cốc
Hương
Tập Điếm, Hoàng Sơn, Đông Tỉnh Lĩnh, Thạch Pha, Ngũ Long Sơn, Nga Ốc
Trưởng Tử Trấn
Đan Chu, Bảo Điếm, Thạch Triết, Đại Bảo Đầu, Từ Lâm, Sắc Đầu, Nam Chương
Hương
Lam Thủy, Niễn Trương, Thường Trương, Nam Trần, Tống Thôn
Vũ Hương Trấn
Phong Châu, Hồng Thủy, Bàn Long, Giam Chương, Cố Thành
Hương
Mặc Đăng, Hàn Bắc, Đại Hữu, Giả Khoát, Cố Huyện, Thượng Ti, Thạch Bắc, Dũng Tuyền, Phân Thủy Lĩnh
Thấm Trấn
Định Xương, Quách Thôn, Cố Huyện, Tân Điếm, Chương Nguyên, Sách Thôn
Hương
Đoạn Liễu, Tùng Thôn, Thứ Thôn, Ngưu Tự, Nam Lý, Nam Tuyền, Dương An
Thấm Nguyên Trấn
Thấm Hà, Quách Đạo, Linh Không Sơn, Vương Hòa, Lý Nguyên, Vương Đào
Hương
Trung Dục, Pháp Trung, Giao Khẩu, Thông Tử Dục, Hàn Hồng, Quan Than, Cảnh Phượng, Xích Thạch Kiều

Tấn Thành

sửa
Thành phố cấp địa khu Tấn Thành quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 4 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Thành Nhai đạo
Đông Nhai, Tây Nhai, Nam Nhai, Bắc Nhai, Chung Gia Trang, Tây Thượng Trang, Khai Phát Khu
Trấn
Bắc Thạch Điếm
Thấm Thủy Trấn
Long Cảng, Trung Thôn, Trịnh Trang, Đoan Thị, Gia Phong, Trịnh Thôn, Thị Trang
Hương
Phiền Thôn Hà, Thổ Ốc, Trương Thôn, Tô Trang, Hồ Để, Cố Huyện, Thập Lý
Dương Thành Trấn
Phượng Thành, Bắc Lưu, Nhuận Thành, Đinh Điếm, Cần Trì, Thứ Doanh, Hoành Hà, Hà Bắc, Mãng Hà, Đông Dã
Hương
Bạch Tang, Tự Đầu, Tây Hà, Diễn Lễ, Cố Long, Đổng Phong, Giá Lĩnh
Lăng Xuyên Trấn
Sùng Văn, Lễ Nghĩa, Phụ Thành, Tây Hà Để, Bình Thành, Dương Thôn, Lộ Thành
Hương
Đoạt Hỏa, Mã Khất, Cổ Giao, Lục Tuyền, Tần Gia Trang
Trạch Châu Trấn
Nam Thôn, Hạ Thôn, Đại Đông Câu, Chu Thôn, Lê Xuyên, Tấn Miếu Phô, Kim Thôn, Cao Đô, Ba Công, Đại Dương, Sơn Hà, Đại Cơ, Liễu Thụ Khẩu, Bắc Nghĩa Thành
Hương
Xuyên Để, Lý Trại, Nam Lĩnh
Cao Bình Nhai đạo
Bắc Thành, Đông Thành, Nam Thành
Trấn
Mễ Sơn, Tam Giáp, Thần Nông, Trần Khu, Bắc Thi, Hà Tây, Mã Thôn, Dã Xuyên, Tự Trang
Hương
Kiến Ninh, Thạch Mạt, Nguyên Thôn, Vĩnh Lộc

Sóc Châu

sửa
Thành phố cấp địa khu Sóc Châu quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 3 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Sóc Thành Nhai đạo
Bắc Thành, Nam Thành, Thần Đầu, Bắc Vượng Trang
Trấn
Thần Đầu, Lợi Dân
Hương
Hạ Đoàn Bảo, Tiểu Bình Dịch, Tư Nhuận, Phúc Thiện Trang, Nam Du Lâm, Giả Trang, Sa Lăng Hà, Diêu Tử Đầu, Trương Thái Trang
Bình Lỗ Trấn
Tỉnh Bình, Phượng Hoàng Thành
Hương
Bạch Đường, Đào Thôn, Hạ Thủy Đầu, Song Niễn, Trở Hổ, Cao Thạch Trang, Tây Thủy Giới, Hạ Diện Cao, Hạ Mộc Giác, Hướng Dương Bảo, Du Lĩnh
Sơn Âm Trấn
Ngọc Tỉnh, Bắc Chu Trang, Cổ Thành, Đại Nhạc
Hương
Ngô Mã Doanh, Mã Doanh, Hạ Lạt Bá, Hợp Thịnh Bảo, An Vinh, Tiết Khố 圙, Hậu Sở, Trương Gia Trang, Mã Doanh Trang
Ứng Trấn
Kim Thành, Nam Hà Chủng, Hạ Xã
Hương
Trấn Tử Lương, Nghĩa Tỉnh, Tang Trại, Đại Hoàng Nguy, Hạnh Trại, Hạ Mã Dục, Nam Tuyền, Đại Lâm Hà, Bạch Mã Thạch
Hữu Ngọc Trấn
Tân Thành, Hữu Vệ, Uy Viễn, Nguyên Bảo Tử
Hương
Ngưu Tâm Bảo, Bạch Đầu Lý, Cao Gia Bảo, Đinh Gia Diêu, Dương Thiên Hà, Lý Đạt Diêu
Hoài Nhân Trấn
Vân Trung, Ngô Gia Diêu, Kim Sa Than, Mao Gia Tạo
Hương
Hà Gia Bảo, Tân Gia Viên, Thân Hòa, Hải Bắc Đầu, Mã Tân Trang, Hà Đầu

Tấn Trung

sửa
Thành phố cấp địa khu Tấn Trung quản lí 11 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 8 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Du Thứ Nhai đạo
Bắc Quan, Cẩm Luân, Tân Hoa, Tây Nam, Lộ Tây, Kinh Vĩ, An Ninh, Tân Kiến, Tấn Hoa
Trấn
Ô Kim Sơn, Đông Dương, Thập Thiếp, Trường Ngưng, Bắc Điền, Tu Văn
Hương
Quách Gia Bảo, Trương Khánh, Trang Tử, Đông Triệu
Thái Cốc Trấn
Minh Tinh, Hồ Thôn, Phạm Thôn
Hương
Hầu Thành, Bắc Uông, Thủy Tú, Dương Ấp, Tiểu Bạch, Nhậm Thôn
Du Xã Trấn
Cơ Thành, Vân Thốc, Hách Bắc, Xã Thành
Hương
Hà Dục, Bắc Trại, Tây Mã, Lam Dục, Giảng Đường
Tả Quyền Trấn
Liêu Dương, Đồng Dục, Ma Điền, Cần Tuyền, Quải Nhi
Hương
Hàn Vương, Thạch Hạp, Long Tuyền, Túc Thành, Dương Giác
Hòa Thuận Trấn
Nghĩa Hưng, Lý Dương, Tùng Yên, Thanh Thành, Hoành Lĩnh
Hương
Uy Mã, Bình Tùng, Ngưu Xuyên, Mã Phường, Dương Quang Chiêm
Tích Dương Trấn
Nhạc Bình, Cao Lạc, Dã Đầu, Triêm Thượng, Đại Trại
Hương
Lý Gia Trang, Giới Đô, Tam Đô, Triệu Bích, Khổng Thị, Diêm Trang, Tây Trại
Thọ Dương Trấn
Triêu Dương, Nam Yến Trúc, Tông Ngải, Bình Đầu, Tùng Tháp, Tây Lạc, Doãn Linh Chi
Hương
Bình Thư, Giải Sầu, Ôn Gia Trang, Cảnh Thượng, Thượng Hồ, Dương Đầu Nhai, Mã Thủ
Kỳ Trấn
Chiêu Dư, Đông Quan, Cổ Huyện, Giả Lệnh, Thành Triệu, Lai Viễn
Hương
Tây Lục Chi, Dục Khẩu
Bình Dao Nhai đạo
Cổ Thành, Thành Đông, Thành Tây
Trấn
Cổ Đào, Đoạn Thôn, Đông Tuyền, Hồng Thiện, Ninh Cố
Hương
Nam Chính, Trung Đô, Nhạc Bích, Bặc Nghi, Mạnh Sơn, Chu Khanh, Tương Viên, Đỗ Gia Trang, Hương Nhạc
Linh Thạch Trấn
Thúy Phong, Tĩnh Thăng, Lưỡng Độ, Hạ Môn, Nam Quan, Đoạn Thuần
Hương
Mã Hòa, Anh Vũ, Vương Vũ, Đàn Trấn, Lương Gia Yên, Giao Khẩu
Giới Hưu Nhai đạo
Bắc Quan, Tây Quan, Đông Nam, Tây Nam, Bắc Đàn
Trấn
Nghĩa An, Trương Lan, Liên Phúc, Hồng Sơn, Long Phượng, Miên Sơn, Nghĩa Đường
Hương
Thành Quan, Tống Cổ, Tam Giai

Vận Thành

sửa
Thành phố cấp địa khu Vận Thành quản lí 13 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 10 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Diêm Hồ Nhai đạo
Trung Thành, Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành, Bắc Thành, An Ấp, Đại Cừ, Diêu Mạnh
Trấn
Giải Châu, Long Cư, Bắc Tương, Hoằng Chi Dịch, Tam Lộ Lý, Đào Thôn, Đông Quách
Hương
Tịch Trương, Kim Tỉnh, Vương Phạm, Phùng Thôn, Thượng Quách, Thượng Vương
Lâm Y Trấn
Y Thị, Mi Dương, Lâm Tấn, Thất Cấp, Đông Trương, Tôn Cát, Tam Quản, Ngưu Đỗ, Đam Tử
Hương
Sở Hầu, Miếu Thượng, Giác Bôi, Bắc Tân, Bắc Cảnh
Vạn Vinh Trấn
Giải Điếm, Thông Hóa, Hán Tiết, Vinh Hà, Bùi Trang
Hương
Vạn Tuyền, Lý Vọng, Tây Thôn, Nam Trương, Cao Thôn, Hoàng Phủ, Giả Thôn, Vương Hiển, Quang Hoa
Văn Hỷ Trấn
Đồng Thành, Quách Gia Trang, Qua Để, Tiết Điếm, Đông Trấn, Lễ Nguyên, Hà Để
Hương
Thần Bách, Dương Ngung, Hầu Thôn, Bùi Xã, Hậu Cung, Thạch Môn
Tắc Sơn Trấn
Tắc Phong, Tây Xã, Hóa Dục, Địch Điếm, Thanh Hà
Hương
Thái Thôn, Thái Dương
Tân Giáng Trấn
Long Hưng, Tam Tuyền, Trạch Chưởng, Bắc Trương, Cổ Giao, Vạn An, Dương Vương, Tuyền Chưởng, Hoành Kiều
Giáng Trấn
Cổ Giáng, Hoành Thủy, Trần Thôn, Vệ Trang, Ma Lý, Nam Phiền, An Dục, Đại Giao
Hương
Hách Trang, Lãnh Khẩu
Viên Khúc Trấn
Tân Thành, Lịch Sơn, Cổ Thành, Vương Mao, Mao Gia Loan, Anh Ngôn
Hương
Bồ Chưởng, Giải Dục, Hoa Phong, Trường Trực, Cao Lạc
Hạ Trấn
Dao Phong, Miếu Tiền, Bùi Giới, Thủy Đầu, Niệm Chưởng, Tứ Giao
Hương
Úy Quách, Vũ Vương, Hồ Trương, Nam Đại Lý, Kỳ Gia Hà
Bình Lục Trấn
Thánh Nhân Giản, Thường Nhạc, Trương Điếm, Trương Thôn, Tào Xuyên, Tam Môn
Hương
Hồng Trì, Đỗ Mã, Bộ Quan, Pha Để
Nhuế Thành Trấn
Cổ Ngụy, Phong Lăng Độ, Mạch Nam, Tây Mạch, Vĩnh Nhạc, Đại Vương, Dương Thành, Nam Ngại
Hương
Đông Lư, Học Trương
Vĩnh Tế Nhai đạo
Thành Tây, Thành Bắc, Thành Đông
Trấn
Ngu Hương, Khanh Đầu, Khai Trương, Khảo Lão, Bồ Châu, Hàn Dương, Trương Doanh
Hà Tân Nhai đạo
Thành Khu, Thanh Giản
Trấn
Phiền Thôn, Tăng Lâu, Sài Gia
Hương
Tiểu Lương, Triệu Gia Trang, Hạ Hóa, Dương Thôn

Hãn Châu

sửa
Thành phố cấp địa khu Hãn Châu quản lí 14 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 12 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Hãn Phủ Nhai đạo
Tú Dung, Trường Chinh, Tân Kiến Lộ, Vân Trung Lộ, Cửu Nguyên, Húc Lai Nhai
Trấn
Kỳ Thôn, Tam Giao, Trang Ma, Đậu La, Đổng Thôn, Tây Trương
Hương
Tào Trương, Cao Thành, Hợp Tác, Dương Pha, Lan Thôn, Đông Lâu, Bắc Nghĩa Tỉnh
Định Tương Trấn
Tấn Xương, Hà Biên, Hoành Đạo
Hương
Dương Phương, Nam Vương, Tưởng Thôn, Thần Sơn, Quý Trang, Thụ Lộc
Ngũ Đài Trấn
Đài Thành, Cảnh Trấn, Đậu Thôn, Bạch Gia Trang, Đông Dã
Hương
Câu Nam, Đông Lôi, Cao Hồng Khẩu, Môn Hạn Thạch, Trần Gia Trang, Kiến An, Thần Tây, Tưởng Phường, Linh Cảnh, Dương Bạch, Như Thôn
Đại Trấn
Thượng Quán, Dương Minh Bảo, Nga Khẩu, Nhiếp Doanh, Tảo Lâm, Than Thượng, Nhạn Môn Quan
Hương
Tân Cao, Dục Khẩu, Thượng Ma Phường, Hồ Dục
Phồn Trì Trấn
Phồn Thành, Sa Hà, Đại Doanh, Bình Hình Quan
Hương
Hạ Như Việt, Hạnh Viên, Quang Dụ Bảo, Tập Nghĩa Trang, Đông Sơn, Kim Sơn Phô, Bách Gia Trang, Thần Đường Bảo, Nham Đầu
Ninh Vũ Trấn
Phượng Hoàng, Dương Phương Khẩu, Đông Trại, Thạch Gia Trang
Hương
Tiết Gia Oa, Dư Trang, Sầm Sơn, Hóa Bắc Truân, Tây Mã Phường, Tân Bảo, Điệt Đài Tự, Khất Liêu, Hoài Đạo, Đông Mã Phường
Tĩnh Lạc Trấn
Nga Thành, Đỗ Gia Thôn, Khang Gia Hội, Phong Nhuận
Hương
Đường Nhĩ Thượng, Trung Trang, Song Lộ, Đoạn Gia Trại, Tân Thôn, Vương Thôn, Thần Dục Câu, Nương Tử Thần, Sa Bà, Xích Nê Oa
Thần Trì Trấn
Long Tuyền, Nghĩa Tỉnh, Bát Giác
Hương
Đông Hồ, Thái Bình Trang, Hổ Bắc, Hạ Chức, Trường Chẩn, Liệt Bảo, Đại Nghiêm Bị
Ngũ Trại Trấn
Nghiễn Thành, Tiểu Hà Đầu, Tam Xóa
Hương
Tiền Sở, Lý Gia Bình, Tôn Gia Bình, Lương Gia Bình, Hồ Hội, Tân Trại, Hàn Gia Lâu, Đông Tú Trang, Hạnh Lĩnh Tử
Khả Lam Trấn
Lam Y, Tam Tỉnh
Hương
Thần Đường Bình, Cao Gia Hội, Lý Gia Câu, Thủy Dục Quán, Tây Báo Dục, Ôn Tuyền, Dương Bình, Đại Giản, Tống Gia Câu, Vương Gia Xóa
Hà Khúc Trấn
Văn Bút, Lâu Tử Doanh, Lưu Gia Tháp, Tuần Trấn, Cựu Huyện, Sa Tuyền
Hương
Lộc Cố, Tiền Xuyên, Đan Trại, Thổ Câu, Sa Bình, Xã Lương
Bảo Đức Trấn
Đông Quan, Nghĩa Môn, Kiều Đầu, Dương Gia Loan
Hương
Yêu Trang, Hàn Gia Xuyên, Lâm Già Dục, Phùng Gia Xuyên, Thổ Nhai Tháp, Tôn Gia Câu, Diêu Oa, Diêu Khất Đài, Nam Hà Câu
Thiên Quan Trấn
Tân Quan, Thiên Phong Bình, Lão Doanh, Vạn Gia Trại, Thủy Tuyền
Hương
Diêu Đầu, Lâu Câu, Thượng Dục, Nam Bảo Tử, Trần Gia Doanh
Nguyên Bình Nhai đạo
Bắc Thành, Nam Thành, Hiên Môi Khoáng Khu
Trấn
Đông Xã, Tô Long Khẩu, Quách Dương, Đại Ngưu Điếm, Diêm Trang, Trường Lương Câu, Hiên Cương
Hương
Tân Nguyên, Nam Bạch, Tử Cán, Trung Dương, Duyên Câu, Đại Lâm, Tây Trấn, Giải Thôn, Vương Gia Trang, Lâu Bản Trại, Đoạn Gia Bảo

Lâm Phần

sửa
Thành phố cấp địa khu Lâm Phần quản lí 17 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 14 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Nghiêu Đô Nhai đạo
Giải Phóng Lộ, Cổ Lâu Tây Nhai, Thủy Tháp Nhai, Nam Nhai, Hương Hiền Nhai, Tân Tự Nhai, Thiết Lộ Đông, Xa Trạm Nhai, Phần Hà, Tân Hà
Trấn
Truân Lý, Kiều Lý, Đại Dương, Huyền Để, Lưu Thôn, Kim Điện, Ngô Thôn, Thổ Môn, Ngụy Thôn, Nghiêu Miếu
Hương
Đoạn Điếm, Giả Đắc, Hạ Gia Trang, Nhất Bình Viên, Chẩm Đầu, Hà Để
Khúc Ốc Trấn
Nhạc Xương, Sử Thôn, Khúc Thôn, Cao Hiển, Lý Thôn
Hương
Bắc Đổng, Dương Đàm
Dực Thành Trấn
Đường Hưng, Nam Lương, Lý Trại, Long Hóa, Kiều Thượng, Tây Diêm
Hương
Trung Vệ, Nam Đường, Vương Trang, Kiêu Để
Tương Phần Trấn
Tân Thành, Triệu Khang, Phần Thành, Nam Giả, Cổ Thành, Tương Lăng, Đặng Trang
Hương
Đào Tự, Vĩnh Cố, Cảnh Mao, Tây Giả, Nam Tân Điếm, Đại Đặng
Hồng Động Trấn
Đại Hòe Thụ, Cam Đình, Khúc Đình, Tô Bảo, Quảng Thắng Tự, Minh Khương, Triệu Thành, Vạn An, Lưu Gia Viên
Hương
Yêm Để, Hưng Đường Tự, Đê Thôn, Tân Thôn, Long Mã, Sơn Đầu, Tả Mộc
Cổ Trấn
Nhạc Dương, Bắc Bình, Cổ Dương, Cựu Huyện
Hương
Thạch Bích, Vĩnh Nhạc, Nam Viên
An Trạch Trấn
Phủ Thành, Hòa Xuyên, Đường Thành, Ký Thị
Hương
Mã Tất, Đỗ Thôn, Lương Mã
Phù Sơn Trấn
Thiên Đàn, Hưởng Thủy Hà
Hương
Trương Trang, Đông Trương, Hòe Niệm, Bắc Vương, Bắc Hàn, Mễ Gia Viên, Trại Khất Tháp
Cát Trấn
Cát Xương, Truân Lý, Hồ Khẩu
Hương
Xa Thành, Văn Thành, Đông Thành, Bách Sơn Tự, Trung Đóa
Hương Ninh Trấn
Xương Ninh, Quang Hoa, Đài Đầu, Quản Đầu, Tây Pha
Hương
Song Hạc, Quan Vương Miếu, Úy Trang, Tây Giao Khẩu, Tảo Lĩnh
Đại Ninh Trấn
Hân Thủy, Khúc Nga
Hương
Tam Đa, Thái Đức, Từ Gia Đóa, Thái Cổ
Thấp Trấn
Long Tuyền, Ngọ Thành, Hoàng Thổ
Hương
Dương Đầu Thăng, Trại Tử, Đẩu Pha, Hạ Lý, Thành Nam
Vĩnh Hòa Trấn
Chi Hà, Tang Bích
Hương
Các Để, Nam Trang, Đả Thạch Yêu, Pha Đầu, Giao Khẩu
Bồ Trấn
Bồ Thành, Tiết Quan, Hắc Long Quan, Khắc Thành
Hương
Sơn Trung, Cổ Huyện, Hồng Đạo, Kiều Gia Loan, Thái Lâm
Phần Tây Trấn
Vĩnh An, Đối Trúc, Kình Hương, Hòa Bình, Tăng Niệm
Hương
Điền Bình, Đoàn Bách, Hình Gia Yếu
Hầu Mã Nhai đạo
Lộ Đông, Lộ Tây, Quái Tân, Thượng Mã, Trương Thôn
Hương
Tân Điền, Cao Thôn, Phượng Thành
Hoắc Châu Nhai đạo
Cổ Lâu, Bắc Hoàn Lộ, Nam Hoàn Lộ, Khai Nguyên, Thối Sa
Trấn
Bạch Long, Tân Trí, Đại Trương, Lý Tào
Hương
Đào Đường Dục, Tam Giáo, Sư Trang

Lữ Lương

sửa
Thành phố cấp địa khu Lữ Lương quản lí 13 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 1 quận, 10 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Ly Thạch Nhai đạo
Tân Hà, Phượng Sơn, Liên Hoa Trì, Thành Bắc, Điền Gia Hội, Giao Khẩu, Tây Thuộc Ba
Trấn
Ngô Thành, Tín Nghĩa
Hương
Hồng Nhãn Xuyên, Tảo Lâm, Bình Đầu
Văn Thủy Trấn
Phượng Thành, Khai Sách, Nam Trang, Nam An, Lưu Hồ Lan, Hạ Khúc, Hiếu Nghĩa
Hương
Nam Vũ, Tây Thành, Bắc Trương, Mã Tây, Tây Tào Đầu
Giao Thành Trấn
Thiên Ninh, Hạ Gia Doanh, Tây Doanh, Thủy Dục Quán, Tây Xã, Bàng Tuyền Câu
Hương
Hồng Tương, Lĩnh Để, Đông Pha Để, Hội Lập
Hưng Trấn
Úy Phần, Ngụy Gia Than, Ngõa Đường, Khang Ninh, Cao Gia Thôn, La Dục Khẩu, Thái Gia Hội
Hương
Giao Lâu Thân, Ác Hổ Than, Đông Hội, Cố Hiền, Áo Gia Loan, Thái Gia Nhai, Hạ Gia Hội, Mạnh Gia Bình, Triệu Gia Bình, Khất Đáp Thượng
Lâm Trấn
Lâm Tuyền, Bạch Văn, Thành Trang, Thố Phản, Khắc Hổ, Tam Giao, Thoan Thủy Đầu, Lâm Gia Bình, Chiêu Hiền, Thích Khẩu, Lưu Gia Hội, Tùng La Dục, Khúc Dục
Hương
Mộc Qua Bình, An Nghiệp, Ngọc Bình, Thanh Lương Tự, Thạch Bạch Đầu, Lôi Gia Thích, Bát Bảo, Đại Vũ, Xa Cản, An Gia Trang
Liễu Lâm Trấn
Liễu Lâm, Mục Thôn, Tiết Thôn, Trang Thượng, Lưu Dự, Tam Giao, Thành Gia Trang, Mạnh Môn
Hương
Lý Gia Loan, Giả Gia Viên, Trần Gia Loan, Kim Gia Trang, Cao Gia Câu, Thạch Tây, Vương Gia Câu
Thạch Lâu Trấn
Linh Tuyền, La Thôn, Nghĩa Hiệp, Tiểu Toán, Tân Quan
Hương
Long Giao, Hòa Hợp, Tào Gia Viên, Bùi Câu
Lam Trấn
Đông Thôn, Lam Thành, Phổ Minh, Giới Hà Khẩu
Hương
Thổ Dục, Thượng Minh, Vương Sư, Lương Gia Trang, Thuận Hội, Hà Khẩu, Xã Khoa, Đại Xà Đầu
Phương Sơn Trấn
Khất Động, Mã Phường, Dục Khẩu, Đại Vũ, Bắc Vũ Đương
Hương
Tích Thúy, Ma Địa Hội
Trung Dương Trấn
Ninh Hương, Kim La, Chi Kha, Vũ Gia Trang, Noãn Tuyền
Hương
Hạ Tảo Lâm, Xa Minh Dục
Giao Khẩu Trấn
Thủy Đầu, Khang Thành, Song Trì, Đào Hồng Pha
Hương
Thạch Khẩu, Hồi Long, Ôn Tuyền
Hiếu Nghĩa Nhai đạo
Tân Nghĩa, Trung Dương Lâu, Chấn Hưng, Thắng Khê Hồ, Sùng Văn
Trấn
Đoái Trấn, Dương Tuyền Khúc, Hạ Bảo, Tây Tân Trang, Cao Dương, Ngô Đồng, Trụ Bộc
Hương
Đại Hiếu Bảo, Hạ Sách, Dịch Mã, Nam Dương, Đỗ Thôn
Phần Dương Nhai đạo
Văn Phong, Thái Hòa Kiều
Trấn
Giả Gia Trang, Hạnh Hoa Thôn, Ký Thôn, Tiêu Gia Trang, Diễn Vũ, Tam Tuyền, Thạch Trang, Dương Gia Trang, Dục Đạo Hà
Hương
Tây Hà, Dương Thành, Lật Gia Trang

Tham khảo

sửa