Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Tân Cương

bài viết danh sách Wikimedia

Tân CươngSửa đổi

Ô Lỗ Mộc Tề (Ürümqi)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Ürümqi (Ô Lỗ Mộc Tề) quản lí trực tiếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 7 quận và 1 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Thiên Sơn Nhai đạo
Yến Nhi Oa, Thắng Lợi Lộ, Đoàn Kết Lộ, Giải Phóng Nam Lộ, Tân Hoa Nam Lộ, Hòa Bình Lộ, Giải Phóng Bắc Lộ, Hạnh Phúc Lộ, Đông Môn, Tân Hoa Bắc Lộ, Thanh Niên Lộ, Dảm Tuyền, Diên An Lộ, Hồng Nhạn, Nam Thảo Than, Đông Tuyền Lộ
Sa Y Ba Khắc Nhai đạo
Trường Giang Lộ, Hòa Điền Nhai, Dương Tử Giang Lộ, Hữu Hảo Nam Lộ, Hữu Hảo Bắc Lộ, Bát Nhất, Lô Viện Nhai, Tây Sơn, Nhã Mã Lý Khắc Sơn, Hồng Miếu Tử, Trường Thắng Đông, Trường Thắng Tây, Trường Thắng Nam, Hỏa Xa Nam Trạm, Thương Phòng Câu, Hoàn Vệ Lộ, Kỵ Mã Sơn, Bình Đỉnh Sơn
Tân Thị Nhai đạo
Bắc Kinh Lộ, Nhị Công, Tam Công, Thạch Du Tân Thôn, Nghênh Tân Lộ, Khách Thập Đông Lộ, Bát Gia Hộ, Ngân Xuyên Lộ, Nam Vĩ Lộ, Hàng Châu Lộ, Lý Ngư Sơn, Bách Viên Lộ, Chính Dương Lộ, Cơ Tràng, Hữu Nghị Lộ, Cao Tân Nhai, Trường Xuân Trung Lộ
Trấn
An Ninh Cừ
Hương
Nhị Công, Địa Oa Bảo, Thanh Cách Đạt Hồ, Lục Thập Hộ
Thủy Ma Câu Nhai đạo
Thủy Ma Câu, Lục Đạo Loan, Vi Hồ Lương, Bát Đạo Loan, Tân Dân Lộ, Nam Hồ Bắc Lộ, Thất Đạo Loan, Du Thụ Câu, Thạch Nhân Tử Câu, Thủy Tháp Sơn, Hoa Quang Nhai, Long Thịnh Nhai, Chấn An Nhai, Hà Mã Tuyền
Đầu Đồn Hà Nhai đạo
Cương Thành, Hỏa Xa Tây Trạm, Vương Gia Câu, Ô Xương Lộ, Bắc Trạm Tây Lộ, Trung Á Bắc Lộ, Trung Á Nam Lộ, Tung Sơn Nhai, Cao Thiết, Bạch Điểu Hồ, Tây Hồ, Bắc Trạm Đông Lộ, Lưỡng Hà, Ô Lỗ Mộc Tề Trạm
Đạt Phản Thành Nhai đạo
Ngải Duy Nhĩ Câu, Ô Lạp Bạc, Diêm Hồ
Trấn
Đạt Phản Thành
Hương
Đông Câu, Tây Câu, A Khắc Tô
Mễ Đông Nhai đạo
Thạch Hóa, Địa Bằng, Tạp Tử Loan, Cổ Mục Địa Đông Lộ, Cổ Mục Địa Tây Lộ, Nam Lộ, Vĩnh Tường Nhai, Thịnh Đạt Đông Lộ
Trấn
Cổ Mục Địa, Thiết Hán Câu, Trường Sơn Tử, Dương Mao Công, Tam Đạo Bá
Hương
Bách Dương Hà, Lô Thảo Câu
Ô Lỗ Mộc Tề Nhai đạo
Thanh Thủy Tuyền, Tạ Gia Câu
Trấn
Thủy Tây Câu, Bản Phòng Câu, Vĩnh Phong
Hương
Tát Nhĩ Đạt Phản, Cam Câu, Thác Lý

Khắc Lạp Mã Y (Karamay)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Karamay (Khắc Lạp Mã Y) quản lí trực tiếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là quận. Các quận này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Độc Sơn Tử Nhai đạo
Kim Sơn Lộ, Tây Ninh Lộ, Tân Bắc Khu
Khắc Lạp Mã Y Nhai đạo
Thiên Sơn Lộ, Thắng Lợi Lộ, Côn Lôn Lộ, Ngân Hà Lộ, Kim Long Trấn, Ngũ Ngũ Tân Trấn, Nghênh Tân, Cổ Hải
Hương
Tiểu Quải
Bạch Thiêm Than Nhai đạo
Trung Hưng Lộ, Tam Bình Lộ
Ô Nhĩ Hòa Nhai đạo
Liễu Thụ Nhai
Trấn
Ô Nhĩ Hòa
Hương
hương quân đội: đoàn 137

Thổ Lỗ Phiên (Turfan)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Turfan (Thổ Lỗ Phiên) quản lí trực tiếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Cao Xương Nhai đạo
Lão Thành Lộ, Cao Xương Lộ, Bồ Đào Câu, Hồng Liễu Hà
Trấn
Thất Tuyền Hồ, Đại Hà Duyên, Á Nhĩ, Ngải Đinh Hồ, Bồ Đào
Hương
Kháp Đặc Khách Lặc, Nhị Bảo, Tam Bảo, Thắng Kim
Thiện Thiện Trấn
Thiện Thiện, Thất Khắc Đài, Hỏa Xa Trạm, Liên Mộc Thấm, Lỗ Khắc Thấm, Tịch Triển, Địch Khảm
Hương
Thổ Dục Câu, Đạt Lãng Khảm
Hương dân tộc
Đông Ba Trát
Trát Khắc Tốn Trấn
Thác Khắc Tốn, Khố Mễ Thập, Khắc Nhĩ Dảm, A Nhạc Huệ, Y Lạp Hồ, Hạ, Bác Tư Thản
Hương
Quách Lặc Bố Y

Cáp Mật (Kumul)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Kumul (Cáp Mật) quản lí trực tiếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận, 1 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Y Châu Nhai đạo
Đông Hà, Tây Hà, Thành Bắc, Lệ Viên, Thạch Du Tân Thành
Trấn
Nhã Mãn, Thất Giác Tỉnh, Tinh Tinh Hạp, Nhị Bảo, Đào Gia Cung, Ngũ Bảo, Tam Đạo Lĩnh
Hương
Thấm Thành, Song Tỉnh Tử, Đại Tuyền Loan, Hồi Thành, Hoa Viên, Nam Hồ, Tây Sơn, Thiên Sơn, Bạch Thạch Đầu, Liễu Thụ Câu
Hương dân tộc
Ô Lạp Đài, Đức Ngoại Lý Đô Như
Y Ngô Trấn
Y Ngô, Náo Mao Hồ, Diêm Trì
Hương
Vi Tử Hạp, Hạ Mã Nhai, Thổ Hồ Lô
Hương dân tộc
Tiền Sơn
Ba Lý Khôn Trấn
Ba Lý Khôn, Bác Nhĩ Khương Cát, Đại Hà, Khuê Tô, Tam Đường Hồ
Hương
Tát Nhĩ Kiều Khắc, Hải Tử Duyên, Hạ Lạo Bá, Thạch Nhân Tử, Hoa Viên, Đại Hồng Liễu Hạp, Bát Tường Tử

Xương CátSửa đổi

Châu tự trị Xương Cát quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố cấp huyện, 4 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Xương Cát Nhai đạo
Ninh Biên Lộ, Diên An Bắc Lộ, Bắc Kinh Nam Lộ, Kiến Quốc Lộ, Trung Sơn Lộ, Lục Châu Lộ
Trấn
Lưu Hoàng Câu, Tam Công, Du Thụ Câu, Nhị Lục Công, Đại Tây Cừ, Lục Công, Tân Hồ, Điền Bá
Hương
Miếu Nhĩ Câu
Hương dân tộc
A Thập Lý
Phụ Khang Nhai đạo
Bác Phong, Phụ Tân, Chuẩn Đông
Trấn
Cam Hà Tử, Thành Quan, Cửu Vận Nhai, Tư Nê Tuyền Tử
Hương
Thủy Ma Câu
Hương dân tộc
Thượng Hộ Câu, Tam Công Hà
Hô Đồ Bích Trấn
Hô Đồ Bích, Đại Phong, Tước Nhĩ Câu, Nhị Thập Lý Điếm, Viên Hộ Thôn, Ngũ Công Đài
Hương dân tộc
Thạch Thê Tử
Mã Nạp Tư Trấn
Mã Nạp Tư, Nhạc Thổ Dịch, Bao Gia Điếm, Lương Châu Hộ, Bắc Ngũ Xóa, Lục Hộ Địa, Lan Châu Loan
Hương
Quảng Đông Địa, Tháp Tây Hà, Hạn Tạp Tử Than
Hương dân tộc
Thanh Thủy Hà
Kỳ Đài Trấn
Kỳ Đài, Lão Kỳ Đài, Bán Tiệt Câu, Cát Bố Khố, Đông Loan, Tây Địa, Bích Lưu Hà, Tam Cá Trang Tử, Tây Bắc Loan
Hương
Khảm Nhĩ Tư, Ngũ Mã Tràng, Cổ Thành, Kiều Nhân, Thất Hộ, Tháp Tháp Nhĩ
Cát Mộc Tát Nhĩ Trấn
Cát Mộc Tát Nhĩ, Tam Đài, Tuyền Tử Nhai, Bắc Đình, Nhị Công, Đại Hữu
Hương
Khánh Dương Hồ, Lão Đài, Tân Địa
Mộc Lũy Trấn
Mộc Lũy, Tây Cát Nhĩ, Đông Thành, Tân Hộ
Hương
Anh Cách Bảo, Chiếu Bích Sơn, Tước Nhân, Bạch Dương Hà, Đại Thạch Đầu, Đại Nam Câu Ô Tư Biệt Khắc, Bác Tư Thản

Bác Nhĩ Tháp Lạp (Bortala)Sửa đổi

Châu tự trị Bortala (Bác Nhĩ Tháp Lạp) quản lí trực tiếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố cấp huyện và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Bác Lạc Nhai đạo
Thanh Đắc Lý, Cố Lực Mộc Đồ, Nam Thành Khu, Thanh Đạt Lạp, Khắc Nhĩ Căn Trác
Trấn
Tiểu Doanh Bàn, Đạt Lặc Đặc, Ô Đồ Bố Lạp Cách, Thanh Đắc Lý
Hương
Bối Lâm Cáp Nhật Mạc Đôn
A Lạp Sơn Khẩu Nhai đạo
A Lạp Sáo
Trấn
Ngải Bỉ Hồ
Tinh Hà Trấn
Tinh Hà, Đại Hà Duyên Tử, Thác Lý, Thác Thác
Hương
Mang Đinh
Ôn Tuyền Trấn
Bác Cách Đạt Nhĩ, Cáp Nhật Bố Hô, An Cách Lý Cách
Hương
Tra Cán Truân Cách, Trát Lặc Mộc Đặc, Tháp Tú

Ba Âm Quách Lăng (Bayingolin)Sửa đổi

Châu tự trị Bayingolin (Ba Âm Quách Lăng) quản lí trực tiếp 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện, 7 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Khố Nhĩ Lặc Nhai đạo
Đoàn Kết, Tát Y Ba Cách, Thiên Sơn, Tân Thành, Kiến Thiết, Triêu Dương, Lê Hương
Trấn
Tháp Thập Điếm, Thượng Hộ, Khố Nhĩ Lặc Thị Tây Ni Nhĩ
Hương
Thiết Khắc Kỳ, Kháp Nhĩ Ba Cách, Anh Hạ, Khố Nhĩ Lặc Thị Lan Cán, Hòa Thập Lực Khắc, Cáp Lạp Ngọc Cung, A Ngõa Đề, Khố Nhĩ Lặc Thị Thác Bố Lực Kỳ, Phổ Huệ
Luân Đài Trấn
Luân Đài, Luân Nam, Quần Ba Khắc, Dương Hà
Hương
Cáp Nhĩ Ba Khắc, Dã Vân Câu, A Khắc Tát Lai, Tháp Nhĩ Lạp Khắc, Thảo Hồ, Thiết Nhiệt Khắc Ba Trát, Sách Đạt Nhã
Úy Lê Trấn
Úy Lê, Đoàn Kết, Hưng Bình
Hương
Tháp Lý Mộc, Đôn Khoát Thản, Khách Nhĩ Khúc Ca, A Khắc Tô Phổ, Cổ Lặc Ba Cách
Nhược Khương Trấn
Nhược Khương, Y Thôn Bố Lạp Khắc, La Bố Bạc, Ngõa Thạch Hạp, Thiết Cán Lý Khắc
Hương
Ngô Tháp Mộc, Thiết Mộc Lý Khắc, Kỳ Mạn Tháp Khắc
Thả Mạt Trấn
Thả Mạt, Áo Y Á Y Lạp Khắc, Tháp Đề Nhượng, Tháp Trung, A Khương, A Nhiệt Lặc
Hương
Quỳnh Khố Lặc, Thác Cách Lạp Khắc Lặc Khắc, Ba Cách Ngải Nhật Khắc, Anh Ngô Tư Đường, A Khắc Đề Khảm Đôn, Khoát Thập Tát Đặc Mã, Khố Lạp Mộc Lặc Khắc
Hòa Tĩnh Trấn
Hòa Tĩnh, Ba Luân Đài, Ba Nhuận Cáp Nhĩ Mặc Đôn, Cáp Nhĩ Mặc Đôn, Ba Âm Bố Lỗ Khắc, Củng Nãi Tư, Nãi Môn Mặc Đôn, Hiệp Bỉ Nãi Nhĩ Bố Hô
Hương
Khắc Nhĩ Cổ Đề, A Lạp Câu, Ngạch Lặc Tái Đặc Ô Lỗ, Ba Âm Quách Lăng
Hòa Thạc Trấn
Đặc Ngô Lý Khắc, Tháp Cáp Kỳ, Khúc Huệ
Hương
Tô Cáp Đặc, Nãi Nhân Khắc Nhĩ, Tân Tháp Nhiệt
Hương dân tộc
Ô Thập Tháp Lạp
Bác Hồ Trấn
Bác Hồ, Bản Bố Đồ
Hương
Tháp Ôn Giác Khẳng, Ô Lan Tái Cách, Tài Khảm Nặc Nhĩ, Tra Cán Nặc Nhĩ, Bác Tư Đằng Hồ
Yên Kỳ Trấn
Yên Kỳ, Thất Cá Tinh, Vĩnh Ninh, Tứ Thập Lý Thành Tử
Hương
Bắc Đại Cừ, Ngũ Hảo Cừ, Tra Hãn Thải Khai, Bao Nhĩ Hải

Khắc Tư Lặc Tô (Kizilsu)Sửa đổi

Châu tự trị Kizilsu (Khắc Tư Lặc Tô) quản lí trực tiếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện và 3 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
A Đồ Thập Nhai đạo
Hạnh Phúc Lộ, Quang Minh Lộ, Tân Thành
Trấn
Thượng A Đồ Thập
Hương
Tùng Tha Khắc, A Trát Khắc, A Hồ, Cách Đạt Lương, Cáp Lạp Tuấn, Thổ Cổ Mãi Đề
A Khắc Đào Trấn
A Khắc Đào, Áo Y Tháp Khắc
Hương
Ngọc Mạch, Bì Lạp Lặc, Ba Nhân, Khách Nhiệt Khai Kỳ Khắc, Gia Mã Thiết Nhiệt Khắc, Mộc Cát, Bố Luân Khẩu, Khắc Tư Lặc Đào, Kháp Nhĩ Long
Hương dân tộc
Tháp Nhĩ
A Hợp Kỳ Trấn
A Hợp Kỳ
Hương
Khố Lan Tát Nhật Khắc, Sắc Mạt Ba Y, Tô Mộc Tháp Thập, Cáp Lạp Kỳ, Cáp Lạp Bố Lạp Khắc
Ô Kháp Trấn
Ô Kháp, Khang Tô
Hương
Ô Lỗ Khắc Kháp Đề, Ngô Hợp Sa Lỗ, Phiêu Nhĩ Thác Khoát Y, Hắc Tư Vi, Thác Vân, Thiết Liệt Khắc, Ba Âm Khố Lỗ Đề, Ba Tư Thản Thiết Liệt Khắc, Cát Căn

Y Lê (Ili)Sửa đổi

Châu tự trị Ili (Y Lê) quản lí trực tiếp 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 thành phố cấp huyện, 7 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Y Ninh Nhai đạo
Tát Y Bố Y, Đôn Mãi Lý, Y Lê Hà Lộ, Khách Tán Kỳ, Đô Lai Đề Ba Cách, Quỳnh Khoa Thụy Khắc, Ngải Lan Mộc Ba Cách, Giải Phóng Lộ
Trấn
Ba Ngạn Đại, Phan Tân, Anh Dã Nhĩ, Đạt Đạt Mộc Đồ
Hương
Hán Tân, Tháp Thập Khoa Thụy Khắc, Khách Nhĩ Đôn, Thác Cách Lạp Khắc, Khắc Bá Khắc Vu Tư
Khuê Đồn Nhai đạo
Đoàn Kết Lộ, Ô Đông Lộ, Bắc Kinh Lộ, Ô Lỗ Mộc Tề Tây Lộ, Hỏa Xa Trạm
Hương
Khai Cán Tề
Hoắc Nhĩ Quả Tư Nhai đạo
Tạp Lạp Tô, Á Âu Đông Lộ, Á Âu Tây Lộ, Công Nghiệp Viên Khu
Hương
Y Xa Dát Thiện
Y Ninh Trấn
Cát Lý Vu Tư, Đôn Ma Trát, Anh Tháp Mộc, Hồ Địa Vu Tư, Ba Y Thác Hải, A Nhiệt Ngô Tư Đường, Tát Mộc Vu Tư, Khách Thập
Hương
Thổ Lỗ Phiên Vu Tư, Khách Lạp Á Ca Kỳ, Vũ Công, Tát Địa Khắc Vu Tư, Duy Ngô Nhĩ Ngọc Kỳ Ôn, Ma Trát, Ôn Á Nhĩ, A Ô Lợi Á, Khúc Lỗ Hải
Hương dân tộc
Du Quần Ông
Hoắc Thành Trấn
Thủy Định, Thanh Thủy Hà, Lô Thảo Câu, Huệ Viễn, Tát Nhĩ Bố Lạp Khắc
Hương
Lan Cán, Tam Đạo Hà, Tam Cung, Đại Tây Câu
Củng Lưu Trấn
Củng Lưu, A Khắc Thổ Biệt Khắc, Khố Nhĩ Đức Ninh, Đông Mãi Lý, A Ca Nhĩ Sâm, Đề Khắc A Nhiệt Khắc
Hương
Cát Nhĩ Cách Lang, Tháp Tư Thác Biệt
Tân Nguyên Trấn
Tân Nguyên, Tắc Khắc Đài, A Nhiệt Lặc Thác Biệt, Tháp Lặc Đức, Na Lạp Đề, Tiêu Nhĩ Bố Lạp Khắc, Khách Lạp Bố Lạp, A Lặc Mã Lặc, Khảm Tô
Hương
Biệt Tư Thác Biệt, Thổ Nhĩ Căn
Chiêu Tô Trấn
Chiêu Tô, Khách Hạ Gia Nhĩ, A Khắc Đạt Lạp, Khách Lạp Tô, Hồng Nạp Hải
Hương
Ô Tôn Bố Lạp Khắc, Tát Nhĩ Khoát Bố
Hương dân tộc
Sát Hãn Ô Tô, Hạ Đặc, Hồ Tùng Đồ Khách Nhĩ Tốn
Đặc Khắc Tư Trấn
Đặc Khắc Tư, Kiều Lạp Khắc Thiết Nhiệt Khắc, Khách Lạp Đạt Lạp, Tề Lặc Ô Trạch Khắc, Khách Lạp Thác Hải
Hương
Khoát Khắc Tô
Hương dân tộc
Hô Cát Nhĩ Đặc, Khoát Khắc Thiết Nhiệt Khắc
Ni Lặc Khắc Trấn
Ni Lặc Khắc, Ô Lạp Tư Đài, Ô Tán, Mộc Tư
Hương
Tô Bố Đài, Khách Lạp Tô, Gia Cáp Ô Lạp Tư Đài, Khắc Lệnh, Khách Lạp Thác Biệt, Hồ Cát Nhĩ Đài
Hương dân tộc
Khoa Khắc Hạo Đặc Hạo Nhĩ
Sát Bố Tra Nhĩ Trấn
Sát Bố Tra Nhĩ, Ái Tân Sắc Lý, Tôn Trát Tề Ngưu Lục, Xước Hoắc Nhĩ, Gia Ca Tư Đài, Quỳnh Bác Lạp
Hương
Đôi Tề Ngưu Lục, Nạp Đạt Tề Ngưu Lục, Trát Khố Tề Ngưu Lục, Khảm, Khoát Hồng Kỳ, Hải Nỗ Khắc
Hương dân tộc
Mễ Lương Tuyền

A Khắc Tô (Aksu)Sửa đổi

Địa khu Aksu (A Khắc Tô) quản lí trực tiếp 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố cấp huyện và 7 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
A Khắc Tô Nhai đạo
Lan Cán, Anh Ba Trát, Hồng Kiều, Tân Thành, Nam Thành, Kha Kha Nha, Đa Lãng
Trấn
Khách Lạp Tháp Lặc, A Y Khố Lặc
Hương
Y Cán Kỳ, Bái Thập Thổ Cách Mạn, Thác Phổ Lỗ Khắc, Khố Mộc Ba Thập
Khố Xa Nhai đạo
Nhiệt Tư Thản, Tát Khắc Tát Khắc, Tân Thành, Đông Thành
Trấn
Ô Kháp, A Lạp Cáp Cách, Tề Mãn, Đôn Khoát Thản, Nha Cáp, Ô Tôn, Y Tây Cáp Lạp, Nhị Bát Đài
Hương
Ngọc Kỳ Ngô Tư Đường, Bỉ Tây Ba Cách, Cáp Ni Khách Tháp Mộc, A Khắc Ngô Tư Đường, A Cách, Tháp Lý Mộc
Ôn Túc Trấn
Ôn Túc, Thổ Mộc Tú Khắc, Khắc Tư Lặc, A Nhiệt Lặc, Giai Mộc, Thác Phủ Hãn, Cộng Thanh Đoàn, Kha Kha Nha
Hương
Thác Hồ Lạp, Kháp Cách Lạp Khắc, Y Hi Lai Mộc Kỳ, Cổ Lặc A Ngõa Đề
Hương dân tộc
Bác Tư Đôn
Sa Nhã Trấn
Sa Nhã, Thác Y Bảo Lặc Địch, Hồng Kỳ, Anh Mãi Lực, Sa Nhã Huyền Cáp Đức Đôn, Cổ Lặc Ba Cách, Hải Lâu
Hương
Nỗ Nhĩ Ba Cách, Tháp Lý Mộc, Cái Tư Khố Mộc, Ương Tháp Khắc Hiệp Hải Nhĩ
Tân Hòa Trấn
Tân Hòa, Vưu Lỗ Đô Tư Ba Cách, Y Kỳ Ngải Nhật Khắc, Tháp Thập Ngải Nhật Khắc
Hương
Bài Tiên Bái Ba Trát, Vị Cán, Ngọc Kỳ Khách Đặc, Tháp Mộc Thác Cách Lạp Khắc
Bái Thành Trấn
Bái Thành, Thiết Nhiệt Khắc, Sát Nhĩ Kỳ, Tái Lý Mộc
Hương
Hắc Anh Sơn, Khắc Tư Nhĩ, Thác Khắc Tốn, Á Thổ Nhĩ, Khang Kỳ, Bố Long, Mễ Cát Khắc, Ôn Ba Thập, Đại Kiều, Lão Hổ Đài
Ô Thập Trấn
Ô Thập, A Hợp Nhã, Y Ma Mộc
Hương
A Khắc Thác Hải, Á Khoa Thụy Khắc, A Kháp Tháp Cách, Anh A Ngõa Đề, Áo Đặc Bối Hi
Hương dân tộc
Á Mạn Tô
A Ngõa Đề Trấn
A Ngõa Đề, Ô Lỗ Khước Lặc, Bái Thập Ngải Nhật Khắc, Tháp Mộc Thác Cách Lạp Khắc, Anh Ngải Nhật Khắc
Hương
A Y Ba Cách, Đa Lãng, Ba Cách Thác Cách Lạp Khắc
Kha Bình Trấn
Kha Bình, Cái Tư Lực Khắc, A Kháp Lặc
Hương
Ngọc Nhĩ Kỳ, Khải Lãng

Khách Thập (Kashgar)Sửa đổi

Địa khu Kashgar (Khách Thập) quản lí trực tiếp 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện, 10 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Khách Thập Nhai đạo
Kháp Tát, A Ngõa Cách, Ngô Tư Đường Bác Y, Khố Mộc Đại Nhĩ Ngõa Trát, Tây Vực Đại Đạo, Đông Hồ, Nghênh Tân Đại Đạo, Tây Công Viên
Trấn
Nãi Tắc Nhĩ Ba Cách, Hạ Mã Lặc Ba Cách
Hương
Đa Lai Đặc Ba Cách, Hạo Hãn, Sắc Mãn, Hoang Địa, Mạt Cáp Thái Khắc Lý, Bá Thập Khắc Nhiên Mộc, A Ngõa Đề, Anh Ngô Tư Thản, A Khắc Khách Thập
Sơ Phụ Trấn
Thác Khắc Trát Khắc, Lan Cán, Ngô Khố Tát Khắc, Ô Mạt Nhĩ
Hương
Tháp Thập Mễ Lý Khắc, Thiết Nhật Mộc, Bố Lạp Khắc Tô, Tát Y Ba Cách, Trạm Mẫn, Mộc Thập
Sơ Lặc Trấn
Sơ Lặc, Hãn Nam Lực Khắc, Nha Phủ Tuyền
Hương
Ba Nhân, Dương Đại Mạn, Á Mạn Nha, Ba Hợp Tề, Tháp Tư Hồng, Anh Nhĩ Lực Khắc, Khố Mộc Tây Lực Khắc, Tháp Ca Nhĩ Kỳ, Ngải Nhĩ Mộc Đông, A Lạp Lực, A Lạp Phủ, Anh A Ngõa Đề
Anh Cát Sa Trấn
Anh Cát Sa, Ô Kháp, Mang Tân, Tát Hãn
Hương
Thành Quan, Kiều Lặc Phan, Long Phủ, Sắc Đề Lực, Anh Dã Nhĩ, Khắc Tư Lặc, Thác Phổ Lỗ Khắc, Tô Cái Đề, Ngải Cổ Tư, Y Cách Tư Dã Nhĩ
Trạch Phổ Trấn
Trạch Phổ, Khuê Y Ba Cách
Hương
Ba Tư Khách Mộc, Y Mã, Cổ Lặc Ba Cách, Tái Lực, Y Khẳng Tô, Đồ Hô Kỳ, Khuê Y Ba Cách, A Khắc Tháp Mộc, A Y Khố Lặc, Đồng An
Hương dân tộc
Bố Y Lỗ Khắc
Toa Xa Nhai đạo
Diệp Nhĩ Khương, Thành Trung, Thành Đông, Thành Tây, Thành Bắc
Trấn
Toa Xa, Kháp Nhiệt Khắc, Ngải Lực Tây Hồ, Hoang Địa, A Ngõa Đề, Bạch Thập Khảm Đặc, Y Cái Nhĩ Kỳ, Cổ Lặc Ba Cách, Mễ Hạ, Thác Mộc Ngô Tư Đường, Tháp Ca Nhĩ Kỳ, Ô Đạt Lực Khắc, A Lạp Mãi Đề, A Trát Đặc Ba Cách
Hương
A Nhiệt Lặc, Kháp Nhĩ Ba Cách, Anh Ngô Tư Đường, A Nhĩ Tư Lan Ba Cách, Á Khách Ngải Nhật Khắc, Khách Quần, Hoắc Thập Lạp Phủ, Đạt Mộc Tư, Y Thập Khố Lực, Phách Khắc Kỳ, Khoát Thập Ngải Nhật Khắc, Đôn Ba Cách, Ba Cách A Ngõa Đề, Khách Lạp Tô
Hương dân tộc
Tư Nhiệt Phủ Hạ Đề
Diệp Thành Trấn
Khách Cách Lặc Khắc, Kháp Nhĩ Ba Cách, Ô Hạ Ba Thập, A Khắc Tháp Thập
Hương
Lạc Khắc, Bá Tây Nhiệt Khắc, Thiết Đề, Kháp Tát Mỹ Kỳ Đặc, Thổ Cổ Kỳ, Giang Cách Lặc Tư, Gia Y Đề Lặc Khắc, Ba Nhân, Ô Cát Nhiệt Khắc, Hạ Hợp Phủ, Y Lực Khắc Kỳ, Y Đề Mộc Khổng, Tông Lãng, Kha Khắc Á, Tây Hợp Hưu, Kỳ Bàn, Tát Y Ba Cách
Mạch Cái Đề Trấn
Mạch Cái Đề, Ba Trát Kết Mễ
Hương
Hi Y Đề Đôn, Ương Tháp Khắc, Thổ Mạn Tháp Lặc, Ca Tư Khố Lặc, Khắc Tư Lặc A Ngõa Đề, Khố Mộc Khố Tát Nhĩ, Ngang Cách Đặc Lặc Khắc, Khố Nhĩ Mã
Nhạc Phổ Hồ Trấn
Nhạc Phổ Hồ, Ngải Tây Mạn, Thiết Nhiệt Mộc, Dã Khắc Tiên Bái Ba Trát
Hương
Nhạc Phổ Hồ, A Kỳ Khắc, Sắc Dã Khắc, Ba Y Ngõa Đề, A Hồng Lỗ Khố Mộc
Già Sư Trấn
Ba Nhân, Tây Khắc Nhĩ Khố Lặc, Hạ Phổ Thổ Lặc, Ngọa Lý Thác Cách Lạp Khắc, Khắc Tư Lặc Bác Y, Hòa Hạ A Ngõa Đề
Hương
Thiết Nhật Mộc, Anh Mãi Lý, Giang Ba Tư, Mễ Hạ, Khắc Tư Lặc Tô, Cổ Lặc Lỗ Khắc, Ngọc Đại Khắc Lực Khắc
Ba Sở Trấn
Ba Sở, Sắc Lực Bố Á, A Ngõa Đề, Tam Xóa Khẩu
Hương
Kháp Nhĩ Ba Cách, Đa Lai Đề Ba Cách, A Nạp Khố Lặc, Hạ Mã Lặc, A Khắc Tát Khắc Mã Nhiệt Lặc, A Lạp Căn, Quỳnh Khố Kháp Khắc, Anh Ngô Tư Thản
Tháp Thập Khố Nhĩ Can - Tháp Cát Khắc Trấn
Tháp Thập Khố Nhĩ Can, Tháp Cát Khắc A Ba Đề
Hương
Tháp Thập Khố Nhĩ Can, Tháp Hợp Mạn, Đề Tư Na Phủ, Đạt Bố Đạt Nhĩ, Mã Nhĩ Dương, Ngõa Kháp, Ban Dịch Nhĩ, Khố Khoa Tây Lỗ Cách, Đại Đồng
Hương dân tộc
Khoa Khắc Á Nhĩ

Hòa Điền (Hotan)Sửa đổi

Địa khu Hotan (Hòa Điền) quản lí trực tiếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện và 7 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Hòa Điền Nhai đạo
Nỗ Nhĩ Ba Cách, Cổ Giang Ba Cách, Cổ Lặc Ba Cách, Nạp Nhĩ Ba Cách
Trấn
Lạp Tư Khuê, Ngọc Long Khách Thập, Thổ Sa Lạp
Hương
Tiêu Nhĩ Ba Cách, Y Lý Kỳ, Cổ Giang Ba Cách, Cát Á, A Khắc Kháp Lặc
Hòa Điền Trấn
Ba Cách Kỳ, Hãn Ngải Nhật Khắc
Hương
Anh A Ngõa Đề, Anh Ngải Nhật Khắc, Bố Trát Khắc, Lạp Y Khách, Lãng Như, Tháp Ngõa Khố Lặc, Y Tư Lạp Mộc A Ngõa Đề, Sắc Cách Tư Khố Lặc, Khách Thập Tháp Thập, Ngô Tông Tiêu
Mặc Ngọc Trấn
Khách Lạp Khách Thập, Trát Ngõa, Khuê Nha, Khách Nhĩ Tái, Phổ Kháp Khắc Kỳ
Hương
A Khắc Tát Lạp Y, Ô Nhĩ Kỳ, Thác Hồ Lạp, Tát Y Ba Cách, Gia Hãn Ba Cách, Mang Lai, Khoát Y Kỳ, Nhã Ngõa, Thổ Ngoại Đặc, Anh Dã Nhĩ, Khách Ngõa Khắc
Bì Sơn Nhai đạo
nhai đạo của huyện Bì Sơn
Trấn
Cố Mã, Đỗ Ngõa, Tái Đồ Lạp, Mộc Cát, Khoát Thập Tháp Cách, Tang Chu
Hương
Khắc Lý Dương, Khoa Khắc Thiết Nhiệt Khắc, Kiều Đạt, Mộc Khuê Lạp, Tàng Quế, Bì Á Lặc Mã, Bì Tây Na, Ba Thập Lan Cán
Hương dân tộc
Não A Ba Đề, Khang Khắc Nhĩ
Lạc Phổ Nhai đạo
Thành Khu
Trấn
Lạc Phổ, Sơn Phổ Lỗ, Hàng Quế
Hương
Bố Á, Kháp Nhĩ Ba Cách, Đa Lỗ, Nạp Ngõa, Bái Thập Thác Cách Lạp Khắc, A Kỳ Khắc
Sách Lặc Trấn
Sách Lặc, Cố Lạp Hợp Mã
Hương
Sách Lặc, Đạt Mã Câu, Kháp Cáp, Ô Lỗ Khắc Tát Y, Nô Nhĩ, Bác Tư Thản
Vu Điền Trấn
Mộc Ca Lạp, Tiên Bái Ba Trát
Hương
Gia Y, Khoa Khắc Á, A Nhiệt Lặc, A Nhật Hi, Lan Cán, Tư Dã Khắc, Thác Cách Nhật Ca Tư, Khách Lạp Khắc Nhĩ, Áo Y Thác Cách Lạp Khắc, A Khương, Anh Ba Cách, Hi Ngô Lặc, Đạt Lý Nhã Bố Y
Dân Phong Trấn
Ni Nhã
Hương
Ni Nhã, Nhược Khắc Nhã, Tát Lặc Ngô Tắc Khắc, Diệp Diệc Khắc, An Dịch Nhĩ, Á Ngõa Thông Cổ Tư

Tháp ThànhSửa đổi

Địa khu Tháp Thành quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố cấp huyện, 4 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Tháp Thành Nhai đạo
Hòa Bình, Đỗ Biệt Khắc, Tân Thành
Trấn
Nhị Công, Kháp Hạ
Hương
Khách Lạp Cáp Ba Khắc, A Bất Đô Lạp, Dã Môn Lặc
Hương dân tộc
A Tây Nhĩ
Ô Tô Nhai đạo
Nam Uyển, Hồng Kiều, Tân Thị Khu, Tây Thành, Khuê Hà
Trấn
Bạch Dương Câu, Cáp Đồ Bố Hô, Hoàng Cung, Xa Bài Tử, Cam Hà Tử, Bách Tuyền, Tứ Khỏa Thụ, Cổ Nhĩ Đồ, Tây Hồ, Tây Đại Câu
Hương
Bát Thập Tứ Hộ, Giáp Hà Tử, Cửu Gian Lâu, Thạch Kiều, Đầu Đài
Hương dân tộc
Cát Nhĩ Cách Lặc Đặc Quách Lăng, Tháp Bố Lặc Hợp Đặc
Ngạch Mẫn Trấn
Ngạch Mẫn, Ngọc Thập Khách Lạp Tô, Kiệt Lặc A Ca Thập, Thượng Hộ, Mã Nhiệt Lặc Tô, Khách Lạp Dã Mộc Lặc
Hương
Giao Khu, Lạt Ma Chiêu, Nhị Đạo Kiều
Hương dân tộc
Ngạch Mã Lặc Quách Lăng, Hoắc Cát Nhĩ Đặc
Sa Loan Trấn
Tam Đạo Hà Tử, Tứ Đạo Hà Tử, Lão Sa Loan, Ô Lan Ô Tô, An Tập Hải, Đông Loan, Tây Qua Bích, Liễu Mao Loan, Kim Câu Hà
Hương
Thương Hộ Địa, Đại Tuyền, Bác Nhĩ Thông Cổ
Thác Lý Trấn
Thác Lý, Thiết Hán Câu, Miếu Nhĩ Câu
Hương
Đa Lạp Đặc, Ô Tuyết Đặc, Khố Phổ, A Khắc Biệt Lý Đấu
Dụ Dân Trấn
Cáp Lạp Bố Lạp, Cát Dã Khắc
Hương
Cáp Lạp Bố Lạp, Tân Địa, A Lặc Đằng Dã Mộc Lặc, Giang Cách Tư
Hòa Bố Khắc Tái Nhĩ Trấn
Hòa Bố Khắc Tái Nhĩ, Hòa Thập Thác Lạc Cái
Hương
Hạ Tư Cái, Thiết Bố Khẳng Ô Tán, Tra Cán Khố Lặc, Ba Âm Ngạo Ngõa, Mạc Đặc Cách, Tra Hòa Đặc

A Lặc Thái (Altay)Sửa đổi

Địa khu Altay (A Lặc Thái) quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện và 6 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
A Lặc Thái Nhai đạo
Kim Sơn Lộ, Giải Phóng Lộ, Đoàn Kết Lộ, Kháp Tú Lộ
Trấn
Bắc Đồn, A Vi Than, Hồng Đôn, Thiết Mộc Nhĩ Thiết Khắc, A Lạp Cáp Khắc
Hương
Lạp Tư Đặc, Khách Lạp Hi Lực Khắc, Tát Nhĩ Hồ Tùng, Ba Lý Ba Cái, Thiết Nhĩ Khắc Tề
Hương dân tộc
Hãn Đức Ca Đặc
Bố Nhĩ Tân Trấn
Bố Nhĩ Tân, Trùng Hồ Nhĩ, Oa Y Mạc Khắc, Khoát Tư Đặc Khắc
Hương
Đỗ Lai Đề, Dã Cách Tư Thác Biệt
Hương dân tộc
Hòa Mộc Cáp Nạp Tư
Phú Uẩn Trấn
Khố Ngạch Nhĩ Tề Tư, Khả Khả Thác Hải, Kháp Khố Nhĩ Đồ, Khách Lạp Thông Khắc, Đỗ Nhiệt
Hương
Thổ Nhĩ Hồng, Khố Nhĩ Đặc, Khắc Tư Lặc Hi Lực Khắc, Thiết Mãi Khắc, Khách Lạp Bố Lặc Căn
Phúc Hải Trấn
Phúc Hải, Khách Lạp Mã Cái, Giải Đặc A Nhiệt Lặc
Hương
Khoát Khắc A Ca Thập, Tề Cán Cát Điệt, A Nhĩ Đạt
Cáp Ba Hà Trấn
A Khắc Tề, Tát Nhĩ Bố Lạp Khắc, Tề Ba Nhĩ, Khố Lặc Bái
Hương
Tát Nhĩ Tháp Mộc, Gia Y Lặc Mã, Thiết Nhiệt Khắc Đề
Thanh Hà Trấn
Thanh Hà, Tháp Khắc Thập Khẳng, A Nhiệt Lặc Thác Biệt, A Cách Đạt Lạp, A Nhiệt Lặc
Hương
Tát Nhĩ Thác Hải, Tra Cán Quách Lặc, A Ca Thập Ngao Bao
Cát Mộc Nãi Trấn
Thác Phổ Thiết Nhiệt Khắc, Cát Mộc Nãi, Khách Nhĩ Giao, Ô Lạp Tư Đặc
Hương
Thác Tư Đặc, Kháp Lặc Thập Hải, Biệt Tư Thiết Nhiệt Khắc

Đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc khu tự trịSửa đổi

Khu tự trị Tân Cương trực tiếp quản lí 11 thành phố cấp huyện. Các thành phố cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.

▪️Thành phố cấp huyện Thạch Hà Tử (石河子市) nằm phía bắc khu tự trị Tân Cương, thuộc thành phố cấp huyện Sa Loan (địa khu Tháp Thành), do sư đoàn thứ 8 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 1976 theo chế độ "sư thị hợp nhất".

  • Thành phố cấp huyện A Lạp Nhĩ (阿拉尔市) nằm phía nam khu tự trị Tân Cương, thuộc thành phố cấp huyện A Khắc Tô (địa khu A Khắc Tô), do sư đoàn thứ 1 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2002 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
  • Thành phố cấp huyện Đồ Mộc Thư Khắc (图木舒克市) nằm phía nam khu tự trị Tân Cương, thuộc huyện Ba Sở (địa khu Khách Thập), do sư đoàn thứ 3 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2002 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
  • Thành phố cấp huyện Ngũ Gia Cừ (五家渠市) nằm phía bắc khu tự trị Tân Cương, thuộc thành phố cấp huyện Xương Cát (châu tự trị Xương Cát), do sư đoàn thứ 6 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2002 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
  • Thành phố cấp huyện Bắc Đồn (北屯市) nằm phía bắc khu tự trị Tân Cương, thuộc thành phố cấp huyện A Lặc Thái (châu tự trị Y Lê), do sư đoàn thứ 10 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2011 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
  • Thành phố cấp huyện Thiết Môn Quan (铁门关市) nằm phía bắc khu tự trị Tân Cương, thuộc thành phố cấp huyện Khố Nhĩ Lặc (châu tự trị Ba Âm Quách Lăng), do sư đoàn thứ 2 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2012 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
  • Thành phố cấp huyện Song Hà (双河市) nằm phía bắc khu tự trị Tân Cương, thuộc thành phố cấp huyện Bác Lạc (châu tự trị Bác Lạc), do sư đoàn thứ 5 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2014 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
  • Thành phố cấp huyện Khả Khắc Đạt Lạp (可克达拉市) nằm phía bắc khu tự trị Tân Cương, thuộc huyện Hoắc Thành (châu tự trị Y Lê), do sư đoàn thứ 4 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2015 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
  • Thành phố cấp huyện Côn Ngọc (昆玉市) nằm phía nam khu tự trị Tân Cương, thuộc huyện Mặc Ngọc (địa khu Hòa Điền), do sư đoàn thứ 14 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2016 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
  • Thành phố cấp huyện Hồ Dương Hà (胡杨河市) nằm phía bắc khu tự trị Tân Cương, thuộc nhiều huyện và thành phố cấp huyện, do sư đoàn thứ 7 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2019 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
  • Thành phố cấp huyện Tân Tinh (新星市) nằm phía đông khu tự trị Tân Cương, thuộc quận Y Châu (thành phố cấp địa khu Cáp Mật), do sư đoàn thứ 13 thuộc Binh đoàn Tân Cương quản lí. Nó được thành lập vào năm 2021 theo chế độ "sư thị hợp nhất".
Thạch Hà Tử Nhai đạo
Tân Thành, Hướng Dương, Hồng Sơn, Lão Nhai, Đông Thành
Trấn
Bắc Tuyền, Thạch Hà Tử
Đoàn trường binh đoàn
152
A Lạp Nhĩ Nhai đạo
Kim Ngân Xuyên, Hạnh Phúc Lộ, Thanh Tùng Lộ
Trấn
Kim Ngân Xuyên, Tân Tỉnh Tử, Cam Tuyền, Vĩnh Ninh, Sa Hà, Song Thành, Hoa Kiều, Hạnh Phúc, Kim Dương
Hương
Thác Khách Y
Đoàn trường binh đoàn
7, 8, 10, 12, 16, 9
Đồ Mộc Thư Khắc Nhai đạo
Cẩm Tú, Tiền Hải, Vĩnh An Bá
Trấn
Thảo Hồ, Long Khẩu, Tiền Hải, Vĩnh Hưng, Hưng An, Gia Hòa, Hà Đông, Hạ Hà
Đoàn trường binh đoàn
44, 49, 51, 53, Khách Lạp Bái Lặc trấn
Ngũ Gia Cừ Nhai đạo
Quân Khẩn Lộ, Thanh Hồ Lộ, Nhân Dân Lộ
Trấn
Ngô Đồng, Thái Gia Hồ
Đoàn trường binh đoàn
101
Bắc Đồn Đơn vị hành chính cấp hương
Khu trung tâm và các trấn Song Cừ, Phong Khánh, Hải Xuyên
Thiết Môn Quan Trấn
Bác Cổ Kỳ, Song Phong, Hà Bạn, Cao Kiều, Thiên Hồ, Khai Trạch, Mễ Lan, Kim Sơn, Nam Đồn
Song Hà Đơn vị hành chính cấp hương
Khu trung tâm và các trấn Song Kiều, Thạch Dục, Bác Hà, Song Nhạc; đoàn trường 86
Khả Khắc Đạt Lạp Đơn vị hành chính cấp hương
Khu trung tâm và các trấn Du Thụ Trang, Vi Hồ, Trường Phong; đoàn trường 66 (trấn Giới Lương Tử), 67
Côn Ngọc Đơn vị hành chính cấp hương
Khu trung tâm và các trấn Lão Binh, Côn Tuyền, Côn Mục, Ngọc Tuyền; đoàn trường 224
Hồ Dương Hà Đơn vị hành chính cấp hương
Khu trung tâm và các đoàn trường 125, 128, 129, 130
Tân Tinh Đơn vị hành chính cấp hương
Hoàng Điền, Hồng Tinh 1, Hồng Tinh 4, Hồng Tinh 2, Hồng Sơn

Tham khảoSửa đổi