Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Tây Tạng

bài viết danh sách Wikimedia

Tây TạngSửa đổi

Lạp Tát (Lhasa)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Lhasa (Lạp Tát) quản lí trực tiếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận và 5 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 62 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 14 nhai đạo, 12 trấn và 36 hương.
Thành Quan Nhai đạo
Bát Khuếch, Cát Nhật, Cát Băng Cương, Trát Tế, Công Đức Lâm, Dát Mã Cống Tang, Lưỡng Đảo, Kim Châu Tây Lộ, Thái Công Đường, Đoạt Để, Nương Nhiệt, Nạp Kim
Đôi Long Đức Khánh Nhai đạo
Đông Dát, Nãi Quỳnh, Dương Đạt, Liễu Ngô
Trấn
Cổ Vinh, Mã, Đức Khánh
Đạt Tư Trấn
Đức Khánh
Hương
Tháp Kiệt, Chương Đa, Đường Dát, Tuyết, Bang Đôi
Lâm Chu Trấn
Cam Đan Khúc Quả
Hương
Xuân Đôi, Tùng Bàn, Cường Dát, Tạp Tư, Biên Giao Lâm, Giang Nhiệt Hạ, A Lãng, Đường Cổ, Bàng Đa
Đương Hùng Trấn
Đương Khúc Tạp, Dương Bát Tỉnh
Hương
Cách Đạt, Ninh Trung, Công Đường, Long Nhân, Ô Mã Đường, Nạp Mộc Hồ
Ni Mộc Trấn
Tháp Vinh, Thôn Ba
Hương
Ma Giang, Phổ Tùng, Tạp Như, Ni Mộc, Tục Mại, Mạt Cổ
Khúc Thủy Trấn
Khúc Thủy, Đạt Dát
Hương
Tài Nạp, Nam Mộc, Nhiếp Đương, Trà Ba Lạp
Mặc Trúc Công Tạp Trấn
Công Tạp
Hương
Trát Tuyết, Môn Ba, Trát Tây Cương, Nhật Đa, Ni Mã Giang Nhiệt, Giáp Mã, Đường Gia

Nhật Khách Tắc (Xigazê)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Xigazê (Nhật Khách Tắc) quản lí trực tiếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 17 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 203 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 2 nhai đạo, 27 trấn và 174 hương.
Tang Châu Tư Nhai đạo
Thành Nam, Thành Bắc
Hương
Khúc Bố Hùng, Khúc Mỹ, Nhiếp Nhật Hùng, Giáp Thố Hùng, Nạp Nhĩ, Đông Dát, Biên Hùng, Giang Đương, Niên Mộc, Liên
Nam Mộc Lâm Trấn
Nam Mộc Lâm
Hương
Đạt Na, Tạp Tư, Đa Giác, Thu Mộc, Ngải Mã, Thổ Bố Gia, Tra Nhĩ, Tác Kim, Đạt Tư, Nô Mã, Nhiệt Đương, Lạp Bố Phổ, Phổ Đương, Nhân Đôi, Mang Nhiệt, Giáp Thố
Giang Tư Trấn
Giang Tư
Hương
Nạp Như, Tạp Mạch, Tạp Đôi, Tàng Cải, Nhật Lãng, Đạt Tư, Nhiệt Tác, Trọng Tư, Long Mã, Gia Khắc Tây, Tử Kim, Giang Nhiệt, Niên Hùng, Khang Trác, Kim Dát, Nhật Tinh, Xa Nhân, Nhiệt Long
Định Nhật Trấn
Hiệp Cách Nhĩ, Cương Dát
Hương
Trát Tây Tông, Nhung Hạt, Khúc Đương, Thố Quả, Khúc Lạc, Trường Sở, Ni Hạt, Trát Quả, Khắc Mã, Bồn Cát, Gia Thố
Tát Ca Trấn
Tát Ca, Cát Định
Hương
Hùng Mạch, Ma Bố Gia, Hùng Mã, Trát Tây, Xả Hưu, Tái, Lạp Tạc, Tra Vinh, Mộc Lạp
Lạp Tư Trấn
Khúc Hạ, Lạp Tư
Hương
Trát Tây Tông, Khúc Mã, Bành Thố Lâm, Trát Tây Cương, Liễu, Nhiệt Tát, Tích Khâm, Mang Phổ, Tra Vụ
Nganh Nhân Trấn
Tạp Dát, Tang Tang
Hương
Đạt Nhược, Cống Cửu Bố, Thố Mại, Hùng Ba, Tra Tư, A Mộc Hùng, Như Tát, Khổng Long, Ni Quả, Nhật Ngô Kỳ, Đa Bạch, Thiết Nhiệt, Thu Oa, Đạt Cư, Á Mộc
Tạ Thông Môn Trấn
Tạp Dát
Hương
Đạt Mộc Hạ, Tra Bố, Xuân Triết, Tắc Hứa, Nương Nhiệt, Thố Bố Tây, Nạp Đương, Thanh Đô, Thiết Quỳnh, Mỹ Ba Thiết Cần, Liệt Ba, Tháp Đinh, Vinh Mã, Thông Môn, Đạt Na Phổ, Đạt Na Đáp, Nam Mộc Thiết, Nhân Khâm Tắc
Bạch Lãng Trấn
Lạc Giang, Dát Đông
Hương
Ba Trát, Mã, Vượng Đan, Khúc Nô, Đỗ Quỳnh, Cường Đôi, Dát Phổ, Giả Hạ, Đông Hỉ
Nhân Bố Trấn
Đức Cát Lâm
Hương
Khang Hùng, Phổ Tùng, Mạt Đương, Nhiên Ba, Tra Ba, Thiết Oa, Mỗ, Nhân Bố
Khang Mã Trấn
Khang Mã
Hương
Nam Ni, Thiếu Cương, Khang Như, Tát Mã Đạt, Dát Lạp, Niết Như Đôi, Niết Như Mạch, Hùng Chương
Định Kết Trấn
Giang Dát, Trần Đường, Nhật Ốc
Hương
Xác Bố, Định Kết, Đa Bố Trát, Trát Tây Cương, Quỳnh Tư, Tát Nhĩ, Quách Gia
Trọng Ba Trấn
Mạt Dương
Hương
Lạp Nhượng, Quỳnh Quả, Á Nhiệt, Bố Đa, Thiên Cát, Nạp Cửu, Cát Lạp, Hoắc Nhĩ Ba, Long Cách Nhĩ, Cát Mã, Nhân Đa, Mạt Giang
Á Đông Trấn
Hạ Ti Mã, Mạt Lý
Hương
Hạ Á Đông, Thượng Á Đông, Khang Bố, Đôi Nạp, Cát Nhữ
Cát Long Trấn
Tông Dát, Cát Long
Hương
Soa Na, Chiết Ba, Cống Đương, Tát Lặc
Nhiếp Lạp Mộc Trấn
Nhiếp Lạp Mộc, Chương Mộc
Hương
Á Lai, Tỏa Tác, Nãi Long, Môn Bố, Ba Nhung
Tác Dát Trấn
Gia Gia
Hương
Xương Quả, Hùng Như, Lạp Tàng, Như Giác, Đạt Cát Lĩnh, Đán Dát, Hạ Như
Cương Ba Trấn
Cương Ba
Hương
Xương Long, Trực Khắc, Khổng Mã, Long Trung

Xương Đô (Qamdo)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Qamdo (Xương Đô) quản lí trực tiếp 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 10 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 134 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 27 trấn, 106 hương và 1 hương dân tộc.
Ca Nhã Trấn
Thành Quan, Nga Lạc, Ca Nhã
Hương
Mang Đạt, Ước Ba, Thỏa Bá, Lạp Đa, Diện Đạt, Dát Mã, Sài Duy, Nhật Thông, Như Ý, Ai Tây, Nhược Ba, Sa Cống
Giang Đạt Trấn
Giang Đạt, Cương Thác
Hương
Tạp Cống, Nham Bỉ, Đặng Kha, Sinh Đạt, Nương Tây, Tự Dát, Thanh Nê Động, Uông Bố Đỉnh, Đức Đăng, Đồng Phổ, Ba La
Cống Giác Trấn
Mạc Lạc
Hương
Tương Bì, Cáp Gia, Hùng Tùng, Lạp Thỏa, A Vượng, Mộc Hiệp, La Mạch, Sa Đông, Khắc Nhật, Tắc Ba, Mẫn Đô
Loại Ô Tề Trấn
Loại Ô Tề, Tang Đa
Hương
Giáp Tang Tạp, Trường Mao Lĩnh, Cương Sắc, Cát Đa, Tân Đạt, Tạp Mã Đa, Thượng Tạp, Y Nhật
Đinh Thanh Trấn
Đinh Thanh, Xích Độc
Hương
Giác Ân, Sa Cống, Đương Đôi, Tang Đa, Mộc Tháp, Bố Tháp, Ba Đạt, Cam Nham, Dát Tháp, Sắc Trát, Hiệp Hùng
Sát Nhã Trấn
Yên Đa, Hương Đôi, Cát Đường
Hương
Tông Sa, Tạp Cống, Vinh Chu, Ba Nhật, A Tư, Vương Tạp, Tân Tạp, Khẳng Thông, Khoách Đạt, Sát Lạp
Bát Túc Trấn
Bạch Mã, Bang Đạt, Nhiên Ô, Đồng Tạp
Hương
Quách Khánh, Lạp Căn, Ích Khánh, Cát Trung, Tạp Ngõa Bạch Khánh, Cát Đạt, Hạ Lý, Ủng, Ngõa, Lâm Tạp
Tả Cống Trấn
Vượng Đạt, Điền Thỏa
Hương
Đông Bá, Nhân Quả, Nhiễu Kim, Bích Thổ, Mỹ Ngọc, Trung Lâm Tạp, Hạ Lâm Tạp
Mang Khang Trấn
Dát Thác, Như Mỹ
Hương
Tác Đa Tây, Mãng Lĩnh, Tông Tây, Ngang Đa, Thố Ngõa, Lạc Ni, Qua Ba, Bang Đạt, Từ Trung, Khúc Đăng, Mộc Hứa, Trúc Ba Long, Khúc Tư Tạp
Hương dân tộc
Nạp Tây
Lạc Long Trấn
Tư Thác, Thạc Đốc, Khang Sa, Mã Lợi
Hương
Đạt Long, Tân Vinh, Bạch Đạt, Ngọc Tây, Tịch Cửu, Nga Tây, Trung Diệc
Biên Bá Trấn
Biên Bá, Thảo Tạp
Hương
Sa Đinh, Kim Lĩnh, Gia Cống, Mã Vũ, Nhiệt Ngọc, Ni Mộc, Mã Tú, Lạp Tư, Đô Ngõa

Lâm Chi (Nyingchi)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Nyingchi (Lâm Chi) quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 6 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 55 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 2 nhai đạo, 20 trấn, 30 hương và 3 hương dân tộc.
Ba Nghi Nhai đạo
Bạch Mã Cương, Giác Mộc
Trấn
Lâm Chi, Bách Ba, Bát Nhất, Lỗ Lãng
Hương
Bố Cửu, Mễ Thụy
Hương dân tộc
Canh Chương
Công Bố Giang Đạt Trấn
Công Bố Giang Đạt, Kim Đạt, Ba Hà
Hương
Chu Lạp, Thác Cao, Trọng Tát, Giang Đạt, Nương Bồ, Gia Hưng
Mễ Lâm Trấn
Mễ Lâm, Phái, Ngọa Long
Hương
Đan Nương, Trát Tây Nhiễu Đăng, Khương Nạp
Hương dân tộc
Nam Y
Mặc Thoát Trấn
Mặc Thoát
Hương
Gia Nhiệt Tát, Cam Đăng, Bang Tân, Cách Đương, Đức Hưng, Bối Băng
Hương dân tộc
Đạt Mộc
Ba Mật Trấn
Trát Mộc, Khuynh Đa, Tùng Tông
Hương
Dịch Cống, Ngọc Phổ, Khang Ngọc, Đa Cát, Ngọc Hứa, Bát Cái, Cổ
Sát Ngung Trấn
Trúc Ngõa Căn, Thượng Sát Ngung, Hạ Sát Ngung
Hương
Sát Ngõa Long, Cổ Lạp, Cổ Ngọc
Lãng Trấn
Lãng, Trọng Đạt, Động Dát
Hương
Lạp Da, Kim Đông, Đăng Mộc

Sơn Nam (Lhoka)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Lhoka (Sơn Nam) quản lí trực tiếp 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 11 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 83 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 1 nhai đạo, 23 trấn, 54 hương và 5 hương dân tộc.
Nãi Đông Nhai đạo
Trạch Đương
Trấn
Xương Châu
Hương
Á Đôi, Tác Châu, Đa Pha, Kết Ba, Pha Chương
Trát Nang Trấn
Trát Đường, Tang Da
Hương
Trát Kỳ, A Trát, Cát Nhữ
Cống Dát Trấn
Cát Hùng, Giáp Trúc, Kiệt Đức Tú, Cương Đôi, Giang Đường
Hương
Lãng Kiệt Học, Xương Quả, Đông Lạp, Khắc Tây
Tang Nhật Trấn
Tang Nhật
Hương
Tăng Kỳ, Bạch Đôi, Nhung
Quỳnh Kết Trấn
Quỳnh Kết
Hương
Gia Ma, Hạ Thủy, Lạp Ngọc
Khúc Tùng Trấn
Khúc Tùng, La Bố Sa
Hương
Hạ Giang, Khâu Đa Giang, Đôi Tùy
Thố Mỹ Trấn
Thố Mỹ, Triết Cổ
Hương
Nãi Tây, Cổ Đôi
Lạc Trát Trấn
Lạc Trát, Lạp Khang
Hương
Trát Nhật, Sắc, Sinh Cách, Biên Ba, Lạp Giao
Gia Tra Trấn
Gia Tra, An Nhiễu
Hương
Lạp Tuy, Thôi Cửu, Bá, Lãnh Đạt, Lạc Lâm
Long Tử Trấn
Long Tử, Nhật Đương
Hương
Liệt Mạch, Nhiệt Vinh, Tam An Khúc Lâm, Chuẩn Ba, Tuyết Tát, Trát Nhật, Ngọc Mạch, Gia Ngọc
Hương dân tộc
Đấu Ngọc
Thác Na Trấn
Thác Na
Hương
Tạp Đạt, Giác Lạp, Lãng Pha, Khúc Trác Mộc, Khố Cục
Hương dân tộc
Ma Ma, Cống Nhật, Cát Ba, Lặc
Lãng Tạp Tử Trấn
Lãng Tạp Tử, Đả Long
Hương
Trương Đạt, Luân Bố Khuyết, Đa Khước, Phổ Mã Giang Đường, A Trát, Tạp Long, Bạch Địa, Tạp Nhiệt

Na Khúc (Nagqu)Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Nagqu (Na Khúc) quản lí trực tiếp 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 10 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 114 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 25 trấn và 89 hương.
Sắc Ni Trấn
Na Khúc, La Mã, Cổ Lộ
Hương
Đạt Tát, Du Kháp, Hương Mậu, Na Yêu Thiết, Đạt Tiền, Lao Mạch, Khổng Mã, Ni Mã, Sắc Hùng
Gia Lê Trấn
A Trát, Gia Lê
Hương
Ni Ốc, Tàng Bỉ, Thố Đa, Hạ Mã, Lâm Đê, Mạch Địa Tạp, Nhung Đa, Cáp Quần
Bỉ Như Trấn
Bỉ Như, Hạ Khúc
Hương
Bạch Dát, Đạt Đường, Kháp Tắc, Trát Lạp, Dương Tú, Hương Khúc, Lương Khúc, Trà Khúc
Nhiếp Vinh Trấn
Nhiếp Vinh
Hương
Ni Mã, Sắc Khánh, Tang Vinh, Hạ Khúc, Bạch Hùng, Tác Hùng, Đương Mộc Giang, Tra Đương, Vĩnh Khúc
An Đa Trấn
Mạt Na, Cường Mã, Trát Nhân, Nhạn Thạch Bình
Hương
Đa Mã, Mã Khúc, Than Đôi, Bang Ái, Mã Vinh, Trát Khúc, Sắc Vụ, Thố Mã, Cương Ni
Thân Trát Trấn
Thân Trát, Hùng Mai
Hương
Hạ Quá, Tạp, Ba Trát, Tháp Nhĩ Mã, Mãi Ba, Mã Dược
Tác Trấn
Á Lạp, Vinh Bố
Hương
Nhược Đạt, Gia Cần, Xích Đa, Tây Xương, Giang Đạt, Nhiệt Ngõa, Dát Mỹ, Dát Mộc
Ban Qua Trấn
Phổ Bảo, Bắc Lạp, Đức Khánh, Giai Quỳnh
Hương
Ni Mã, Bảo Cát, Thanh Long, Mã Tiền, Môn Đương, Tân Cát
Ba Thanh Trấn
Lạp Tây, Tạp Sắc, Nhã An
Hương
Giang Miên, Mã Như, A Tú, Cống Nhật, Cương Thiết, Ba Thanh, Bản Tháp
Ni Mã Trấn
Ni Mã
Hương
Trác Ni, Đạt Quả, A Tác, Vinh Mã, Trung Thương, Lai Đa, Thân Á, Trác Ngõa, Nga Cửu, Văn Bộ, Giáp Cốc, Quân Thương, Cát Ngõa
Song Hồ Trấn
Thố Chiết La Mã
Hương
Hiệp Đức, Nhã Khúc, Dát Thố, Thố Chiết Cường Mã, Đa Mã, Ba Lĩnh

A Lý (Ngari)Sửa đổi

Địa khu Ngari (A Lý) quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là huyện. Các huyện này được chia thành 38 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 7 trấn và 31 hương.
Phổ Lan Trấn
Phổ Lan
Hương
Ba Dát, Hoắc Nhĩ
Trát Đạt Trấn
Thác Lâm
Hương
Tát Nhượng, Đạt Ba, Để Nhã, Hương Tư, Khúc Tùng, Sở Lỗ Tùng Kiệt
Cát Nhĩ Trấn
Sư Tuyền Hà
Hương
Côn Toa, Tả Tả, Môn Sĩ, Trát Tây Cương
Nhật Thổ Trấn
Nhật Thổ
Hương
Nhiệt Bang, Nhật Tùng, Đông Nhữ, Đa Mã
Cách Cát Trấn
Cách Cát
Hương
Hùng Ba, Á Nhiệt, Diêm Hồ, Văn Bố Đương Tang
Cải Tắc Trấn
Cải Tắc
Hương
Vật Mã, Tiên Khiển, Ma Mễ, Động Thố, Cổ Mỗ, Sát Bố
Thố Cần Trấn
Thố Cần
Hương
Từ Thạch, Khúc Lạc, Giang Nhượng, Đạt Hùng

Tham khảoSửa đổi