Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Tứ Xuyên

bài viết danh sách Wikimedia

Tứ XuyênSửa đổi

Thành ĐôSửa đổi

Thành phố cấp phó tỉnh Thành Đô quản lí 20 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 12 quận, 3 huyện và quản lí đại thể 5 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 261 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 161 nhai đạo và 100 trấn.
Cẩm Giang Nhai đạo
Cẩm Quan Dịch, Đông Hồ, Cẩm Hoa Lộ, Xuân Hi Lộ, Thư Viện Nhai, Ngưu Thị Khẩu, Sa Hà, Sư Tử Sơn, Thành Long Lộ, Liễu Giang, Tam Thánh
Thanh Dương Nhai đạo
Thảo Thị Nhai, Tây Ngự Hà, Thiếu Thành, Thảo Đường, Phủ Nam, Quang Hoa, Kim Sa, Hoàng Điền Bá, Tô Pha, Văn Gia, Thái Kiều, Khang Hà
Kim Ngưu Nhai đạo
Tây An Lộ, Tây Hoa, Hà Hoa Trì, Tứ Mã Kiều, Trà Điếm Tử, Phủ Cầm, Cửu Lý Đê, Ngũ Khối Thạch, Doanh Môn Khẩu, Kim Tuyền, Sa Hà Nguyên, Thiên Hồi Trấn, Phượng Hoàng Sơn
Vũ Hầu Nhai đạo
Tương Tẩy Nhai, Vọng Giang Lộ, Ngọc Lâm, Hỏa Xa Nam Trạm, Tấn Dương, Hồng Bài Lâu, Thốc Kiều, Cơ Đầu Kiều, Kim Hoa Kiều, Thốc Cẩm, Hoa Hưng, Phương Thảo Nhai, Tiêu Gia Hà, Thạch Dương, Quế Khê
Thành Hoa Nhai đạo
Mãnh Truy Loan, Song Kiều Tử, Phủ Thanh Lộ, Nhị Tiên Kiều, Khiêu Đặng Hà, Song Thủy Niễn, Vạn Niên Tràng, Bảo Hòa, Thanh Long, Long Đàm, Bạch Liên Trì
Long Tuyền Dịch Nhai đạo
Long Tuyền, Đại Diện, Thập Lăng, Đồng An, Tây Hà, Bách Hợp, Đông An
Trấn
Lạc Đái, Hồng An, Sơn Tuyền
Thanh Bạch Giang Nhai đạo
Đại Loan, Đại Đồng
Trấn
Di Mưu, Thành Sương, Diêu Độ, Thanh Tuyền, Phúc Hồng
Tân Đô Nhai đạo
Đại Phong, Tam Hà, Tân Đô, Tân Phồn, Thạch Bản Than, Ban Trúc Viên, Quế Hồ
Trấn
Thanh Lưu, Quân Truân
Ôn Giang Nhai đạo
Liễu Thành, Công Bình, Dũng Tuyền, Thiên Phủ, Kim Mã, Vĩnh Ninh
Trấn
Hòa Thịnh, Vạn Xuân, Thọ An
Song Lưu Nhai đạo
Đông Thăng, Tây Hàng Cảng, Hoa Dương, Trung Hòa, Cửu Giang, Hoàng Giáp, Di Tâm, Vạn An, Chính Hưng, Hưng Long, Tiên Trà, Tân Hưng, Tịch Điền, Thái Bình, Vĩnh Hưng
Trấn
Bành, Hoàng Long Khê, Vĩnh An, Hoàng Thủy
Bì Đô Nhai đạo
Bì Đồng, An Đức, Hồng Quang, Tê Phổ, Đức Nguyên, An Tĩnh, Đoàn Kết, Hợp Tác, Tây Viên
Trấn
Đường Xương, Tam Đạo Yển, Hữu Ái
Tân Tân Nhai đạo
Ngũ Tân, Phổ Hưng, Hoa Kiều, Hoa Nguyên
Trấn
Hưng Nghĩa, An Tây, Vĩnh Thương, Bảo Đôn
Kim Đường Nhai đạo
Triệu Trấn, Quan Thương, Tê Hiền, Cao Bản, Bạch Quả, Hoài Khẩu
Trấn
Ngũ Phượng, Tam Khê, Phúc Hưng, Kim Long, Triệu Gia, Trúc Cao, Chuyển Long, Thổ Kiều, Vân Hợp, Hựu Tân
Đại Ấp Nhai đạo
Tấn Nguyên, Sa Cừ, Thanh Hà
Trấn
Vương Tứ, Tân Tràng, Duyệt Lai, An Nhân, Xuất Giang, Hoa Thủy Loan, Tây Lĩnh, Hạc Minh
Bồ Giang Nhai đạo
Hạc Sơn, Thọ An
Trấn
Đại Đường, Triêu Dương Hồ, Tây Lai, Đại Hưng, Cam Khê, Thành Giai
Đô Giang Yển Nhai đạo
Khuê Quang Tháp, Hạnh Phúc, Quán Khẩu, Ngân Hạnh, Ngọc Đường, Bồ Dương
Trấn
Tụ Nguyên, Thiên Mã, Thạch Dương, Thanh Thành Sơn, Long Trì
Bành Châu Nhai đạo
Thiên Bành, Long Phong, Mông Dương, Trí Hòa
Trấn
Long Môn Sơn, Lệ Xuân, Cửu Xích, Thông Tế, Đan Cảnh Sơn, Ngao Bình, Quế Hoa, Bạch Lộc, Cát Tiên Sơn
Cung Lai Nhai đạo
Văn Quân, Lâm Cung, Cố Dịch, Dương An, Cao Canh, Khổng Minh
Trấn
Tang Viên, Bình Nhạc, Giáp Quan, Hỏa Tỉnh, Lâm Tế, Thiên Đài Sơn, Nam Bảo Sơn, Đại Đồng
Sùng Châu Nhai đạo
Sùng Dương, Dương Mã, Tam Giang, Giang Nguyên, Đại Hoa, Sùng Khánh
Trấn
Liêu Gia, Nguyên Thông, Quan Thắng, Hoài Viễn, Nhai Tử, Văn Tỉnh Giang, Bạch Đầu, Đạo Minh, Long Hưng
Giản Dương Nhai đạo
Giản Thành, Xạ Hồng Bá, Tân Thị, Đông Khê, Bình Tuyền, Thạch Kiều, Xích Thủy, Thạch Bàn, Dưỡng Mã, Giả Gia, Thạch Bản Đắng, Tam Xóa, Thảo Trì, Phúc Điền, Ngọc Thành, Đan Cảnh
Trấn
Dương Gia, Hòa Phong, Vân Long, Tam Tinh, Trấn Kim, Thạch Chung, Thi Gia, Tam Hợp, Bình Vũ, Đạp Thủy, Giang Nguyên, Dũng Tuyền, Lô Gia, Thanh Long, Cao Minh, Vũ Miếu, Tráng Khê, Hoành Duyên, Lôi Gia, Đồng Gia Canh, Hải Loa

Tự CốngSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tự Cống quản lí trực tiếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 4 quận và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 90 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 25 nhai đạo, 63 trấn và 2 hương.
Tự Lưu Tỉnh Nhai đạo
Ngũ Tinh Nhai, Đông Hưng Tự, Tân Nhai, Quách Gia Ao, Đan Quế, Học Uyển, Thư Bình, Hồng Kỳ, Cao Phong
Trấn
Trọng Quyền, Vinh Biên, Phi Long Hạp
Cống Tỉnh Nhai đạo
Tiểu Khê, Cống Tỉnh, Trường Thổ
Trấn
Ngải Diệp, Kiến Thiết, Long Đàm, Kiều Đầu, Ngũ Bảo, Liên Hoa, Thành Giai
Đại An Nhai đạo
Đại An, Long Tỉnh, Mã Trùng Khẩu, Lương Cao Sơn, Hòa Bình, Phượng Hoàng
Trấn
Đại Sơn Phô, Đoàn Kết, Tam Đa Trại, Hà Thị, Tân Điếm, Tân Dân, Ngưu Phật, Miếu Bá, Hồi Long
Duyên Than Nhai đạo
Vệ Bình, Đặng Quan
Trấn
Duyên Than, Hưng Long, Phú Toàn, Vĩnh An, Liên Lạc, Vương Tỉnh, Hoàng Thị, Ngõa Thị, Tiên Thị
Hương
Cửu Hồng
Vinh Nhai đạo
Ngô Đồng, Thanh Dương
Trấn
Húc Dương, Song Thạch, Đỉnh Tân, Nhạc Đức, Cổ Văn, Hà Khẩu, Tân Kiều, Chính Tử, Độ Giai, Đông Giai, Trường Sơn, Bảo Hoa, Lưu Giai, Lai Mưu, Song Cổ, Quan Sơn, Cao Sơn, Đông Hưng, Thiết Hán
Phú Thuận Nhai đạo
Phú Thế, Đặng Tỉnh Quan, Đông Hồ
Trấn
Tỳ Bà, Sư Thị, Kỵ Long, Đại Tự, Đồng Tự, Cổ Phật, Vĩnh Niên, Đâu Sơn, Bản Kiều, Phúc Thiện, Lý Kiều, Triệu Hóa, An Khê, Phi Long, Hoài Đức, Trường Than
Hương
Long Vạn

Phàn Chi HoaSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Phàn Chi Hoa quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 48 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 11 nhai đạo, 23 trấn, 5 hương và 9 hương dân tộc.
Đông Nhai đạo
Đại Độ Khẩu, Bỉnh Thảo Cương, Lộng Lộng Bình, Qua Tử Bình, Đông Hoa
Trấn
Ngân Giang
Tây Nhai đạo
Thanh Hương Bình, Ngọc Tuyền, Hà Môn Khẩu, Đào Gia Độ, Đại Bảo Đỉnh
Trấn
Cách Lý Bình
Nhân Hòa Nhai đạo
Đại Hà Trung Lộ
Trấn
Nhân Hòa, Bình Địa, Đại Điền, Phúc Điền, Đồng Đức, Kim Giang, Bố Đức, Tiền Tiến
Hương
Thái Bình, Vụ Bản, Trung Bá
Hương dân tộc
Đại Long Đàm, A Lạt
Mễ Dịch Trấn
Phàn Liên, Bính Cốc, Đắc Thạch, Tát Liên, Bạch Mã, Phổ Uy, Thảo Tràng
Hương dân tộc
Loan Khâu, Bạch Pha, Ma Lũng, Tân Sơn
Diêm Biên Trấn
Đồng Tử Lâm, Hồng Cách, Ngư Môn, Vĩnh Hưng, Tân Cửu, Huệ Dân
Hương
Cộng Hòa, Quốc Thắng
Hương dân tộc
Hồng Quả, Hồng Bảo, Ôn Tuyền, Cách Táp Lạt

Lô ChâuSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Lô Châu quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận và 4 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 126 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 26 nhai đạo, 92 trấn và 8 hương dân tộc.
Giang Dương Nhai đạo
Nam Thành, Bắc Thành, Đại Sơn Bình, Lân Ngọc, Lam Điền, Thiến Thảo, Hoa Dương, Thái An, Huống Tràng
Trấn
Hoàng Nghĩ, Thông Than, Giang Bắc, Phương Sơn, Đan Lâm, Phân Thủy Lĩnh
Nạp Khê Nhai đạo
An Phú, Vĩnh Ninh, Đông Thăng
Trấn
Đại Độ Khẩu, Hộ Quốc, Đả Cổ, Thượng Mã, Hợp Diện, Phong Nhạc, Bạch Tiết, Thiên Tiên, Tân Nhạc, Long Xa
Long Mã Đàm Nhai đạo
Tiểu Thị, Hồng Tinh, Liên Hoa Trì, La Hán, Ngư Đường, An Ninh, Thạch Động, Đặc Hưng
Trấn
Hồ Thị, Song Gia, Kim Long
Nhai đạo
Ngọc Thiềm
Trấn
Phúc Tập, Gia Minh, Dụ Tự, Đắc Thắng, Ngưu Than, Triệu Nhã, Huyền Than, Thái Phục, Vân Long, Thạch Kiều, Bì Lư, Kỳ Phong, Triều Hà, Vân Cẩm, Lập Thạch, Bách Hòa, Thiên Hưng, Phương Đông, Hải Triều
Hợp Giang Nhai đạo
Phù Dương, Lâm Cảng
Trấn
Vọng Long, Bạch Sa, Tiên Thị, Nghiêu Bá, Cửu Chi, Phượng Minh, Dung Sơn, Bạch Lộc, Cam Vũ, Phúc Bảo, Tiên Than, Đại Kiều, Xa Võng, Bạch Mễ, Pháp Vương Tự, Thần Tí Thành, Thạch Long, Chân Long, Lệ Giang
Tự Vĩnh Trấn
Tự Vĩnh, Giang Môn, Mã Lĩnh, Thiên Trì, Thủy Vĩ, Lưỡng Hà, Lạc Bặc, Hậu Sơn, Phân Thủy, Ma Ni, Xích Thủy, Long Phượng, Chính Đông, Quan Hưng, Hướng Lâm, Ma Thành, Đại Thạch, Hoàng Nê
Hương dân tộc
Hợp Nhạc, Bạch Tịch, Kiển Tào, Thủy Lạo, Thạch Sương Tử
Cổ Lận Nhai đạo
Chương Đức, Kim Lan, Vĩnh Nhạc
Trấn
Long Sơn, Thái Bình, Nhị Lang, Đại Thôn, Thạch Bảo, Đan Quế, Mao Khê, Quan Văn, Song Sa, Đức Diệu, Thạch Bình, Hoàng Hoa, Đông Tân, Tiêu Viên, Mã Đề, Hoàng Kinh, Bạch Nê
Hương dân tộc
Mã Tê, Tiễn Trúc, Đại Trại

Đức DươngSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Đức Dương quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 1 huyện và quản lí đại thể 3 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 84 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 13 nhai đạo, 67 trấn và 4 hương.
Tinh Dương Nhai đạo
Tinh Dương, Tinh Đông, Bát Giác Tỉnh, Đông Hồ, Thiên Nguyên, Hiếu Cảm
Trấn
Hoàng Hứa, Hiếu Tuyền, Bách Long, Đức Tân, Song Đông, Tân Trung, Hòa Tân
La Giang Trấn
Vạn An, Yên Gia, Kim Sơn, Lược Bình, Điều Nguyên, Tân Thịnh, Bạch Mã Quan
Trung Giang Trấn
Khải Giang, Nam Hoa, Hồi Long, Thông Tế, Vĩnh Thái, Hoàng Lộc, Tập Phượng, Phú Hưng, Tập Khánh, Hưng Long, Long Đài, Vĩnh An, Ngọc Hưng, Vĩnh Hưng, Duyệt Lai, Kế Giang, Thương Sơn, Quảng Phúc, Hội Long, Vạn Phúc, Phổ Hưng, Liên Hợp, Phùng Điếm, Tích Kim, Thái An, Đông Bắc
Hương
Bách Thụ, Bạch Quả, Vĩnh Phong, Thông Sơn
Quảng Hán Nhai đạo
Lạc Thành, Tân Phong, Kim Nhạn
Trấn
Tam Thủy, Liên Sơn, Cao Bình, Hướng Dương, Tiểu Hán, Kim Luân, Kim Ngư, Nam Phong, Tam Tinh Đôi
Thập Phương Nhai đạo
Phương Đình, Tạo Giác
Trấn
Lạc Thủy, Hòa Phong, Mã Tổ, Mã Tỉnh, Oanh Hoa, Nam Tuyền, Tiên Để, Sư Cổ
Miên Trúc Nhai đạo
Kiếm Nam, Tử Nham
Trấn
Cửu Long, Hán Vượng, Lộc Đường, Quảng Tế, Ngọc Tuyền, Tân Thị, Hiếu Đức, Phú Tân, Thập Địa, Thanh Bình

Miên DươngSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Miên Dương quản lí 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận, 4 huyện, 1 huyện tự trị và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 164 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 13 nhai đạo, 120 trấn, 17 hương và 14 hương dân tộc.
Phù Thành Nhai đạo
Thành Sương, Công Khu, Phổ Minh, Sang Nghiệp Viên, Thạch Đường, Thành Giao, Đường Tấn
Trấn
Phong Cốc, Thanh Nghĩa, Ngô Gia, Dương Gia, Tân Tạo, Vĩnh Hưng
Du Tiên Nhai đạo
Phù Giang, Phú Nhạc, Du Tiên, Xuân Lôi
Trấn
Thạch Mã, Tân Kiều, Ngụy Thành, Trầm Kháng, Trung Hưng, Tùng Ô, Tiểu Kiển, Tín Nghĩa, Tiên Hạc, Diêm Tuyền
An Châu Trấn
Tang Tảo, Hoa Cai, Hoàng Thổ, Tháp Thủy, Tú Thủy, Hà Thanh, Giới Bài, Sư Thủy, Thiên Phật
Hương
Cao Xuyên
Tam Đài Trấn
Đồng Xuyên, Tháp Sơn, Long Thụ, Thạch An, Phú Thuận, Tam Nguyên, Thu Lâm, Tân Đức, Tân Sinh, Lỗ Ban, Cảnh Phúc, Tử Hà, Quan Kiều, Thê Giang, Trung Tân, Cổ Tỉnh, Tây Bình, Bát Động, Nhạc An, Kiến Bình, Trung Thái, Kim Thạch, Tân Lỗ, Lưu Doanh, Linh Hưng, Lô Khê, Lập Tân, Vĩnh Minh, Kiến Trung, Lão Mã, Bắc Bá
Hương
Trung Hiếu, Đoạn Thạch
Diêm Đình Nhai đạo
Phượng Linh
Trấn
Vân Khê, Ngọc Long, Phú Dịch, Kim Khổng, Hoàng Điện, Cự Long, Cao Cừ, Nga Khê, Kỳ Bá, Văn Thông, Vĩnh Thái, Cửu Long, Tây Lăng, Luy Tổ
Hương
Liên Hoa
Hương dân tộc
Đại Hưng
Tử Đồng Trấn
Văn Xương, Trường Khanh, Hứa Châu, Lê Nhã, Ngọa Long, Quan Nghĩa, Mã Não, Thạch Ngưu, Tự Cường, Nhân Hòa, Song Bản, Kim Long, Văn Hưng, Diễn Vũ, Hoành Nhân
Hương
Bảo Thạch
Bình Vũ Trấn
Long An, Cổ Thành, Hưởng Nham, Đại Kiều, Thủy Tinh, Giang Du Quan
Hương
Cao Thôn, Bá Tử
Hương dân tộc
Tỏa Giang, Thổ Thành, Cựu Bảo, Khoát Đạt, Hoàng Dương Quan, Hổ Nha, Tứ Nhĩ, Bạch Mã, Mộc Tọa, Mộc Bì, Đậu Khấu, Bình Thông
Bắc Xuyên Trấn
Khúc Sơn, Lôi Cổ, Vĩnh Xương, Thông Tuyền, Vĩnh An, Vũ Lý, Quế Khê, Trần Gia Bá, Tiểu Bá
Hương
Tuyền Bình, Bạch Nê, Phiến Khẩu, Khai Bình, Bá Để, Bạch Thập, Thanh Phiến, Mã Tào, Đô Quán
Hương dân tộc
Đào Long
Giang Du Nhai đạo
Trung Bá
Trấn
Thái Bình, Tam Hợp, Hàm Tăng, Thanh Liên, Chương Minh, Long Phượng, Vũ Đô, Đại Khang, Tân An, Chiến Kỳ, Song Hà, Vĩnh Thắng, Tiểu Khê Bá, Hà Khẩu, Trọng Hoa, Hậu Bá, Nhị Lang Miếu, Mã Giác, Nhạn Môn, Tây Bình, Đại Yển, Phương Thủy
Hương
Phong Thuận

Quảng NguyênSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Quảng Nguyên quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận và 4 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 158 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 7 nhai đạo, 128 trấn, 21 hương và 2 hương dân tộc.
Lợi Châu Nhai đạo
Đông Bá, Gia Lăng, Hà Tây, Tuyết Phong, Nam Hà, Thượng Tây, Vạn Duyên
Trấn
Vinh Sơn, Đại Thạch, Bàn Long, Bảo Luân, Tam Đôi
Hương
Bạch Triêu, Kim Động, Long Đàm
Chiêu Hóa Trấn
Nguyên Bá, Vệ Tử, Vương Gia, Ma Than, Bách Lâm Câu, Thái Công, Hổ Khiêu, Hồng Nham, Chiêu Hóa, Thanh Ngưu, Xạ Tiễn, Thanh Thủy
Triều Thiên Trấn
Triều Thiên, Đại Than, Dương Mộc, Tằng Gia, Trung Tử, Sa Hà, Lưỡng Hà Khẩu, Vân Vụ Sơn, Thủy Ma Câu, Lý Gia
Hương
Ma Liễu, Lâm Khê
Vượng Thương Trấn
Đông Hà, Gia Xuyên, Mộc Môn, Bạch Thủy, Trương Hoa, Hoàng Dương, Phổ Tế, Tam Giang, Ngũ Quyền, Cao Dương, Song Hối, Anh Tụy, Quốc Hoa, Long Phượng, Cửu Long, Mễ Thương Sơn, Đại Đức, Đại Lưỡng, Thủy Ma, Diêm Hà, Thiên Tinh
Hương
Yến Tử, Mông Tử
Thanh Xuyên Trấn
Kiều Trang, Thanh Khê, Phòng Thạch, Quan Trang, Lương Thủy, Trúc Viên, Mộc Ngư, Sa Châu, Diêu Độ, Tam Oa, Kiến Phong, Nhạc An
Hương
Trà Bá, Khúc Hà, Thạch Bá, Thất Phật, Kỵ Mã, Quan Âm Điếm
Hương dân tộc
Hao Khê, Đại Viện
Kiếm Các Trấn
Phổ An, Long Nguyên, Diêm Điếm, Liễu Câu, Vũ Liên, Đông Bảo, Khai Phong, Nguyên Sơn, Diễn Thánh, Vương Hà, Công Hưng, Kim Tiên, Hương Trầm, Bạch Long, Hạc Linh, Dương Thôn, Dương Lĩnh, Giang Khẩu, Mộc Mã, Kiếm Môn Quan, Hán Dương, Hạ Tự, Đồ Sơn, Điếm Tử, Trương Vương, Diêu Gia, Nghĩa Hưng
Hương
Tứ Chung, Tiều Điếm
Thương Khê Trấn
Lăng Giang, Vân Phong, Đông Thanh, Bạch Kiều, Ngũ Long, Vĩnh Ninh, Uyên Khê, Tam Xuyên, Long Vương, Nguyên Bá, Hoán Mã, Kỳ Bình, Bạch Dịch, Li Giang, Văn Xương, Nhạc Đông, Thạch Mã, Vận Sơn, Đông Khê, Cao Pha, Long Sơn, Đình Tử, Bách Lợi, Hoàng Miêu Ô, Hà Địa
Hương
Bạch Hạc, Chiết Thủy, Nguyệt Sơn, Bạch Sơn, Bành Điếm, Kiều Khê

Toại NinhSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Toại Ninh quản lí 5 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 2 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 94 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 20 nhai đạo, 71 trấn và 3 hương.
Thuyền Sơn Nhai đạo
Nam Tân Lộ, Khải Toàn Lộ, Trấn Giang Tự, Dục Tài Lộ, Giới Phúc Lộ, Gia Hòa, Quảng Đức, Phú Nguyên Lộ, Linh Tuyền, Từ Âm, Cửu Liên, Nam Cường, Tây Ninh, Dương Độ
Trấn
Long Phượng, Nhân Lý, Vĩnh Hưng, Hà Sa, Tân Kiều, Quế Hoa, Lão Trì, Bảo Thăng, Bắc Cố
Hương
Đường Gia
An Cư Nhai đạo
Nhu Cương, Phượng Hoàng
Trấn
An Cư, Đông Thiền, Phân Thủy, Thạch Động, Lan Giang, Bảo Thạch, Bạch Mã, Trung Hưng, Hoành Sơn, Hội Long, Tam Gia, Ngọc Phong, Tây Mi, Ma Khê, Tụ Hiền, Thường Lý
Bồng Khê Nhai đạo
Phổ An
Trấn
Xích Thành, Tân Hội, Văn Tỉnh, Minh Nguyệt, Thường Nhạc, Thiên Phúc, Hồng Giang, Bảo Phạm, Đại Thạch, Cát Tường, Minh Phượng, Nhậm Long, Tam Phượng, Bồng Nam, Quần Lợi, Kim Kiều, Hòe Hoa
Hương
Hà Diệp, Cao Thăng
Đại Anh Nhai đạo
Diêm Tỉnh
Trấn
Bồng Lai, Long Thịnh, Hồi Mã, Thiên Bảo, Hà Biên, Trác Đồng Tỉnh, Ngọc Phong, Tượng Sơn, Kim Nguyên
Xạ Hồng Nhai đạo
Thái Hòa, Bình An
Trấn
Vũ An, Đại Du, Quảng Hưng, Kim Hoa, Đà Bài, Thái Ất, Kim Gia, Phục Hưng, Thiên Tiên, Nhân Hòa, Thanh Cương, Dương Khê, Hương Sơn, Minh Tinh, Phù Tây, Đồng Xạ, Tào Bi, Quan Thăng, Văn Thăng, Đông Nhạc, Cù Hà

Nội GiangSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Nội Giang quản lí 5 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 2 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 80 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 12 nhai đạo và 68 trấn.
Thị Trung Nhai đạo
Thành Đông, Thành Tây, Ngọc Khê, Bài Lâu, Nhạc Hiền
Trấn
Bạch Mã, Sử Gia, Lăng Gia, Triêu Dương, Vĩnh An, Toàn An, Long Môn
Đông Hưng Nhai đạo
Đông Hưng, Tây Lâm, Tân Giang, Thắng Lợi, Cao Kiều
Trấn
Điền Gia, Quách Bắc, Cao Lương, Bạch Hợp, Thuận Hà, Song Tài, Dương Gia, Ti Mộc, Thạch Tử, Vĩnh Hưng, Bình Thản, Song Kiều, Phú Khê, Vĩnh Phúc
Uy Viễn Trấn
Nghiêm Lăng, Tân Điếm, Hướng Nghĩa, Giới Bài, Long Hội, Cao Thạch, Đông Liên, Trấn Tây, Sơn Vương, Quan Anh Than, Tân Tràng, Liên Giới, Việt Khê, Tiểu Hà
Tư Trung Trấn
Trọng Long, Quy Đức, Ngư Khê, Thiết Phật, Cầu Khê, Long Kết, La Tuyền, Phát Luân, Ngân Sơn, Thái Bình, Thủy Nam, Tân Kiều, Minh Tâm Tự, Song Hà, Công Dân, Long Giang, Song Long, Cao Lâu, Trần Gia, Mạnh Đường, Mã An, Sư Tử
Long Xương Nhai đạo
Cổ Hồ, Kim Nga
Trấn
Hưởng Thạch, Thánh Đăng, Hoàng Gia, Song Phượng, Long Thị, Giới Thị, Thạch Niễn, Thạch Yến Kiều, Hồ Gia, Vân Đỉnh, Phổ Nhuận

Lạc SơnSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Lạc Sơn quản lí 11 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 4 quận, 4 huyện, 2 huyện tự trị và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 132 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 11 nhai đạo, 103 trấn, 16 hương và 2 hương dân tộc.
Thị Trung Nhai đạo
Đại Phật, Thông Giang, Hải Đường, Lục Tâm, Toàn Phúc
Trấn
Mưu Tử, Thổ Chủ, Bạch Mã, Mao Kiều, Thanh Bình, Tô Kê, Thủy Khẩu, An Cốc, Miên Trúc, Bình Hưng, Duyệt Lai, Kiếm Phong
Sa Loan Nhai đạo
Đồng Hà
Trấn
Sa Loan, Gia Nông, Thái Bình, Phúc Lộc, Ngưu Thạch, Hồ Lô, Đạp Thủy, Chẩn Khê
Ngũ Thông Kiều Trấn
Trúc Căn, Ngưu Hoa, Kim Túc, Kim Sơn, Tây Bá, Quan Anh, Thái Kim, Thạch Lân
Kim Khẩu Hà Trấn
Vĩnh Hòa, Kim Hà
Hương
Vĩnh Thắng
Hương dân tộc
Hòa Bình, Cộng An
Kiền Vi Trấn
Ngọc Tân, Hiếu Cô, Thạch Khê, Thanh Khê, La Thành, Ba Câu, Long Khổng, Định Văn, Vũ Vu, Ngọc Bình, Đại Hưng, Cửu Tỉnh, Thiết Lô, Thọ Bảo, Song Khê
Tỉnh Nghiên Nhai đạo
Nghiên Thành
Trấn
Mã Đạp, Trúc Viên, Nghiên Kinh, Chu Pha, Thiên Phật, Vương Thôn, Tam Giang, Đông Lâm, Tập Ích, Thuần Phục, Bảo Ngũ, Trấn Dương, Cao Phượng, Môn Khảm
Giáp Giang Nhai đạo
Thanh Y, Yên Thành
Trấn
Hoàng Thổ, Cam Giang, Ngô Tràng, Mộc Thành, Hoa Đầu, Tân Tràng, Mã Thôn
Mộc Xuyên Trấn
Mộc Khê, Vĩnh Phúc, Đại Nam, Tiễn Bản, Chu Bá, Hoàng Đan, Lợi Điếm, Phú Tân
Hương
Để Bảo, Dương Thôn, Cao Duẩn, Tỳ Trúc, Vũ Thánh
Nga Biên Trấn
Sa Bình, Đại Bảo, Mao Bình, Ngũ Độ, Tân Lâm, Hắc Trúc Câu, Hồng Kỳ
Hương
Nghi Bình, Dương Hà, Tân Tràng, Bình Đẳng, Kim Nham, Lặc Ô
Mã Biên Trấn
Dân Kiến, Vinh Đinh, Hạ Khê, Tô Bá, Yên Phong, Lao Động, Kiều Bá, Kiến Thiết, Dân Chủ, Mai Lâm, Tuyết Khẩu Sơn, Tam Hà Khẩu
Hương
Đại Trúc Bảo, Cao Trác Doanh, Vĩnh Hồng
Nga Mi Sơn Nhai đạo
Thắng Lợi, Nga Sơn
Trấn
Tuy Sơn, Cao Kiều, La Mục, Cửu Lý, Long Trì, Phù Khê, Song Phúc, Quế Hoa Kiều, Đại Vi, Hoàng Loan
Hương
Long Môn

Nam SungSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Nam Sung quản lí 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận, 5 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 242 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 42 nhai đạo, 162 trấn, 37 hương và 1 hương dân tộc.
Thuận Khánh Nhai đạo
Trung Thành, Bắc Thành, Tây Thành, Đông Nam, Vũ Phượng, Tân Kiến, Hoa Phượng, Hòa Bình Lộ, Oanh Khê, Kinh Khê, Tây Sơn, Bàn Tăng
Trấn
Cộng Hưng, Kim Đài, Lô Khê, Lý Gia, Song Kiều, Ngư Khê
Hương
Tân Phục
Cao Bình Nhai đạo
Bạch Tháp, Thanh Khê, Tiểu Long, Long Môn, Thanh Liên, Đô Kinh, Lão Quân, Loa Khê
Trấn
Giang Lăng, Sát Nhĩ, Đông Quan, Trường Nhạc, Thắng Quan, Khuyết Gia, Thạch Khuê, Thanh Cư, Hội Long, Tẩu Mã
Hương
Phật Môn
Gia Lăng Nhai đạo
Hỏa Hoa, Đô Úy, Văn Phong, Tây Hưng, Nam Hồ
Trấn
Khúc Thủy, Lý Độ, Cát An, Long Lĩnh, Kim Phượng, An Phúc, An Bình, Thế Dương, Đại Thông, Nhất Lập, Long Bàn, Lý Bá, Kim Bảo, Tam Hội, Song Quế, Thất Bảo Tự, Hà Tây
Hương
Diêm Khê, Đại Hưng
Nam Bộ Nhai đạo
Tân Giang, Thục Bắc, Mãn Phúc, Nam Long
Trấn
Lão Nha, Vĩnh Định, Bi Viện, Tạ Hà, Bàn Long, Thiết Phật Đường, Thạch Hà, Vương Gia, Phú Lợi, Nam Mộc, Trường Bình, Đông Bá, Hà Bá, Định Thủy, Đại Vương, Hoàng Kim, Lưu Mã, Kiến Hưng, Tam Quan, Phục Hổ, Song Phật, Hoa Quán, Đại Kiều, Đại Hà, Vạn Niên, Thăng Chung, Thăng Thủy, Đại Bình, Thần Bá, Bát Nhĩ Hồ, Thạch Long, Tây Thủy, Đồng Bình
Hương
Ngũ Linh, Tiểu Nguyên, Hoành Quan, Song Phong, Thái Hà
Doanh Sơn Nhai đạo
Tuy An, Lãng Trì, Thành Nam
Trấn
Lục Tỉnh, Đông Thăng, Lạc Thị, Hoàng Độ, Tiểu Kiều, Linh Thứu, Lão Lâm, Mộc Ô, Tiêu Thủy, Song Lưu, Lục Thủy, Liệu Diệp, Tân Điếm, Hồi Long, Tinh Hỏa, Tây Kiều, Vọng Long Hồ, Thanh Sơn
Hương
Mộc Đỉnh, Minh Đức, Thái Bồng, Bách Lâm, Duyệt Trung, Đại Miếu, An Hóa, Thanh Thủy
Bồng An Nhai đạo
Chu Khẩu, Tương Như
Trấn
Cẩm Bình, Cự Long, Chính Nguyên, Kim Khê, Từ Gia, Hà Thư, Lợi Khê, Long Tàm, Dương Gia, La Gia, Phúc Đức, Ngân Hán, Hưng Vượng, Mục Bá
Hương
Bình Đầu, Tiên Điếm, Kim Giáp, Tân Viên, Thạch Khổng
Nghi Lũng Nhai đạo
Độ Môn
Trấn
Kim Thành, Tân Chính, Mã An, Vĩnh Nhạc, Nhật Hưng, Thổ Môn, Phục Hưng, Quan Tử, Tiên Phong, Tam Giao, Hồi Xuân, Liễu Ô, Nghĩa Lộ, Lập Sơn, Tam Hà, Ngõa Tử, Đại Dần, Nhị Đạo, Tái Kim, Đinh Tự Kiều, Đại Nghi, Trương Công, Ngũ Phúc, Dương Kiều, Bảo Bình, Văn Tinh, Song Thắng, Vĩnh Quang, Tư Đức
Hương
Đồng Cổ, Phượng Nghi, Phúc Lâm, Lai Nghi, Bản Kiều, Ba Tiêu, Sài Tỉnh
Tây Sung Nhai đạo
Nam Đài, Tấn Thành
Trấn
Thái Bình, Đại Toàn, Tiên Lâm, Cổ Lâu, Nghĩa Hưng, Quan Văn, Phượng Minh, Thanh Sư, Hòe Thụ, Minh Long, Song Phượng, Cao Viện, Nhân Hòa, Đa Phù, Liên Trì, Thường Lâm
Hương
Chiêm Sơn, Tường Long, Xa Long, Đông Thái, Quán Ô
Lãng Trung Nhai đạo
Bảo Ninh, Sa Khê, Thất Lý, Giang Nam, Hà Khê
Trấn
Bành Thành, Bách Ô, Phi Phượng, Tư Y, Văn Thành, Nhị Long, Thạch Than, Lão Quan, Long Tuyền, Thiên Phật, Vọng Ô, Diệu Cao, Hồng Sơn, Thủy Quan, Kim Ô, Ngọc Đài, Mộc Lan, Ngũ Mã, Thiên Cung
Hương
Kiều Lâu, Phong Chiêm, Hạc Phong
Hương dân tộc
Bác Thụ

Mi SơnSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Mi Sơn quản lí trực tiếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận và 4 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 80 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 13 nhai đạo, 62 trấn và 5 hương.
Đông Pha Nhai đạo
Thông Huệ, Đại Thạch Kiều, Tô Từ
Trấn
Thái Hòa, Thượng Nghĩa, Đa Duyệt, Tần Gia, Vạn Thắng, Tư Mông, Tu Văn, Tùng Giang, Sùng Lễ, Phú Ngưu, Vĩnh Thọ, Tam Tô, Phục Hưng
Bành Sơn Nhai đạo
Phượng Minh, Thanh Long, Quan Âm, Tạ Gia, Giang Khẩu
Trấn
Cẩm Giang, Công Nghĩa, Hoàng Phong
Nhân Thọ Nhai đạo
Văn Lâm, Phổ Ninh, Hoài Nhân, Thị Cao
Trấn
Văn Cung, Hòa Gia, Long Mã, Phương Gia, Đại Hóa, Cao Gia, Lộc Gia, Bảo Phi, Chương Gia, Từ Hàng, Uông Dương, Chung Tường, Thủy Kiến, Mãn Tỉnh, Phú Gia, Long Chính, Hắc Long Than, Bắc Đấu, Bảo Mã, Châu Gia, Tào Gia, Tạ An, Tân Điếm, Ngẫu Đường, Bản Kiều, Quý Bình
Hương
Ngu Thừa, Thanh Cương
Hồng Nhã Trấn
Chỉ Qua, Hồng Xuyên, Dư Bình, Tào Ngư Than, Trung Bảo, Đông Nhạc, Liễu Giang, Cao Miếu, Ngõa Ốc Sơn, Thất Lý Bình, Tương Quân, Trung Sơn
Đan Lăng Trấn
Nhân Mỹ, Dương Trường, Trương Trường, Tề Nhạc
Hương
Thuận Long
Thanh Thần Nhai đạo
Thanh Trúc
Trấn
Hán Dương, Thụy Phong, Tây Long, Cao Đài
Hương
Bạch Quả, La Ba

Nghi TânSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Nghi Tân quản lí trực tiếp 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận và 7 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 136 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 14 nhai đạo, 105 trấn, 5 hương và 12 hương dân tộc.
Thúy Bình Nhai đạo
Tây Giao, An Phụ, Bạch Sa Loan, Tượng Tị, Sa Bình, Hợp Giang Môn, Đại Quan Lâu, Song Thành
Trấn
Lý Trang, Thái Bá, Kim Bình, Mưu Bình, Lý Đoan, Tông Tràng, Tống Gia, Tư Pha, Bạch Hoa, Song Nghị, Vĩnh Hưng, Kim Thu Hồ
Nam Khê Nhai đạo
Nam Khê, La Long, Tiên Nguyên
Trấn
Lưu Gia, Giang Nam, Đại Quan, Uông Gia, Hoàng Sa, Tiên Lâm, Trường Hưng, Bùi Thạch
Tự Châu Nhai đạo
Bách Khê, Nam Ngạn, Triệu Tràng
Trấn
Nam Quảng, Quan Âm, Hoành Giang, Liễu Gia, Nê Khê, Quyết Khê, Thương Châu, Cao Tràng, An Biên, Song Long, Hợp Thập, Chương Hải
Hương
Long Trì, Phượng Nghi
Giang An Trấn
Giang An, Hồng Kiều, Di Nhạc, Lưu Canh, Ngũ Khoáng, Nghênh An, Tịch Giai Sơn, Thiết Thanh, Tứ Diện Sơn, Đại Tỉnh, Dương Xuân, Đại Diệu, Nhân Hòa, Hạ Trường
Trường Ninh Trấn
Trường Ninh, Mai Đồng, Song Hà, Đồng Để, Hoa Than, Trúc Hải, Lão Ông, Cổ Hà, Long Đầu, Đồng Cổ, Tỉnh Giang, Đồng La, Mai Bạch
Cao Trấn
Văn Giang, Khánh Phù, Sa Hà, Gia Nhạc, La Tràng, Tiêu Thôn, Khả Cửu, Lai Phục, Nguyệt Giang, Thắng Thiên, Phục Hưng, Lạc Nhuận, Khánh Lĩnh
Củng Trấn
Củng Tuyền, Tuần Tràng, Hiếu Nhi, Để Động, Thượng La, Lạc Biểu, Lạc Hợi, Vương Gia, Mộc Than, Tào Doanh
Hương dân tộc
Ngọc Hòa, La Độ, Quan Đấu
Quân Liên Trấn
Quân Liên, Đằng Đạt, Tuần Ti, Mộc Ái, Trấn Chu, Hao Bá, Đại Tuyết Sơn
Hương
Nhạc Nghĩa, Phong Nhạc
Hương dân tộc
Đoàn Lâm, Liên Hợp, Cao Bình
Hưng Văn Trấn
Cổ Tống, Bặc Vương Sơn, Cộng Nhạc, Liên Hoa, Cửu Ti Thành, Thạch Hải, Chu Gia, Ngũ Tinh
Hương dân tộc
Đại Bá, Đại Hà, Kỳ Lân, Tiên Phong
Bình Sơn Trấn
Cẩm Bình, Tân Thị, Trung Đô, Long Hoa, Đại Thừa, Tân An, Thư Lâu, Bình Sơn
Hương
Hạ Khê
Hương dân tộc
Bình Biên, Thanh Bình

Quảng AnSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Quảng An quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 3 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 123 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 15 nhai đạo, 98 trấn và 10 hương.
Quảng An Nhai đạo
Nùng Hồi, Bắc Thần, Quảng Phúc, Vạn Thịnh, Trung Kiều, Tảo Sơn
Trấn
Quan Thịnh, Hiệp Hưng, Nùng Khê, Duyệt Lai, Hưng Bình, Tỉnh Hà, Hoa Kiều, Long Đài, Tiêu Khê, Hằng Thăng, Thạch Duẩn, Bạch Thị, Đại An, Xuyên Thạch, Đại Long, Đông Nhạc
Hương
Long An, Bành Gia, Bạch Mã
Tiền Phong Nhai đạo
Khuê Các, Đại Phật Tự, Long Đường, Tân Kiều
Trấn
Quế Hưng, Quan Các, Quảng Hưng, Đại Thị, Quan Đường, Hộ An, Long Than, Hổ Thành
Nhạc Trì Nhai đạo
Cửu Long, Triêu Dương
Trấn
Hoa Viên, Bình Than, Long Khổng, Trấn Dụ, Bạch Miếu, Dậu Khê, Đồng Hưng, Hưng Long, Tần Khê, Cố Huyền, Cẩu Giác, Thiên Bình, Thạch Ô, Kiều Gia, La Độ, Dụ Dân, Trung Hòa, Tân Tràng, Phổ An, Lâm Khê, Tây Bản, Tề Phúc, Phục Long
Hương
Hoàng Long, Ngư Phong
Vũ Thắng Trấn
Duyên Khẩu, Trung Tâm, Liệt Diện, Phi Long, Nhạc Thiện, Vạn Thiện, Long Nữ, Tam Khê, Tái Mã, Thắng Lợi, Kim Ngưu, Thanh Bình, Nhai Tử, Vạn Long, Lễ An, Hoa Phong, Bảo Châm Tắc, Thạch Bàn, Minh Chung
Hương
Chân Tĩnh, Mãnh Sơn, Song Tinh, Cổ Tượng
Lân Thủy Trấn
Đỉnh Bình, Thành Bắc, Thành Nam, Cam Tử, Quan Âm Kiều, Mưu Gia, Hợp Lưu, Đàn Đồng, Cao Than, Cửu Long, Ngự Lâm, Viên Thị, Phong Hòa, Bát Nhĩ, Thạch Vĩnh, Hưng Nhân, Vương Gia, Thạch Chỉ, Tam Cổ, Lưỡng Hà, Thái Hòa, Xuân Mộc, Lương Bản, Phục Thịnh, Lê Gia
Hoa Dinh Nhai đạo
Song Hà, Cổ Kiều, Hoa Long
Trấn
Thiên Trì, Lộc Thị, Vĩnh Hưng, Minh Nguyệt, Dương Hòa, Cao Hưng, Khê Khẩu, Khánh Hoa
Hương
Hồng Nham

Đạt ChâuSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Đạt Châu quản lí 7 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 4 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 198 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 20 nhai đạo, 149 trấn, 25 hương và 4 hương dân tộc.
Thông Xuyên Nhai đạo
Đông Thành, Tây Thành, Triêu Dương, Phượng Tây, Phượng Bắc
Trấn
La Giang, Bồ Gia, Phục Hưng, Song Long, Giang Lăng, Bi Miếu, Bàn Thạch, Đông Nhạc, Tử Đồng, Bắc Sơn, Kim Thạch, Thanh Ninh
Hương
An Vân
Đạt Xuyên Nhai đạo
Tam Lý Bình, Thúy Bình, Thạch Bản, Minh Nguyệt Giang, Dương Liễu
Trấn
Đình Tử, Phúc Thiện, Ma Liễu, Đại Thụ, Nam Nhạc, Vạn Gia, Cảnh Thị, Bách Tiết, Triệu Gia, Hà Thị, Kim Ô, Độ Thị, Quản Thôn, Thạch Khê, Thạch Kiều, Bảo Tử, Bình Than, Song Miếu, Triệu Cố, Kiều Loan, Đại Yển, Quán Tử
Hương
An Nhân, Long Hội, Hổ Nhượng, Mễ Thành
Tuyên Hán Nhai đạo
Đông Hương, Bồ Giang
Trấn
Quân Đường, Thanh Khê, Phổ Quang, Thiên Sinh, Bách Thụ, Ba Tiêu, Nam Bá, Ngũ Bảo, Phong Thành, Thổ Hoàng, Hoa Cảnh, Phiền Khoái, Tân Hoa, Hoàng Kim, Hồ Gia, Mao Bá, Đại Thành, Hạ Bát, Tháp Hà, Trà Hà, Hán Khê, Hồng Phong, Bạch Mã, Đào Hoa, Mã Độ Quan, Miếu An, Thượng Hạp, Nam Bình
Hương
Lão Quân, Hoàng Thạch, Thạch Thiết
Hương dân tộc
Tam Đôn, Tất Thụ, Long Tuyền, Độ Khẩu
Khai Giang Nhai đạo
Tông Thành
Trấn
Tân Ninh, Phổ An, Hồi Long, Vĩnh Hưng, Giảng Trị, Cam Đường, Nhậm Thị, Quảng Phúc, Trường Lĩnh, Bát Miếu, Linh Nham
Hương
Mai Gia
Đại Trúc Nhai đạo
Trúc Dương, Đông Liễu, Bạch Tháp
Trấn
Ô Mộc, Đoàn Bá, Dương Gia, Thanh Hà, Bách Lâm, Thạch Hà, Trung Hoa, Thạch Kiều Phô, Quan Âm, Chu Gia, Thạch Tử, Văn Tinh, Mụ Mụ, Âu Gia, Miếu Bá, Thanh Thủy, Nguyệt Hoa, Cao Minh, Đồng Gia, Thiên Thành, Tứ Hợp, Vĩnh Thắng
Hương
Triêu Dương, An Cát, Bát Độ, Dương Thông, Xuyên Chủ
Cừ Nhai đạo
Cừ Giang, Cừ Nam, Thiên Tinh
Trấn
Lâm Ba, Thổ Khê, Tam Hối, Văn Sùng, Dũng Hưng, Quý Phúc, Nham Phong, Tĩnh Biên, Thanh Khê Tràng, Bảo Thành, Hữu Khánh, Tiên Độ, Lang Gia, Lý Độ, Trung Than, Tam Bản, Phong Nhạc, Lý Phức, Hợp Lực, Thanh Long, Quyển Đồng, Vọng Khê, Long Phượng, Tân Thị, Vạn Thọ, Cừ Bắc, Định Viễn, Đông An
Hương
Báo Ân, An Bắc, Đại Nghĩa, Cự Quang, Vọng Giang, Củng Thị
Vạn Nguyên Nhai đạo
Cổ Đông Quan
Trấn
Thái Bình, Thanh Hoa, Cựu Viện, La Văn, Hà Khẩu, Thảo Bá, Trúc Dục, Đại Trúc, Hoàng Chung, Quan Độ, Bạch Sa, Sa Than, Thạch Oa, Bát Đài, Thạch Đường, Thiết Khoáng, Đại Sa, Ngụy Gia, Bạch Quả, Trường Bá, Tỉnh Khê, Ưng Bối, Vĩnh Ninh, Cố Quân, Hắc Bảo Sơn
Hương
Phong Dũng, Tằng Gia, Ngọc Đái, Miếu Tử, Tử Khê

Nhã AnSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Nhã An quản lí trực tiếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận và 6 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 96 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 10 nhai đạo, 57 trấn, 17 hương và 12 hương dân tộc.
Vũ Thành Nhai đạo
Đông Thành, Tây Thành, Hà Bắc, Thanh Giang, Đại Hưng
Trấn
Thảo Bá, Thượng Lý, Yến Tràng, Đa Doanh, Bích Phong Hạp, Vọng Ngư, Chu Công Sơn, Bát Bộ
Danh Sơn Nhai đạo
Vĩnh Hưng, Mông Dương
Trấn
Bách Trượng, Xa Lĩnh, Mã Lĩnh, Tân Điếm, Mông Đỉnh Sơn, Hắc Trúc, Hồng Tinh, Trung Phong, Mao Hà, Tiền Tiến, Vạn Cổ
Huỳnh Kinh Nhai đạo
Nghiêm Đạo
Trấn
Hoa Than, Long Thương Câu, Ngưu Bối Sơn, Tân Thiêm, Thanh Long, Huỳnh Hà, Ngũ Hiến Hương
Hương
An Tĩnh, Tứ Bình
Hương dân tộc
Dân Kiến, Bảo Phong
Hán Nguyên Trấn
Phú Lâm, Cửu Tương, Ô Tư Hà, Nghi Đông, Phú Trang, Thanh Khê, Đại Thụ, Hoàng Mộc, Đường Gia, Phú Tuyền, An Nhạc, Tiền Vực
Hương
Phú Hương, Mã Liệt, Hà Nam, Sái Kinh
Hương dân tộc
Tiểu Bảo, Phiến Mã, Nê Mỹ, Vĩnh Lợi, Thuận Hà
Thạch Miên Nhai đạo
Tân Miên
Trấn
Hồi Long, Mỹ La, An Thuận Tràng
Hương
Vĩnh Hòa, Nghênh Chính, Phong Nhạc
Hương dân tộc
Giải Loa, Lật Tử Bình, Tân Dân, Thảo Khoa, Vương Cương Bình
Thiên Toàn Trấn
Thành Sương, Thủy Dương, Tư Kinh, Lạt Bá Hà, Tiểu Hà, Nhân Nghĩa, Tân Tràng
Hương
Nhạc Anh, Tân Hoa, Hưng Nghiệp
Lô Sơn Nhai đạo
Lô Dương
Trấn
Phi Tiên Quan, Song Thạch, Thái Bình, Đại Xuyên, Tư Diên, Long Môn
Hương
Bảo Thịnh
Bảo Hưng Trấn
Mục Bình, Linh Quan, Lũng Đông
Hương
Phong Dũng Trại, Khao Thích, Ngũ Long, Đại Khê

Ba TrungSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Ba Trung quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận và 3 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 136 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 14 nhai đạo, 116 trấn và 6 hương.
Ba Châu Nhai đạo
Đông Thành, Tây Thành, Hồi Phong, Giang Bắc, Đãng Lương, Ngọc Đường
Trấn
Đại Mao, Thanh Giang, Thủy Ninh, Hóa Thành, Tằng Khẩu, Lương Vĩnh, Tam Giang, Đỉnh Sơn, Đại La, Tảo Lâm, Bình Lương, Quang Huy, Phượng Khê, Thiên Mã Sơn
Hương
Đại Hòa, Bạch Miếu
Ân Dương Nhai đạo
Đăng Khoa, Văn Trị, Ti Thành
Trấn
Minh Dương, Ngọc Sơn, Ngư Khê, Hoa Tùng, Liễu Lâm, Hạ Bát Miếu, Trà Bá, Thượng Bát Miếu, Quan Công, Hưng Long, Song Thắng, Quần Nhạc, Doãn Gia, Cửu Trấn, Tuyết Sơn
Thông Giang Nhai đạo
Bích Châu
Trấn
Nặc Giang, Dân Thắng, Hỏa Cự, Quảng Nạp, Thiết Phật, Ma Thạch, Chí Thành, Hồng Khẩu, Sa Khê, Ngõa Thất, Vĩnh An, Thiết Khê, Phù Dương, Nặc Thủy Hà, Mao Dục, Nê Khê, Lưỡng Hà Khẩu, Bản Kiều Khẩu, Tân Tràng, Dương Bách, Tam Khê, Xuân Tại, Long Phượng Tràng, Không Sơn, Xướng Ca, Trần Hà, Thanh Dục, Hưng Long, Yên Khê, Trường Bình
Hương
Tùng Khê, Thắng Lợi
Nam Giang Nhai đạo
Tập Châu
Trấn
Sa Hà, Trường Xích, Chính Trực, Đại Hà, Quang Vụ Sơn, Hạ Lưỡng, Cản Tràng, Dương Bá, Thiên Trì, Quan Bá, Hồng Quang, Nguyên Đàm, Xích Khê, Bát Miếu, Song Lưu, Bình Hà, Kiều Đình, Hòa Bình, Hầu Gia, Nhân Hòa, Cao Tháp, Hưng Mã, Quan Môn, Thạch Than, Cao Kiều, Quý Dân, Quan Lộ, Vân Đỉnh, Công Sơn
Hương
Đoàn Kết, Thần Môn
Bình Xương Nhai đạo
Đồng Châu, Kim Bảo, Giang Khẩu
Trấn
Hưởng Than, Tây Hưng, Phật Lâu, Bạch Y, Hàm Thủy, Nhạc Gia, Lan Thảo, Tứ Mã, Nguyên Sơn, Vân Đài, Khâu Gia, Bút Sơn, Trấn Long, Đắc Thắng, Linh Sơn, Thổ Hưng, Vọng Kinh, Long Cương, Bản Miếu, Nê Long, Thanh Vân, Đại Trại, Thổ Ô, Ti Ngạn, Phấn Bích, Tam Thập Nhị Lương, Giang Gia Khẩu, Nham Khẩu

Tư DươngSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tư Dương quản lí trực tiếp 3 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 89 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 9 nhai đạo, 67 trấn và 13 hương.
Nhạn Giang Nhai đạo
Liên Hoa, Tam Hiền Từ, Tư Khê, Sư Tử Sơn, Bảo Liên
Trấn
Nhạn Giang, Tùng Đào, Bảo Đài, Lâm Giang, Bảo Hòa, Lão Quân, Trung Hòa, Đan Sơn, Tiểu Viện, Kham Gia, Ngũ Hoàng, Thạch Lĩnh, Đông Phong, Nam Tân, Phong Dụ, Nghênh Tiếp, Tường Phù
An Nhạc Nhai đạo
Nhạc Thành, Thạch Kiều
Trấn
Nhạc Dương, Uyên Đại, Thông Hiền, Long Đài, Diêu Thị, Lâm Phượng, Mao Gia, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thuận, Thạch Dương, Lưỡng Bản Kiều, Hộ Long, Lý Gia, Nguyên Bá, Hưng Long, Thiên Lâm, Trấn Tử, Văn Hóa, Chu Lễ, Tuần Long, Hoa Nghiêm, Ngọa Phật, Trường Hà Nguyên, Trung Nghĩa, Hộ Kiến, Nam Huân, Tư Hiền, Thanh Lưu, Hiệp Hòa, Triêu Dương, Càn Long, Đại Bình
Hương
Lai Phượng, Thiên Mã, Vân Phong, Nhạc Tân, Đông Thắng, Cao Thăng, Hoành Miếu, Bạch Tháp Tự, Song Long Nhai, Hợp Nghĩa, Thiên Phật, Củng Kiều
Lạc Chí Nhai đạo
Thiên Trì, Nam Tháp
Trấn
Thạch Phật, Hồi Lan, Thạch Thoan, Đồng Gia, Bảo Lâm, Đại Phật, Lương An, Kim Thuận, Trung Hòa Tràng, Lao Động, Trung Thiên, Phật Tinh, Bàn Long, Đông Sơn, Thông Lữ, Cao Tự, Long Môn, Thịnh Trì
Hương
Song Hà Tràng

A Bá (Ngawa)Sửa đổi

Châu tự trị dân tộc Tạng-Khương Ngawa (A Bá) quản lí trực tiếp 13 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện và 12 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 174 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 82 trấn, 91 hương và 1 hương dân tộc.
Mã Nhĩ Khang Trấn
Mã Nhĩ Khang, Tùng Cương, Sa Nhĩ Tông
Hương
Toa Ma, Bạch Loan, Đảng Bá, Mộc Nhĩ Tông, Cước Mộc Túc, Long Nhĩ Giáp, Đại Tàng, Khang Sơn, Thảo Đăng, Nhật Bộ
Vấn Xuyên Trấn
Uy Châu, Ánh Tú, Ngọa Long, Thủy Ma, Tuyền Khẩu, Tam Giang, Cảnh Đạt, Miên Ty, Bá Châu
Trấn
Tạp Cốc Não, Mễ Á La, Cổ Nhĩ Câu, Tiết Thành, Đào Bình, Phác Đầu
Hương
Cam Bảo, Bồ Khê, Thượng Mạnh, Hạ Mạnh, Thông Hóa
Mậu Trấn
Phượng Nghi, Nam Tân, Điệp Khê, Phú Thuận, Thổ Môn, Oa Để, Sa Bá, Vị Môn, Hắc Hổ, Câu Khẩu, Xích Bất Tô
Tùng Phan Trấn
Tiến An, Xuyên Chủ, Thanh Vân, Mao Nhi Cái, Trấn Giang Quan, Hồng Thổ, Tiểu Hà
Hương
An Hoành, Trấn Bình, Dân Giang, Đại Tính, Bạch Dương, Tiểu Tính, Yến Vân, Hoàng Long, Hạ Bát Trại
Hương dân tộc
Thập Lý
Cửu Trại Câu Trấn
Chương Trát, Nam Bình, Song Hà, Hắc Hà, Vật Giác
Hương
Vĩnh Hòa, Bạch Hà, Bảo Hoa, Quách Nguyên, Thảo Địa, Ngọc Ngõa, Đại Lục
Kim Xuyên Trấn
Quan Âm Kiều, An Ninh, Lặc Ô, Mã Nại
Hương
Sa Nhĩ, Khánh Ninh, Lạc Nhĩ, Hà Đông, Hà Tây, Tập Mộc, Tát Ngõa, Tạp Lạp Cước, Nga Nhiệt, Nhị Dát Lý, A Khoa Lý, Tạp Tát, Tằng Đạt, Độc Tùng, Mao Nhật
Tiểu Kim Trấn
Mỹ Hưng, Tứ Cô Nương Sơn, Lưỡng Hà Khẩu, Đạt Duy, Ốc Nhật, Trạch Lũng, Bát Giác
Hương
Sùng Đức, Tân Kiều, Mỹ Ốc, Sa Long, Nhật Nhĩ, Kết Tư, Mộc Pha, Phủ Biên, Oa Để, Hãn Ngưu, Phan An
Hắc Thủy Trấn
Lô Hoa, Tạp Long, Sắc Nhĩ Cổ, Tây Nhĩ, Mộc Tô, Sa Thạch Đa, Tri Mộc Lâm, Trát Oa
Hương
Ngõa Bát Lương Tử, Thạch Điêu Lâu, Long Bá, Lạc Đa, Duy Cổ, Tình Lãng, Từ Bá
Nhưỡng Đường Trấn
Nam Mộc Đạt, Trung Nhưỡng Đường, Cương Mộc Đạt
Hương
Bồ Tây, Tông Khoa, Thạch Lý, Ngô Y, Thượng Đỗ Kha, Nhung Mộc Đạt, Ca Đa, Thượng Nhưỡng Đường
A Bá Trấn
A Bá, Giả Lạc, Mạch Nhĩ Mã, Hà Chi, Các Mạc, An Khương
Hương
Mạch Côn, Long Tàng, Cầu Cát Mã, Tứ Oa, An Đấu, Kha Hà, Khoa Sa, Tra Lý, Nhung An
Nhược Nhĩ Cái Trấn
Đạt Trát Tự, Đường Khắc, Hồng Tinh, Hạt Mạn, Ba Tây, A Tây, Thiết Bố
Hương
Mạch Khê, Nộn Oa, Chiêm Oa, Hàng Trát, Cầu Cát, Bao Tọa
Hồng Nguyên Trấn
Cung Khê, Xoát Kinh Tự, Ngõa Thiết, An Khúc, Sắc Địa, Long Nhật
Hương
Giang Nhung, Tra Nhĩ Mã, A Mộc, Mạch Oa

Cam Tư (Garzê)Sửa đổi

Châu tự trị dân tộc Tạng Garzê (Cam Tư) quản lí trực tiếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện và 17 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 289 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 2 nhai đạo, 110 trấn, 174 hương và 3 hương dân tộc.
Khang Định Nhai đạo
Lô Thành, Du Lâm
Trấn
Cô Cha, Tân Đô Kiều, Tháp Công, Sa Đức, Kim Thang, Giáp Căn Bá, Cống Dát Sơn, Ngư Thông
Hương
Nhã Lạp, Mạch Băng, Phủng Tháp, Phổ Sa Nhung, Cát Cư, Hạp Ba, Khổng Ngọc
Lô Định Trấn
Lô Kiều, Lãnh Thích, Hưng Long, Ma Tây, Yến Tử Câu, Đắc Thỏa, Phanh Bá, Đức Uy
Hương
Lam An
Đan Ba Trấn
Chương Cốc, Ba Để, Cách Thập Trát, Đông Cốc, Mặc Nhĩ Đa Sơn, Giáp Cư, Cách Tông, Bán Phiến Môn, Đan Đông
Hương
Ba Vượng, Toa Pha, Thái Bình Kiều
Cửu Long Trấn
Hạp Nhĩ, Yên Đại, Tam Ô, Tuyết Oa Long, Loan Bá, Thang Cổ, Ô Lạp Khê, Khôi Đa, Nãi Cừ
Hương
Tam Nham Long, Thượng Đoàn, Bát Oa Long, Hồng Bá
Hương dân tộc
Tử Nhĩ, Tiểu Kim, Đóa Lạc
Nhã Giang Trấn
Hà Khẩu, Hạp Lạp, Tây Nga Lạc, Hồng Long, Ma Lang Thố, Ba Tư Hà
Hương
Bát Giác Lâu, Phổ Ba Nhung, Chúc Tang, Mễ Long, Bát Y Nhung, Nha Y Hà, Đức Soa, Kha Lạp, Ngõa Đa, Mộc Nhung
Đạo Phu Trấn
Tiên Thủy, Bát Mỹ, Á Trác, Ngọc Khoa, Trọng Ni, Thái Ninh, Ngõa Nhật
Hương
Ma Tư, Khổng Sắc, Cát Tạp, Trát Tha, Hạ Tha, Mộc Như, Giáp Tư Khổng, Thất Mỹ, Ngân Ân, Long Đăng, Sắc Tạp, Sa Trùng
Lô Hoắc Trấn
Tân Đô, Chu Uy, Hà Lạp Đà, Thượng La Kha Mã
Hương
Nê Ba, Nhã Đức, Lạc Thu, Nhân Đạt, Đán Đô, Sung Cổ, Canh Tri, Tạp Nương, Tông Tháp, Tông Mạch, Hạ La Kha Mã
Cam Tư Trấn
Cam Tư, Tra Long, Lai Mã
Hương
Hạp Lạp, Sắc Tây Để, Nam Đa, Sinh Khang, Cống Long, Trát Khoa, Tích Sắc, Tạp Công, Nhân Quả, Tha Bá, Đình Tạp, Hạ Hùng, Tứ Thông Đạt, Đoạt Đa, Nê Kha, Trà Trát, Đại Đức, Tạp Long
Tân Long Trấn
Như Long, Lạp Nhật Mã, Đại Cái, Thông Tiêu, Sắc Uy, Vưu Lạp Tây
Hương
Sa Đôi, Nhiễu Lỗ, Bác Mỹ, Tử Tha Tây, Hòa Bình, Lạc Cổ, Hùng Long Tây, Ma Nhật, Hữu Nghị, Ngân Đa
Đức Cách Trấn
Canh Khánh, Mã Ni Cán Qua, Trúc Khánh, A Tu, Thác A, Mạch Túc, Đả Cổn, Cung Ô, Ôn Tha, Trung Trát Khoa
Hương
Nhạc Ba, Bát Bang, Bạch Ô, Uông Bố Đỉnh, Kha Lạc Động, Tạp Tùng Độ, Nga Nam, Nga Chi, Ngọc Long, Nhiên Cô, Niên Cổ, Lãng Đa, Á Đinh
Bạch Ngọc Trấn
Kiến Thiết, A Sát, Hà Pha, Cái Ngọc
Hương
Kim Sa, Nhung Cái, Chương Đô, Ma Nhung, Nhiệt Gia, Đăng Long, Tặng Khoa, Ma Cung, Liêu Tây, Nạp Tháp, An Tư, Sa Mã
Thạch Cừ Trấn
Ni Hạp, Lạc Tu, Sắc Tu, Hà Trát, Ôn Ba, Mông Nghi, A Nhật Trát
Hương
Chân Đạt, Bôn Đạt, Chính Khoa, Đức Vinh Mã, Trường Sa Cống Mã, Hạp Y, Cách Mạnh, Tân Vinh, Nghi Ngưu, Khởi Ổ, Trường Tu Cống Mã, Trường Sa Cán Mã, Trường Tu Cán Mã, Ngõa Tu
Sắc Đạt Trấn
Sắc Kha, Ông Đạt, Lạc Nhược, Nê Đóa, Giáp Học
Hương
Khắc Quả, Nhiên Sung, Khang Lặc, Đại Chương, Đại Tắc, Á Long, Tháp Tử, Niên Long, Hoắc Tây, Húc Nhật, Dương Các
Lý Đường Trấn
Cao Thành, Giáp Oa, Cách Nhiếp, Mộc Lạp, Quân Bá, Lạp Ba, Giác Ngô
Hương
Cáp Y, Mạc Bá, Á Hỏa, Nhung Bá, Hạp Oa, Bôn Qua, Thôn Qua, Hòa Ni, Khúc Đăng, Thượng Mộc Lạp, Trạc Tang, Tàng Bá, Cách Mộc, Mạch Oa, Đức Vu
Ba Đường Trấn
Hạ Cung, Trung Cha, Thố Lạp, Giáp Anh, Địa Vu
Hương
Lạp Oa, Trúc Ba Long, Tô Oa Long, Xương Ba, Á Nhật Cống, Ba Mật, Mạc Đa, Tùng Đa, Ba Qua Khê, Trà Lạc, Liệt Y, Đức Đạt
Hương Thành Trấn
Hương Ba Lạp, Thanh Đức, Nhiệt Đả
Hương
Sa Cống, Thủy Oa, Nhiên Ô, Động Tùng, Định Ba, Chính Đấu, Bạch Y
Đạo Thành Trấn
Kim Châu, Hương Cách Lý Lạp, Tang Đôi, Cát Hạp, Cát Thông
Hương
Tỉnh Mẫu, Cự Long, Đặng Pha, Mộc Lạp, Xích Thổ, Mông Tự, Các Tạp, Nga Nha Đồng
Đắc Vinh Trấn
Ngõa Tạp, Bạch Tùng, Nhật Vũ, Thái Dương Cốc
Hương
Từ Long, Bôn Đô, Bát Nhật, Cổ Học, Cống Ba, Tỳ Vu

Lương SơnSửa đổi

Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn quản lí trực tiếp 17 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện, 15 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 433 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 16 nhai đạo, 145 trấn, 259 hương và 13 hương dân tộc.
Tây Xương Nhai đạo
Bắc Thành, Tây Thành, Đông Thành, Trường An, Tân Thôn, Hải Nam, Mã Đạo
Trấn
Lễ Châu, An Ninh, Xuyên Hưng, Hoàng Liên Quan, Hữu Quân, Thái Hòa, An Cáp, A Thất, Chương Mộc Thiến, Lang Hoàn, Ba Nhữ
Hương
Tứ Hợp, Khai Nguyên, Đại Hưng, Kinh Cửu, Mã An Sơn
Hương dân tộc
Dụ Long, Cao Thảo
Diêm Nguyên Nhai đạo
Diêm Tỉnh
Trấn
Vệ Thành, Mai Vũ, Bạch Ô, Thụ Hà, Hoàng Thảo, Bình Xuyên, Lô Cô Hồ, Quan Địa, Mai Tử Bình, Nhuận Diêm, Trường Bách, Giáp Mễ, Miên Nha, Diêm Đường, Kim Hà, Long Đường, Hưng Long
Hương
Đằng Kiều, Điền Loan, Hữu Sở, Ốc Để, Oa Lý
Hương dân tộc
Đại Pha
Đức Xương Nhai đạo
Đức Châu, Xương Châu
Trấn
Vĩnh Lang, Nhạc Dược, Ma Lật, Tỳ Đạt, Ba Động, Hắc Long Đàm, Thiết Lô, Nhiệt Hà
Hương dân tộc
Nam Sơn, Kim Sa
Hội Lý Nhai đạo
Thành Bắc, Thành Nam, Cổ Thành
Trấn
Lộc Hán, Lê Khê, Thông An, Thái Bình, Ích Môn, Lục Thủy, Tân Phát, Vân Điện, Quan Hà, Chương Quan, Mộc Cổ, Lục Hoa, Tiểu Hắc Thiến
Hương
Nội Đông, Thụ Bảo, Tào Nguyên
Hương dân tộc
Tân An
Hội Đông Nhai đạo
Ngư Thành, Kim Giang
Trấn
Sâm Ngư Hà, Duyên Tử, Đổ Cách, Khương Châu, Ô Đông Đức, Thảng Đường, Thiết Liễu, Dát Cát, Mãn Ngân Câu, Tân Nhai, Lỗ Cát, Đại Sùng, Tùng Bình
Hương
Lão Quân Than, Giang Tây Nhai, Lưu Cô, Dã Tô
Ninh Nam Trấn
Tùng Tân, Trúc Thọ, Hoa Đạn, Bạch Hạc Than, Tây Dao, Đại Đồng, Kỵ Loa Câu, Bào Mã, Hạnh Phúc, Thạch Lê, Lục Thiết, Ninh Viễn, Câu Nhạc
Phổ Cách Trấn
Phổ Cơ, Kiều Oa, Loa Kế Sơn
Hương
Vĩnh An, Hướng Dương, Văn Bình, Lê An, Hoa Sơn, Đông Sơn, Đại Bình, Huy Long, Lạc Ô Câu, Vũ Thủy, Cam Thiên Địa, Lạc Ô, Mạnh Cam, Đặc Tư, Cát Nhạc, Đặc Khẩu, Da Để, Giáp Thiết, Ngõa Lạc, Cáp Lực Lạc, Thái Tử, Chúc Liên, Lưu Gia Bình, Nguyệt Ngô, Đặc Bổ, Ngũ Đạo Thiến, Đặc Nhĩ Quả, Đại Tào, Mã Hồng, Lạc Cam, Hồng Mạc Y Đạt
Bố Tha Trấn
Đặc Mộc Lý, Long Đàm, Tha Giác
Hương
Mộc Nhĩ, Cửu Đô, Lạp Đạt, Ô Khoa, Sa Lạc, Lạc Cổ, Bổ Nhĩ, Giác Tát, Mỹ Tát, Lạp Quả, Ô Y, Lãng Châu, Bao Cốc, Hợp Tỉnh, La Gia Bình, Ngưu Giác Loan, Bổ Lạc, Hỏa Liệt, Nhạc An, Tứ Khỏa, Địa Lạc, Nga Lý Bình, Ngõa Đô, Thải Cáp, Ủy Chích Lạc, Liên Bổ, Cơ Chích
Kim Dương Trấn
Thiên Địa Bá, Phái Lai, Lô Cảo, Đối Bình
Hương
Đào Bình, Nhiệt Thủy Hà, Mã Y Túc, Hồng Phong, Nhĩ Giác Tây, Nhiệt Kha Giác, Giáp Y, Mộc Phủ, Trại Tử, Tắc Tổ, Cơ Giác, Tiểu Ngân Mộc, Xuân Giang, Hồng Liên, Thanh Tùng, Phóng Mã Bình, Ngạnh Bảo, Sơn Giang, Lạc Giác, Hướng Lĩnh, Cốc Đức, Cao Phong, Lão Trại Tử, Đức Khê, Nam Ngõa, Y Mạc Hợp, Thổ Câu, Bính Để, Y Đạt, Ti Oa
Chiêu Giác Trấn
Tân Thành
Hương
Thành Bắc, Thụ Bình, Cốc Khúc, Đạt Lạc, Long Ân, Mỹ Cam, Tứ Khai, Đại Bá, Địa Mạc, Liễu Thả, Bác Lạc, Khố Mạc, Giải Phóng, Tam Cương, Sái Lạp Địa Pha, Tam Xóa Hà, Ni Địa, Oản Hán, Đường Thả, Cửu Đặc Lặc Cổ, Xỉ Khả Ba Tây, Đặc Khẩu Giáp Cốc, Trúc Hạch, A Tịnh Lạc Cổ, Cách Ngô, Đặc Bố Lạc, Khánh Hằng, Lạp Nhất Mộc, Sắc Để, Bổ Ước, Bỉ Nhĩ, Khố Y, Kim Khúc, Nghi Mục Địa, Ba Lạc, Ương Ma Tô, Tắc Phổ, Vĩnh Nhạc, Thả Mạc, Cam Đa Lạc Cổ, Chi Nhĩ Mạc, Long Câu, Nhật Cáp, Cáp Cam
Hỷ Đức Trấn
Quang Minh, Miện Sơn, Hồng Mạc, Lưỡng Hà Khẩu, Mễ Thị, Lạc Cáp, Ni Ba
Hương
Lạp Khắc, Tắc Ước, Hạ Ba Lạc, Lỗ Cơ, Lý Tử, Bắc Sơn, Tây Hà, Thả Tha, Bác Lạc Lạp Đạt, Sa Mã Lạp Đạt, Ba Cửu, Lạc Mạc, Y Lạc, Nhiệt Kha Y Đạt, Ngạch Ni, Nhạc Vũ
Miện Ninh Nhai đạo
Cao Dương
Trấn
Mạn Thủy Loan, Đại Kiều, Phục Hưng, Lô Cô, Di Hải, Thạch Long, Hà Biên, Cẩm Bình, Lý Trang, Huệ An, Hoành Mô, Trạch Viễn, Nhược Thủy, Miên Sa, Ma Phòng Câu
Hương
Tân Hưng, Kiện Mỹ
Hương dân tộc
Hòa Ái
Việt Tây Trấn
Việt Thành, Trung Sở, Tân Dân, Nãi Thác, Phổ Hùng, Đại Thụy, Trúc A Giác, Thư Cổ, Y Lạc Địa Bá, Nam Thiến
Hương
Tân Hương, Mã Tha, Đinh Sơn, Đại Hoa, Hà Đông, Tây Sơn, Bản Kiều, Ngõa Nham, Đại Truân, Bạch Quả, Mai Hoa, Lạp Phổ, Thiết Tây, Nhĩ Giác, Tứ Cam Phổ, Cống Mạc, Lạp Bạch, Nhạc Thanh Địa, Đức Cát, Nhĩ Tái, Bảo Thạch, Ngũ Lý Phiến, Ngõa Phổ Mạc, Thân Quả, Ngõa Khúc Giác, Thân Phổ, Lạp Cát
Hương dân tộc
Bảo An
Cam Lạc Trấn
Tân Thị Bá, Điền Bá, Hải Đường, Cát Mễ, Tư Giác, Phổ Xương, Ngọc Điền, Ô Sử Đại Kiều, Tô Hùng
Hương
Tân Trà, Đoàn Kết, Dát Nhật, Sa Đại
Mỹ Cô Trấn
Ba Phổ
Hương
Giác Lạc, Tỉnh Diệp Đặc Tây, Hợp Cô Lạc, Ba Cổ, Nông Tác, Tá Qua Y Đạt, Tử Uy, Y Lạc Lạp Đạt, Điển Bổ, Cáp Lạc, Ngưu Ngưu Bá, Nhĩ Hợp, Trúc Khố, Hậu Cổ Mạc, Hậu Bá Nãi Tha, Thải Hồng, Tô Lạc, Cửu Khẩu, Lạc Nga Y Cam, Lạp Mộc A Giác, Lạc Mạc Y Đạt, Liễu Hồng, Nhạc Ước, Nhĩ Kỳ, Ngõa Cổ, Nga Khúc Cổ, Bỉnh Đồ, Tha Mộc, Ni Cáp, Long Môn, Y Quả Giác, Sái Khố, Ngõa Tây, Thụ Oa, Long Oa
Lôi Ba Trấn
Cẩm Thành, Tây Ninh, Vấn Thủy, Hoàng Lang, Kim Sa, Vĩnh Thịnh, Độ Khẩu, Mã Cảnh Tử, Thượng Điền Bá, Ngõa Cương, Bảo Sơn
Hương
Thiến Khẩu, Cam Tử, Quế Hoa, Sơn Lăng Cương, Cốc Đôi, Lạp Mễ, Thiên Vạn Quán, Mạc Hồng, Ba Cô, Tạp Cáp Lạc
Mộc Lý Trấn
Kiều Ngõa, Ngõa Hán, Trà Bố Lãng, Nhã Lung Giang, Thủy Lạc, Liệt Ngõa
Hương
Bác Khoa, Ninh Lãng, Y Cát, Ly Ngưu Bình, Lý Tử Bình, Tây Thu, Khắc Nhĩ, Tam Giác Nha, Khỏa Ba, Tạp Lạp, Hậu Sở, Sa Loan, Mạch Nhật, Đông Lãng, Đường Ương, Bác Oa
Hương dân tộc
Nga Á, Ốc Cước, Hạng Cước, Bạch Điêu, Cố Tăng

Tham khảoSửa đổi