Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Thượng Hải

bài viết danh sách Wikimedia

Thượng HảiSửa đổi

Thành phố trực thuộc Trung ương Thượng Hải quản lí trực tiếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là quận. Các quận này được chia thành 215 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 107 nhai đạo, 106 trấn và 2 hương.
Hoàng Phố Nhai đạo
Nam Kinh Đông Lộ, Ngoại Than, Bán Tùng Viên Lộ, Tiểu Đông Môn, Dự Viên, Lão Tây Môn, Ngũ Lý Kiều, Đả Phổ Kiều, Hoài Hải Trung Lộ, Thụy Kim Nhị Lộ
Từ Hối Nhai đạo
Thiên Bình Lộ, Hồ Nam Lộ, Tà Thổ Lộ, Phong Lâm Lộ, Trường Kiều, Điền Lâm, Hồng Mai Lộ, Khang Kiện Tân Thôn, Từ Gia Hối, Lăng Vân Lộ, Long Hoa, Tào Hà Kính
Trấn
Hoa Kính
Trường Ninh Nhai đạo
Hoa Dương Lộ, Giang Tô Lộ, Tân Hoa Lộ, Chu Gia Kiều, Thiên Sơn Lộ, Tiên Hà Tân Thôn, Hồng Kiều, Trình Gia Kiều, Bắc Tân Kính
Trấn
Tân Kính
Tĩnh An Nhai đạo
Giang Ninh Lộ, Thạch Môn Nhị Lộ, Nam Kinh Tây Lộ, Tĩnh An Tự, Tào Gia Độ, Thiên Mục Tây Lộ, Bắc Trạm, Bảo Sơn Lộ, Cộng Hòa Tân Lộ, Đại Ninh Lộ, Bành Phổ Tân Thôn, Lâm Phần Lộ, Chỉ Giang Tây Lộ
Trấn
Bành Phổ
Phổ Đà Nhai đạo
Tào Dương Tân Thôn, Trường Phong Tân Thôn, Trường Thọ Lộ, Cam Tuyền Lộ, Thạch Tuyền Lộ, Nghi Xuyên Lộ, Vạn Lý, Chân Như Trấn
Trấn
Trường Chinh, Đào Phổ
Hồng Khẩu Nhai đạo
Âu Dương Lộ, Khúc Dương Lộ, Quảng Trung Lộ, Gia Hưng Lộ, Lương Thành Tân Thôn, Tứ Xuyên Bắc Lộ, Bắc Ngoại Than, Giang Loan Trấn
Dương Phố Nhai đạo
Định Hải Lộ, Bình Lương Lộ, Giang Phổ Lộ, Tứ Bình Lộ, Khổng Giang Lộ, Trường Bạch Tân Thôn, Diên Cát Tân Thôn, Ân Hành, Đại Kiều, Ngũ Giác Tràng, Tân Giang Loan Thành, Trường Hải Lộ
Mẫn Hàng Nhai đạo
Giang Xuyên Lộ, Cổ Mỹ, Tân Hồng, Phổ Cẩm
Trấn
Tân Trang, Thất Bảo, Chuyên Kiều, Hoa Tào, Hồng Kiều, Mai Lũng, Ngô Kính, Mã Kiều, Phổ Giang
Bảo Sơn Nhai đạo
Hữu Nghị Lộ, Ngô Tùng, Trương Miếu
Trấn
La Điếm, Đại Tràng, Dương Hành, Nguyệt Phổ, La Kính, Cố Thôn, Cao Cảnh, Miếu Hành, Tùng Nam
Gia Định Nhai đạo
Tân Thành Lộ, Chân Tân, Gia Định Trấn
Trấn
Nam Tường, An Đình, Mã Lục, Từ Hành, Hoa Đình, Ngoại Cương, Giang Kiều
Phố Đông Nhai đạo
Duy Phường Tân Thôn, Lục Gia Chủy, Chu Gia Độ, Đường Kiều, Thượng Cương Tân Thôn, Nam Mã Đầu Lộ, Hỗ Đông Tân Thôn, Kim Dương Tân Thôn, Dương Kính, Phổ Hưng Lộ, Đông Minh Lộ, Hoa Mộc
Trấn
Xuyên Sa Tân, Cao Kiều, Bắc Thái, Hợp Khánh, Đường, Tào Lộ, Kim Kiều, Cao Hành, Cao Đông, Trương Giang, Tam Lâm, Huệ Nam, Chu Phổ, Tân Tràng, Đại Đoàn, Khang Kiều, Hàng Đầu, Chúc Kiều, Nê Thành, Tuyên Kiều, Thư Viện, Vạn Tường, Lão Cảng, Nam Hối Tân Thành
Kim Sơn Nhai đạo
Thạch Hóa
Trấn
Chu Kính, Phong Kính, Trương Yển, Đình Lâm, Lữ Hạng, Lang Hạ, Kim Sơn Vệ, Tào Kính, Sơn Dương
Tùng Giang Nhai đạo
Nhạc Dương, Vĩnh Phong, Phương Tùng, Trung Sơn, Quảng Phú Lâm, Cửu Lý Đình
Trấn
Tứ Kính, Xà Sơn, Xa Đôn, Tân Kiều, Động Kính, Cửu Đình, Mão Cảng, Thạch Hồ Đãng, Tân Banh, Diệp Tạ, Tiểu Côn Sơn
Thanh Phố Nhai đạo
Hạ Dương, Doanh Phổ, Hương Hoa Kiều
Trấn
Chu Gia Giác, Luyện Đường, Kim Trạch, Triệu Hạng, Từ Kính, Hoa Tân, Trọng Cố, Bạch Hạc
Phụng Hiền Nhai đạo
Tây Độ, Phụng Phổ, Kim Hải
Trấn
Nam Kiều, Phụng Thành, Trang Hành, Kim Hối, Tứ Đoàn, Thanh Thôn, Chá Lâm, Hải Loan
Sùng Minh Trấn
Thành Kiều, Bảo, Tân Hà, Miếu, Thụ Tân, Hướng Hóa, Tam Tinh, Cảng Duyên, Trung Hưng, Trần Gia, Lục Hoa, Cảng Tây, Kiến Thiết, Tân Hải, Đông Bình, Trường Hưng
Hương
Tân Thôn, Hoành Sa

Tham khảoSửa đổi