Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Thanh Hải

bài viết danh sách Wikimedia

Thanh Hải Sửa đổi

Tây Ninh Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tây Ninh quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 5 quận, 1 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 76 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 25 nhai đạo, 28 trấn, 18 hương và 5 hương dân tộc.
Thành Đông Nhai đạo
Đông Quan Đại Nhai, Thanh Chân Hạng, Đại Chúng Nhai, Chu Gia Tuyền, Hỏa Xa Trạm, Bát Nhất Lộ, Lâm Gia Nhai
Trấn
Nhạc Gia Loan, Vận Gia Khẩu
Thành Trung Nhai đạo
Nhân Dân, Nam Than, Thương Môn Nhai, Lễ Nhượng Nhai, Ẩm Mã Nhai, Nam Xuyên Đông Lộ, Nam Xuyên Tây Lộ
Trấn
Tổng Trại
Thành Tây Nhai đạo
Tây Quan Đại Nhai, Cổ Thành Đài, Hổ Đài, Thắng Lợi Lộ, Hưng Hải Lộ, Văn Hối Lộ, Thông Hải Lộ
Trấn
Bành Gia Trại
Thành Bắc Nhai đạo
Triêu Dương, Tiểu Kiều Đại Nhai, Mã Phường, Hỏa Xa Tây Trạm
Trấn
Đại Bảo Tử, Nhập Lý Phô
Hoàng Trung Nhai đạo
Khang Xuyên
Trấn
Điền Gia Trại, Thượng Tân Trang, Lỗ Sa Sĩ, Cam Hà Than, Cộng Hòa, Đa Ba, Lan Long Khẩu, Thượng Ngũ Trang, Lý Gia Sơn, Tây Bảo
Hương
Thổ Môn Quan, Hải Tử Câu
Hương dân tộc
Quần Gia, Hán Đông, Đại Tài
Hoàng Nguyên Trấn
Thành Quan, Đại Hoa
Hương
Đông Hạp, Nhật Nguyệt, Hòa Bình, Ba Hàng, Thân Trung, Ba Yến, Tự Trại
Đại Thông Trấn
Kiều Đầu, Thành Quan, Tháp Nhĩ, Đông Hạp, Hoàng Gia Trại, Trường Ninh, Cảnh Dương, Đa Lâm, Tân Trang
Hương
Thanh Lâm, Thanh Sơn, Tốn Nhượng, Cực Lạc, Thạch Sơn, Bảo Khố, Tà Câu, Lương Giáo, Hoa Lâm
Hương dân tộc
Hướng Hóa, Sóc Bắc

Hải Đông Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hải Đông quản lí trực tiếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận và 4 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 94 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 35 trấn, 49 hương và 10 hương dân tộc.
Lạc Đô Trấn
Niễn Bá, Vũ Nhuận, Thọ Nhạc, Cao Miếu, Hồng Thủy, Cao Điếm, Cù Đàm
Hương
Cộng Hòa, Trung Lĩnh, Lý Gia, Hạ Doanh, Lô Hoa, Mã Doanh, Mã Hán, Bồ Đài, Trung Bá, Phong Đôi, Thành Đài, Đạt Lạp
Bình An Trấn
Bình An, Tiểu Hạp, Tam Hợp
Hương
Hồng Thủy Tuyền, Thạch Hôi Diêu, Cổ Thành, Sa Câu, Ba Tàng Câu
Dân Hòa Trấn
Xuyên Khẩu, Cổ Thiện, Mã Doanh, Quan Đình, Ba Châu, Mãn Bình, Lý Nhị Bảo, Hạp Môn
Hương
Mã Tràng Viên, Bắc Sơn, Tùng Thụ, Tây Câu, Tổng Bảo, Long Trị, Đại Trang, Chuyển Đạo, Tiền Hà, Cam Câu, Trung Xuyên, Hạnh Nhi, Hạch Đào Trang, Tân Dân
Hỗ Trợ Trấn
Uy Viễn, Đan Ma, Cao Trại, Nam Môn Hạp, Gia Định, Đường Xuyên, Ngũ Thập, Ngũ Phong
Hương
Đài Tử, Tây Sơn, Hồng Nhai Tử Câu, Cáp Lạp Trực Câu, Đông Sơn, Đông Hòa, Đông Câu, Lâm Xuyên, Thái Gia Bảo
Hương dân tộc
Ba Trát, Tùng Đa
Hóa Long Trấn
Ba Yến, Quần Khoa, Nha Thập Ca, Cam Đô, Trát Ba, Ngang Tư Đa
Hương
Sơ Ma, Nhị Đường, Tạ Gia Than, Đức Hằng Long, Sa Liên Bảo, A Thập Nô, Thạch Đại Thương
Hương dân tộc
Hùng Tiên, Tra Phủ, Tháp Gia, Kim Nguyên
Tuần Hóa Trấn
Tích Thạch, Bạch Trang, Nhai Tử
Hương
Thanh Thủy, Tra Hãn Đô Tư
Hương dân tộc
Đạo Vi, Cương Sát, Văn Đô, Ca Lăng

Hải Bắc Sửa đổi

Châu tự trị Hải Bắc quản lí trực tiếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 30 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 11 trấn, 17 hương và 2 hương dân tộc.
Kỳ Liên Trấn
Bát Bảo, Nga Bảo, Mặc Lặc
Hương
Trát Ma Thập, A Nhu, Dã Ngưu Câu, Ương Long
Hải Yến Trấn
Tam Giác Thành, Tây Hải
Hương
Kim Than, Thanh Hải Hồ, Cam Tử Hà
Hương dân tộc
Cáp Lạc Cảnh
Cương Sát Trấn
Sa Liễu Hà, Cáp Nhĩ Cái
Hương
Y Khắc Ô Lan, Tuyền Cát, Cát Nhĩ Mạnh
Môn Nguyên Trấn
Hạo Môn, Thanh Thạch Trớ, Tuyền Khẩu, Đông Xuyên
Hương
Bắc Sơn, Ma Liên, Tây Than, Âm Điền, Tiên Mễ, Châu Cố, Tô Cát Than
Hương dân tộc
Hoàng Thành

Hoàng Nam Sửa đổi

Châu tự trị Hoàng Nam quản lí trực tiếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 33 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 12 trấn và 21 hương.
Đồng Nhân Trấn
Long Vụ, Bảo An, Đa Oa
Hương
Lan Thải, Song Bằng Tây, Trát Mao, Hoàng Nãi Hợi, Khúc Khố Hồ, Niên Đô Hồ, Qua Thập Tắc, Gia Ngô
Tiêm Trát Trấn
Mã Khắc Đường, Khang Dương, Khảm Bố Lạp
Hương
Giả Gia, Thố Chu, Ngang Lạp, Năng Khoa, Đương Thuận, Tiêm Trát Than
Trạch Khố Trấn
Trạch Khúc, Mạch Tú, Hòa Nhật, Ninh Tú
Hương
Vương Gia, Tây Bặc Sa, Đa Hòa Mậu
Hà Nam Trấn
Ưu Cán Ninh, Ninh Mộc Đặc
Hương
Đa Tùng, Tái Nhĩ Long, Kha Sinh, Thác Diệp Mã

Hải Nam Sửa đổi

Châu tự trị Hải Nam quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là huyện. Các huyện này được chia thành 35 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 19 trấn, 15 hương và 1 hương dân tộc.
Cộng Hòa Trấn
Kháp Bặc Kháp, Đảo Thảng Hà, Long Dương Hạp, Đường Cách Mộc, Hắc Mã Hà, Thạch Nãi Hợi, Giang Tây Câu
Hương
Sa Châu Ngọc, Thiết Cái, Nhập Địa, Thiết Cát
Đồng Đức Trấn
Ca Ba Tùng Đa, Đường Cốc
Hương
Ba Câu, Tú Ma, Hà Bắc
Quý Đức Trấn
Hà Âm, Hà Tây, Lạp Tây Ngõa, Thường Mục
Hương
Hà Đông, Ca Nhượng
Hương dân tộc
Tân Nhai
Hưng Hải Trấn
Tử Khoa Than, Hà Tạp, Khúc Thập An
Hương
Ôn Tuyền, Long Tàng, Trung Thiết, Đường Nãi Hợi
Quý Nam Trấn
Mang Khúc, Quá Mã Doanh, Sâm Đa
Hương
Sa Câu, Mang Lạp, Tháp Tú

Quả Lạc (Golog) Sửa đổi

Châu tự trị Golog (Quả Lạc) quản lí trực tiếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là huyện. Các huyện này được chia thành 44 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 8 trấn và 36 hương.
Mã Thấm Trấn
Đại Vũ, Lạp Gia
Hương
Đại Vũ, Đông Khuynh Câu, Tuyết Sơn, Hạ Đại Vũ, Ưu Vân, Đương Lạc
Ban Mã Trấn
Tái Lai Đường
Hương
Đa Cống Ma, Mã Khả Hà, Cát Tạp, Đạt Tạp, Tri Khâm, Giang Nhật Đường, Á Nhĩ Đường, Đăng Tháp
Cam Đức Trấn
Kha Khúc
Hương
Thượng Cống Ma, Hạ Cống Ma, Cương Long, Thanh Trân, Giang Thiên, Hạ Tàng Khoa
Đạt Nhật Trấn
Cát Mại
Hương
Mãn Chưởng, Đức Ngang, Oa Tái, Mạc Bá, Thượng Hồng Khoa, Hạ Hồng Khoa, Kiến Thiết, Tang Nhật Ma, Đặc Hợp Thổ
Cửu Trì Trấn
Trí Thanh Tùng Đa
Hương
Môn Đường, Oa Tái, Tác Hô Nhật Ma, Bạch Ngọc, Oa Nhĩ Y
Mã Đa Trấn
Mã Tra Lý, Hoa Thạch Hạp
Hương
Hoàng Hà, Trát Lăng Hồ

Ngọc Thụ Sửa đổi

Châu tự trị Ngọc Thụ quản lí trực tiếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố cấp huyện và 5 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 49 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 4 nhai đạo, 11 trấn và 34 hương.
Ngọc Thụ Nhai đạo
Kết Cổ Trấn, Trát Tây Khoa, Tây Hàng, Tân Trại
Trấn
Long Bảo, Hạ Lạp Tú
Hương
Trọng Đạt, Ba Đường, Tiểu Tô Mãng, Thượng Lạp Tú, An Trùng, Cáp Tú
Tạp Đa Trấn
Tát Hô Đằng
Hương
Ngang Tái, Kết Đa, A Đa, Tô Lỗ, Tra Đán, Mạc Vân, Trát Thanh
Xưng Đa Trấn
Xưng Văn, Hiết Vũ, Trát Đóa, Thanh Thủy Hà, Trân Tần
Hương
Ca Đóa, Lạp Bố
Trì Đa Trấn
Gia Cát Bác Lạc Cách
Hương
Tác Gia, Trát Hà, Đa Thải, Trị Cừ, Lập Tân
Nang Khiêm Trấn
Hương Đạt
Hương
Bạch Trát, Cát Khúc, Nương Lạp, Mao Trang, Giác Lạp, Đông Bá, Ca Dương, Cát Ni Tái, Trứ Hiểu
Khúc Ma Lai Trấn
Ước Cải
Hương
Ba Cán, Thu Trí, Diệp Cách, Ma Đa, Khúc Ma Hà

Hải Tây Sửa đổi

Châu tự trị Hải Tây quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 thành phố cấp huyện, 3 huyện và 1 khu hành chính cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Cách Nhĩ Mộc Nhai đạo
Côn Luân Lộ, Hoàng Hà Lộ, Kim Phong Lộ, Hà Tây, Tây Tàng Lộ
Trấn
Quách Lặc Mộc Đức, Đường Cổ Lạp
Hương
Đại Cách Lặc, Ô Đồ Mỹ Nhân
Đức Linh Cáp Nhai đạo
Hà Tây, Hà Đông, Hỏa Xa Trạm
Trấn
Ca Hải, Hoài Đầu Tha Lạp, Kha Lỗ Kha
Hương
Súc Tập
Mang Nhai Trấn
Hoa Thổ Câu, Mang Nhai, Lãnh Hồ
Ô Lan Trấn
Hi Lí Câu, Trà Tạp, Kha Kha, Đồng Phổ
Đô Lan Trấn
Sát Hán Ô Tô, Hương Nhật Đức, Hạ Nhật Cáp, Tông Gia
Hương
Nhiệt Thủy, Hương Gia, Câu Lý, Ba Long
Thiên Tuấn Trấn
Tân Nguyên, Mộc Lý, Giang Hà
Hương
Khoái Nhĩ Mã, Chu Quần, Chức Hợp Mã, Tô Lý, Sinh Cách, Dương Khang, Long Môn
Đại Sài Đán Trấn
Sài Đán, Tích Thiết Sơn

Tham khảo Sửa đổi