Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Thiên Tân

bài viết danh sách Wikimedia

Thiên TânSửa đổi

Thành phố trực thuộc Trung ương Thiên Tân quản lí trực tiếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là quận. Các quận này được chia thành 243 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 120 nhai đạo, 125 trấn và 3 hương.
Hòa Bình Nhai đạo
Khuyến Nghiệp Tràng, Tiểu Bạch Lâu, Ngũ Đại Đạo, Tân Hưng, Nam Doanh Môn, Nam Thị
Hà Đông Nhai đạo
Đại Trang Vương, Đại Trực Cô, Trung Sơn Môn, Phú Dân Lộ, Nhị Hào Kiều, Xuân Hoa, Đường Gia Khẩu, Hướng Dương Lâu, Thường Châu Đạo, Đông Tân, Lỗ Sơn Đạo, Thiên Tân Thiết Hán
Hà Tây Nhai đạo
Đại Doanh Môn, Hạ Ngõa Phòng, Đào Viên, Quải Giáp Tự, Mã Tràng, Việt Tú Lộ, Hữu Nghị Lộ, Thiên Tháp, Tiêm Sơn, Trần Đường Trang, Liễu Lâm, Đông Hải, Mai Giang, Thái Hồ Lộ
Nam Khai Nhai đạo
Trường Hồng, Cổ Lâu, Hưng Nam, Quảng Khai, Vạn Hưng, Học Phủ, Hướng Dương Lộ, Gia Lăng Đạo, Vương Đỉnh Đê, Thủy Thượng Công Viên, Thể Dục Trung Tâm, Hoa Uyển
Hà Bắc Nhai đạo
Quang Phục Đạo, Vọng Hải Lâu, Hồng Thuận Lý, Tân Khai Hà, Thiết Đông Lộ, Kiến Xương Đạo, Ninh Viên, Vương Xuyến Tràng, Giang Đô Lộ, Nguyệt Nha Hà
Hồng Kiều Nhai đạo
Tây Vu Trang, Song Hoàn Thôn, Hàm Dương Bắc Lộ, Đinh Tự Cô, Tây Cô, Tam Điều Thạch, Thiệu Công Trang, Giới Viên, Linh Đang Các, Hòa Uyển
Đông Lệ Nhai đạo
Trương Quý Trang, Phong Niên Thôn, Vạn Tân, Vô Hà, Tân Lập, Hoa Minh, Kim Chung, Quân Lương Thành, Kim Kiều, Hoa Tân, Đông Lệ Hồ
Tây Thanh Nhai đạo
Tây Doanh Môn, Lý Thất Trang, Xích Long Nam
Trấn
Trung Bắc, Dương Liễu Thanh, Tân Khẩu, Trương Gia Oa, Tinh Vũ, Đại Tự, Vương Ổn Trang
Tân Nam Nhai đạo
Song Tân, Song Lâm
Trấn
Hàm Thủy Cô, Cát Cô, Tiểu Trạm, Song Cảng, Tân Trang, Song Kiều Hà, Bát Lý Đài, Bắc Áp Khẩu
Bắc Thần Nhai đạo
Quả Viên Tân Thôn, Tập Hiền Lý, Phổ Đông, Thụy Cảnh, Giai Vinh Lý, Thanh Nguyên, Quảng Nguyên
Trấn
Thiên Mục, Bắc Thương, Song Nhai, Song Khẩu, Thanh Quang, Nghi Hưng Phụ, Tiểu Điến, Đại Trương Trang, Tây Đê Đầu
Vũ Thanh Nhai đạo
Dương Thôn, Hạ Chu Trang, Đông Bồ Oa, Hoàng Trang, Từ Quan Truân, Vận Hà Tây
Trấn
Mai Hán, Đại Đảm, Thôi Hoàng Khẩu, Đại Lương, Hạ Ngũ Kỳ, Nam Thái Thôn, Đại Mạnh Trang, Tứ Thôn Điếm, Hà Tây Vụ, Thành Quan, Đông Mã Quyển, Hoàng Hoa Điếm, Thạch Các Trang, Vương Khánh Đà, Xá Cô Cảng, Hà Bắc Truân, Thượng Mã Đài, Đại Vương Cổ Trang, Trần Trớ, Đậu Trương Trang, Tào Tử Lý, Đại Hoàng Bảo, Cao Thôn, Bạch Cổ Truân
Bảo Trì Nhai đạo
Hải Tân, Bảo Bình, Ngọc Hoa, Chu Lương, Triều Dương, Triêu Hà
Trấn
Đại Khẩu Truân, Vương Bặc Trang, Phương Gia Trang, Lâm Đình Khẩu, Bát Môn Thành, Đại Chung Trang, Tân An, Hoắc Các Trang, Tân Khai Khẩu, Đại Đường Trang, Ngưu Đạo Khẩu, Sử Các Trang, Hách Các Trang, Ngưu Gia Bài, Nhĩ Vương Trang, Hoàng Trang, Khẩu Đông, Đại Bạch Trang
Tân Hải Nhai đạo
Đường Cô, Hàng Châu Đạo, Tân Hà, Đại Cô, Tân Bắc, Bắc Đường, Hồ Gia Viên, Tân Cảng, Tân Thôn, khu phát triển kinh tế kĩ thuật phía đông Thiên Tân, Hán Cô, Trại Thượng, Trà Điến, Đại Cảng, Cổ lâm, Hải Tân
Trấn
Tân Thành, Dương Gia Bạc, Thái Bình, Tiểu Vương Trang, Trung Đường
Ninh Hà Nhai đạo
Lô Đài, Kiều Bắc
Trấn
Ninh Hà, Miêu Trang, Phong Đài, Nhạc Long, Bản Kiều, Phan Trang, Tạo Giáp Thành, Thất Lý Hải, Đại Bắc Giản Cô, Đông Cức Đà, Bắc Hoài Điến, Biểu Khẩu, Liêm Trang
Tĩnh Hải Nhai đạo
Hoa Khang
Trấn
Tĩnh Hải, Đường Quan Truân, Độc Lưu, Vương Khẩu, Đài Đầu, Tử Nha, Trần Quan Truân, Trung Vượng, Đại Khâu Trang, Thái Công Trang, Lương Đầu, Đoàn Bạc, Song Đường, Đại Phong Đôi, Duyên Trang, Tây Địch Trang
Hương
Lương Vương Trang, Dương Thành Trang
Kế Châu Nhai đạo
Văn Xương
Trấn
Ngư Dương, Nhân Lưu, Quan Trang, Mã Thân Kiều, Hạ Doanh, Bang Quân, Biệt Sơn, Vưu Cổ Trang, Thượng Thương, Hạ Thương, La Trang Tử, Bạch Giản, Hầu Gia Doanh, Tang Tử, Đông Thi cổ trấn, Hạ Oa Đầu, Dương Tân Trang, Xuất Đầu Lĩnh, Tây Long Hổ Dục, Xuyên Phương Dục, Đông Nhị Doanh, Hứa Gia Đài, Lễ Minh Trang, Đông Triệu Các Trang, Châu Hà Loan
Hương
Tôn Các Trang

Tham khảoSửa đổi